Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Economics of Power Generation

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BE1M16EVE Z,ZK 5 2P+2S anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Studenti jsou seznámeni s přehlem typů zdrojů pro výrobu elektřiny a tepla a jejich technicko-ekonomickými základními charakteristikami.

Požadavky:

Nejsou žádné prerekvizity.

Osnova přednášek:

1. Obecné energetické zařízení, bilance, energetické charakteristiky

2. Energetická paliva tuhá, klasifikace, technicko-ekonomické vlastnosti

3. Paliva kapalná a plynná, klasifikace, technicko-ekonomické vlastnosti

4. Výrobny elektrické energie a tepla, klasifikace, tech. a ekon. charakteristiky

5. Technologické procesy v tepelných elektrárnách

6. Spalovací procesy, hmotnostní a energetická bilance

7. Hmotnostní a energetická bilance kotelny a strojovny

8. Elektrárny s plynovými turbinami a paroplynovými cykly, tech a ek. charakteristiky

9. Jaderné elektrárny, klasifikace a tech. a ek. porovnání jednotlivých druh

10. Biomasa, užití jako paliva, charakteristika zdroj

11. Využívání slunečního záření pro výrobu energie

12. Vodní elektrárny, provozní vlastnosti, energ. charakteristiky

13. Větrné elektrárny, klasifikace, charakteristiky

14. Prezentace semestrální práce

Osnova cvičení:

1.Ověření zájkladních znalostí o strojních energetických zařízeních (vstupní test)

2.Výpočty THU energetických procesů (účinnosr, měrná spotřeba, měrné ztráty)

3.Přepočty jakostních charakteristik tuhých energetických paliv

4.Přepočty jakostních charakteristik kapalných a plynných paliv

5.Příklady výpočtů charakteristik spalovacích procesů (spalovací trojúhelníky)

6.Stanovení účinosti parního kotle přímou a nepřímou metodou

7.Výpočet hmotnostní a energetické bilance parní výrobny

8.Výpočet potřeby a spotřeby vody tepelné elektrárny - test

9.Výpočet ukazatelů kondenzace (vzduch, porovnávací diagram aj.)

10.Výpočet paroplynového cyklu (hmotnostní a energetická bilance)

11.Určení dělicího faktoru a propočtů obohacovacích cyklů jaderného paliva

12.Výpočet spotřeby jaderného paliva

13.Příklady technicko-provozních výpočtů ve vodní elektrárně

14.Závěrečný test

Cíle studia:
Studijní materiály:

Ibler, Z. a kol., Technický průvodce energetika, 2002, BEN - technická literatura, Praha.

Ibler, Z. a kol., Energetika v příkladech, 2003, BEN - technická literatura, Praha.

Kadrnožka, J.: Tepelné elektrárny a teplárny. SNTL, Praha 1984

Balák, R.: Nové zdroje energie. SNTL, Praha 1989

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/divize/13116/Katedra_ekonomiky__manazerstvi_a_humanitnich_ved
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5606706.html