Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Projekt - vodní toky a hydrotechnické stavby

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
141PVTS KZ 5 4C česky
Vztahy:
Předmět 141PVTS lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 141HYA
Úspěšné absolvování předmětu 141PVTS je podmínkou pro zápis na předmět 141BAPV.
Garant předmětu:
Petr Sklenář
Přednášející:
Aleš Havlík, Martin Králík, Petr Sklenář
Cvičící:
Aleš Havlík, Martin Králík, Petr Sklenář
Předmět zajišťuje:
katedra hydrauliky a hydrologie
Anotace:

V části vodní toky tohoto projektu je řešen komplexní technický zásah na vodním toku a v jeho povodí formou stabilizační úpravy toku, protipovodňového technického opatření nebo protipovodňového opatření blízkého přírodě. Součástí je i návrh a konstrukční řešení vhodného objektu na vodním toku v závislosti na záměru zásahu na vodním toku. V části hydrotechnické stavby je konstrukčně řešen objekt jezu nebo hráze s manipulačními objekty a jejich variantní dispoziční řešení.

Požadavky:

Vstupními požadavky jsou základní znalosti z kurzů hydrauliky a hydrologie.

Osnova přednášek:

Není relevantní.

Osnova cvičení:

Část úprava vodního toku

1. Úvod, vstupní údaje (hydrologické a hydraulické údaje, situace, řezy).

2. Analýza stávajícího stavu koryta, návrh variantního řešení trasy úpravy toku nebo konceptu PPO nebo PBPO, výpočet oblouků, vytyčovací schéma.

3. Posouzení stávající kapacity koryta.

4. Posouzení s použitím software pro hydrauliku koryt.

5. Podélný profil, návrh nivelety.

6. Návrh příčných profilů, kapacitní výpočty, rozsahy rozlivů.

7. Stabilita částice v korytě. Prognóza výmolu v oblouku a návrh opevnění.

8. Vzorové řešení příčného profilu.

9. Řešení úpravy v příčných profilech, stanovení rozsahu zemních prací.

10. Objekt na vodním toku (spádový nebo mostní objekt, propustek, opěrná nebo PPO zeď, ochranné hráze, zaústění) - hydraulický a konstrukční návrh hydrotechnické části.

11. Ověření průběhu hladiny pro již navržený zásah nebo PPO.

12. Celkové výkresové řešení - podrobná situace, přehledný podélný profil, vzorové a příčné profily, výkresy objektů na VT, zkrácena technická zpráva.

13. Konzultace, odevzdání projektu.

Část hydrotechnické stavby

1. Úvod, vstupní hydrologická data.

2. Konzumční křivky koryta pod vodním dílem.

3. Konzumční křivky přelivu.

4. Konzumční křivka jednoho jezového pole.

5. Návrh vývaru.

6. Návrh rybího přechodu.

7. Kontrola hydraulických výpočtů.

8. Stabilita spodní stavby.

9. Statický návrh pohyblivého uzávěru.

10. Výkresy uzávěru - řezy, pohled.

11. Výkresy jezu - řez, půdorys, situace širších vztahů.

12. 3D výkres, technická zpráva

13. Konzultace, odevzdání projektu.

Cíle studia:

Cílem je seznámit se v základním rozsahu nejen se způsoby a postupy při zpracování projektové dokumentace, ale i s aplikací získaných vědomostí z říční hydrauliky, hydrauliky objektů, hydrologie, hydrotechnických staveb a ostatních souvisejících technických a přírodních disciplín v komplexním projektu.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

Mareš, K. 1997: Úpravy toků: Navrhování koryt. Vyd. 2., Praha: ČVUT. ISBN: 80-01-00903-3.

Čihák, F., Medřický, V. 2001: Hydrotechnické stavby 20. Navrhování jezů, Praha: ČVUT, ISBN: 80-01-02402-4.

Doporučená literatura:

[4] Patočka, C., Macura, L. a kol. 1989: Úpravy toků. Praha: SNTL. ISBN: 80-03-00203-6.

[5] Escarameia, M. 1998: River and channel revetments: A design manual. Thomas Telford Publ. ISBN: 0-7277-2691-9.

Studijní pomůcky:

: [7] ČSN 01 3469, 75 0120, 75 2310, 75 2340.

: [8] TNV 75 2102, 75 2103, 75 2303.

Poznámka:
Další informace:
http://hydraulika.fsv.cvut.cz/Toky/Predmety/PVTS/default.htm
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:B-878

08:00–11:50
(paralelka 101)
Thákurova 7 (budova FSv)
B878
Út
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5561906.html