Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Řízení a hodnocení pracovního výkonu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
U16C4501 Z,ZK 6 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Předmět je zaměřen na rozvoj manažerských dovedností v řízení a hodnocení pracovního výkonu v organizaci. Prostřednictvím přednášek a cvičení se studenti seznámí s účelnými strategiemi, politikami a postupy pro účinné řízení a hodnocení pracovního výkonu v organizaci a poznají hlavní úkoly manažerů související s řízením a hodnocením pracovního výkonu lidí v organizaci.

Požadavky:

Známka se uděluje na základě absolvování:

- Individuální prezentace (40 %)

- Průběžného testu (30 %)

- Závěrečného testu (30 %)

Výsledná známka se určí podle následující klasifikační stupnice:

Výborně (A): 90–100

Velmi dobře (B): 80–89

Dobře (C): 70–79

Uspokojivě (D): 60–69

Dostatečně (E): 50–59

Nedostatečně (F): 0–49

Osnova přednášek:

1. ÚVODNÍ INFORMACE

2. Role, typy a styly manažerů

3. Kultura vysokého výkonu

4. Zajištění správných lidí

5. Řízení výkonu pracovníků

6. Hodnocení výkonu pracovníků

7. Odměňování podporující výkon pracovníků. PRŮBĚŽNÝ TEST (ONLINE)

8. VELIKONOCE

9. Vzdělávání a rozvoj podporující výkon pracovníků

10. Komunikace s pracovníky

11. Řešení problémů s pracovníky

12. Podpora work-life balance a well-being. ZÁVĚREČNÝ TEST 3. ROČNÍK (ONLINE)

13. Řízení lidí a řízení sebe sama

14. ZÁVĚREČNÝ TEST 2. ROČNÍK (ONLINE)

Osnova cvičení:

1. Úvodní informace

2. - 11./14. Případové studie a prezentace studentů

Cíle studia:

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni vysvětlit a využít poznatky týkající se účelných strategií, politik a postupů řízení a hodnocení pracovního výkonu pro vytvoření a využívání účinného systému řízení a hodnocení pracovního výkonu v organizaci.

Studijní materiály:

ŠIKÝŘ, M. Personalistika pro manažery a personalisty. 2., aktualizované a doplněné vyd. Praha: Grada Publishing, 2016. 208 s. ISBN 978-80-247-5870-1.

ARMSTRONG, M., TAYLOR, S. Řízení lidských zdrojů. Moderní pojetí postupy. 13. vyd. Praha: Grada Publishing, 2015.

KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. Základy moderní personalistiky. 5. rozšířené a doplněné vyd. Praha: Management Press, 2015. ISBN 978-80-7261-288-8.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5453306.html