Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Systémové řízení zdravotnických zařízení

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17ADBSRZZ ZK 5 2P anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět seznamuje studenty se systémem poskytování zdravotní péče, umožňuje pochopení základních přístupů ke zkoumání zdravotnictví jakožto dynamického systému. Součástí předmětu jsou konkrétní rozbory jednotlivých prvků systému zdravotní péče a studium variant možných řešení v oblast zdravotního systému, jejich předpoklady a důsledky. Studenti získávají informace o typech o institucionálního a právního zakotvení zdravotních systémů ve světě a podrobněji se věnují fungování systému českého.

Požadavky:

Výuka probíhá v podobě řízeného samostudia s pravidelnými konzultacemi. Kromě zkoušky je požadováno vypracování písemné studie studentem na zadané téma.

Osnova přednášek:

1?2) Zdravotnictví jako systém, zdravotní péče, zdraví, zdravotní politika, regulační mechanizmy. Ekonomická podstata zdravotnických služeb I. Charakter statků produkovaných zdravotnictvím, struktura a charakteristiky zdravotnického trhu. Specifika zdravotnických trhů podle Arrowa.

3?4) Ekonomická podstata zdravotnických služeb. Typy zdravotních systémů, základní typologie zdravotních systémů, silné a slabé stránky jednotlivých typů systémů. Systém veřejného zdravotního pojištění, Zdravotnická zařízení, financování zdravotní péče, zdroje, finanční toky, formy plateb.

5?6) Výkony ve zdravotnictví, náklady ve zdravotnictví. manažerské účetnictví, finanční analýza - hodnotové a poměrové ukazatele, bonitní a bankrotní modely, Du-Pont. Investiční činnost organizace zdravotnického zařízení, Total Cost of Ownership, controlling a interní audit ve zdravotnických zařízeních.

7?8) HTA, základní zaměření, využití HTA pro strategické rozhodování v nemocnicích. Evidence based medicine, Outcomes, multikriteriální metody, QALY, DALY, LYG. Nákladové analýzy: CMA, CEA, CUA, ICER, CBA, CIA, CCA. Ekonomicko-teoretické základy nákladových analýz. Modelování v HTA. Analýzy citlivosti. Core model. Model NICE. HTA pro zdravotnické přístroje. Vhodné analýzy, proces hodnocení. HB-HTA: Využití HTA na úrovni nemocnic.

9?10) Management v zdravotnickém zařízení, plánování, členění plánů. Management lidských zdrojů, klasifikace a struktura rozhodovacích procesů. Typy organizačních struktur, specifika řízení organizací ve zdravotnictví. Management a leadership ve zdravotnickém zařízení, management změn a transformační management. Proces řízení změn, druhy změn. Krizový management a krizová komunikace.

11?12) Kvantitativní metody pro manažerské rozhodování, podstata modelování, prvky rozhodovacích modelů. Distribuční modely. Síťová analýza (CPM, PERT, zdroje, náklady) a její využití pro řízení projektů. Rozhodovací úlohy, racionalita v rozhodování. Rozhodování za rizika a neurčitosti, identifikace rizikových faktorů okolí rozhodovací úlohy, jistotní ekvivalent, postoj rozhodovatelů k riziku.

13?14) Základní pojmy a principy modelování systémů obecně. Teoretická i aplikační analýza vlastností modelů reprezentujících různé medicínské, biochemické, epidemiologické, ekologické a biologické systémy. Modely jednodruhových a dvoudruhových populací. Epidemiologické modely. Modely farmakokinetiky. Ekonomické modely a modely v hodnocení zdravotnických technologií

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Předmět seznamuje studenty se systémem poskytování zdravotní péče, umožňuje pochopení základních přístupů ke zkoumání zdravotnictví jakožto dynamického systému. Součástí předmětu jsou konkrétní rozbory jednotlivých prvků systému zdravotní péče a studium variant možných řešení v oblast zdravotního systému, jejich předpoklady a důsledky. Studenti získávají informace o typech o institucionálního a právního zakotvení zdravotních systémů ve světě a podrobněji se věnují fungování systému českého.

Studijní materiály:

[1].FUCHS, Victor R. Who shall live?: health, economics, and social choice. Expanded ed. River Edge, NJ: World Scientific, c1998. ISBN 9810232012.

[2].MARC WOUTERS. Cost management: strategies for business decisions. International ed. New York: McGraw-Hill Professional, 2012. ISBN 9780077132392.

[3].MYNÁŘ, Martin. Economics of health institutions: standardization of evaluation of economic and financial indexes in the Czech Republic health institutions (HI). Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, 2010. ISBN 978-80-248-1919-8.

[4].GOODMAN, Clifford S.: HTA101. Introduction to Health Technology Assessment. The Lewin Group, Virginia, 2014. (Volně dostupné z http://www.nlm.nih.gov/nichsr/hta101/HTA_101_FINAL_7-23-14.pdf)

[5].VOLKER ERIC AMELUNG. Healthcare Management: Managed Care Organisations and Instruments. Imprint: Springer, 2013. ISBN 9783642387128

[6].JABLONSKÝ, Josef. Operační výzkum: kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování. Brno: Professional Publishing, 2002. ISBN 80-86419-23-1.

[7].RIDEOUT, Vincent C. Mathematical and computer modeling of physiological systems. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, c1991. ISBN 978-0135633540.

[8].JOHN D. STERMAN. Business dynamics systems thinking and modeling for a complex world. [Nachdr.]. Boston: Irwin/McGraw-Hill, 2000. ISBN 9780072389159.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5471806.html