Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Makroekonomie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
U63C4201 ZK 3 2P+0C česky
Vztahy:
Předmět U63C4201 může být splněn v zastoupení předmětem 32BC-P-MACR-01
Předmět U63C4201 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět 32BC-P-MACR-01 (vztah je symetrický)
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut ekonomických studií
Anotace:

Předmět seznamuje studenty s fungováním národního hospodářství na úrovni národohospodářských veličin v souvislosti s teoriemi hospodářského růstu z pohledu základních ekonomických směrů s přesahem do oblasti hospodářské politiky a jejích nástrojů. V rámci makroekonomické analýzy seznamuje s ekonomickými jevy a problémy na úrovni národního hospodářství a s problémem rovnováhy na agregátní úrovni. Současně seznamuje s hospodářskou politikou, s jejími cíli a účinností za použití nástrojů vnitřní a vnější měnové politiky a fiskální politiky.

Požadavky:

Zkouška se skládá z písemné části a z části ústní. Podmínkou připuštění k ústní části zkoušky je napsání zkouškového testu minimálně na 70 % bodů ve zkouškovém období.

Osnova přednášek:

Výkonnost ekonomiky na agregátní úrovni (hrubý domácí produkt, hrubý národní produkt, národní důchod, disponibilní důchod, NEW).

Keynesiánský výdajový model (funkce spotřebních výdajů, funkce úspor, funkce investic, rovnovážný produkt v dvousektorové ekonomice).

Model ADAS (agregátní poptávka, agregátní nabídka, rovnováha na agregátní úrovni).

Platební bilance

Nezaměstnanost (klasifikace, měření a důsledky nezaměstnanosti, politika zaměstnanosti).

Peníze (bankovní soustava, peněžní trh, kvantitativní teorie peněz).

Inflace (příčiny inflace, inflační spirála, dopady inflace do ekonomické reality)

Vnitřní a vnější měnová politika (vnitřní měnová politika a její nástroje, vnější měnová politika, režimy měnové politiky, nastavení měnové politiky).

Fiskální politika (nástroje fiskální politiky, nastavení fiskální politiky).

Hospodářská politika a její účinnost (sféry hospodářské politiky, cíle hospodářské politiky, liberalismus vs. intervencionalismus, účinnost hospodářské politiky, hospodářská politika v modelu ADAS, Phillipsova křivka).

Teorie hospodářského cyklu (endogenní teorie multiplikátoru a akcelerátoru, alternativní teorie hospodářského cyklu, specifičnost ekonomického vývoje).

Osnova cvičení:

Předmět nemá stanoven rozsah cvičení.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s agregovanými veličinami a relacemi na úrovni národního hospodářství, případně hospodářství jednotlivých států nebo jiných ekonomických celků za použití nástrojů makroekonomické analýzy a jejich uplatněním na základních až středně pokročilých problémech současné ekonomiky.

Studijní materiály:

Základní literatura:

Hřebík, F. Obecná ekonomie. 3. upravené vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. ISBN 978-80-7380-467-1

Brčák, J., Sekerka, B. Makroekonomie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství A. Čeněk, s.r.o. 2010. ISBN: 978-80-7380-245-5.

Doporučená literatura:

Mankiw, G. Zásady ekonomie. Praha: Grada 2009 ISBN: 80-7169-891-1.

Holman, R. Ekonomie 6. vydání. Praha: C. H. Beck 2016 ISBN 978-80-7400-278-6.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5451306.html