Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Požární represe

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124PORE Z,ZK 4 2P+1C česky
Garant předmětu:
Vladimír Mózer, Marek Pokorný
Přednášející:
Vladimír Mózer, Jana Nábělková, Marek Pokorný
Cvičící:
Vladimír Mózer, Jana Nábělková
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Předmět je rozdělen na 2 tematické související části, a to požární represi a životní prostředí. V části požární represe se studenti blíže seznámí s organizační strukturou a legislativou na úseku požární ochrany v ČR. Těžiště tématu spočívá ve výkladu souvislostí mezi požárním návrhem budov na straně jedné a represivní činností jednotek požární ochrany při zdolávání mimořádných a krizových událostí na straně druhé. Z hlediska požárního zásahu je probírána problematika základů požární taktiky, rozvoje a parametrů požáru, požárně technických charakteristik hořlavých látek, výpočet sil a prostředků, hasebních látek. V souvislosti s provozem v budovách jsou definovány činnosti s různým požárním nebezpečím a jim odpovídající podmínek pro protipožární zásah. V části životní prostředí se studenti seznámí se složkami životního prostředí, základními pojmy a vztahy a dále s bezpečnostními riziky ve složkách životního prostředí. Problematika je v rámci cvičení doplněna exkurzemi do různých vodohospodářských provozů.

Požadavky:

Nejsou

Osnova přednášek:

Přednáška 1: Proces hoření, fáze požáru

Přednáška 2: Základní hasební látky

Přednáška 3: Základy požární taktiky

Přednáška 4: Technika HZS

Přednáška 5: Časové a plošné parametry požáru, výpočty SaP

Přednáška 6: DZP (dokumentace zdolávání požáru)

Přednáška 7: Zařízení pro protipožární zásah

Přednáška 8:Požárně technické charakteristiky (PTCH)

Přednáška 9: Diskuze, foto, video zásahové činosti JPO (jednotky požární ochrany)

Přednáška 10: Úvod, Složky ŽP, základní pojmy a vztahy

Přednáška 11: Bezpečnostní rizika ve složkách ŽP

Osnova cvičení:

Úvod do cvičení, zadání prací, práce ve dvojicích, šablony,

Vysvětlení: Posouzení požárního nebezpečí + Začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím

Studentská prezentace: Posouzení požárního nebezpečí + začlenění

Vysvětlení: Požární řád +Požární poplachové smernice

Studentská prezentace: Požární řád +Požární poplachové smernice

Vysvětlení: Požární evakuační plán

Prezentace: Požární evakuační plán

Prezentace: Dokumentace zdolávání požárů

Výpočty: Zásobování požární vodou - výškové budovy, čerpadla, hadicové vedení, prečerpávání atd

Cíle studia:

Cílem předmětu je zejména obeznámit studenty s principy požární represe, používanou technikou a taktikou JPO tak, aby ji byli schopni reflektovat v projektovém řešení požární bezpečnosti. Studenti se rovněž obeznámí se zpracovávanou dokumentací požární ochrany dle platné legislativy.

Studijní materiály:

!TRČKA, Martin. Provádění požárního zásahu. V Ostravě: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2013. Spektrum. ISBN 978-80-7385-135-4.

!BRANIŠ, M., 2003: Úvod do ekologie a ochrany životního prostředí. 3. přepracované vydání. Informatorium Praha

?HANUŠKA, Zdeněk. Metodický návod k vypracování dokumentace zdolávání požáru. Praha: MV Ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 1996. ISBN 80-902121-0-7

?Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v aktuálním znění

:Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru

:Zákony a vyhlášky dostupné online: https://www.zakonyprolidi.cz

:SMITH, Hugh O. Fire brigades (United Kingdom): their constitution, rights, and responsibilities. Second. Birmingham: Whitmore & Co, 1907.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost TH:A-438

08:00–09:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
A438
místnost TH:A-438

10:00–10:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
A438

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5571606.html