Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Physics I

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E021026 Z,ZK 5 4P+2L anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Zuzana Budinská, Petr Ducháček, Miroslav Jílek, Jan Novák, Daniel Tischler, Václav Vacek
Cvičící:
Zuzana Budinská, Petr Ducháček, Miroslav Jílek, Jan Novák, Daniel Tischler, Václav Vacek
Předmět zajišťuje:
ústav fyziky
Anotace:

Kinematika a dynamika hmotného bodu. Zákon zachování energie. Soustava hmotných bodů, těžiště. Tuhé těleso. Kontinuum, elastické vlastnosti pružných těles. Kmity a vlnění. Mechanika tekutin. Teplo a teplota. Základy kinetické teorie plynů. Termodynamika. Elektrostatické pole. Ustálený elektrický proud, vodivost kovů a polovodičů. Stacionární magnetické pole. Magnetická indukce. Magnetické pole v látkách.

Požadavky:

Assessment is given to the student who successfully finished lab experiments + seminars. The exam consists from a written part + oral part.

Osnova přednášek:

Fyzikální veličiny, jednotky, soustava SI. Kinematika a dynamika hmotného bodu - Newtonovy pohybové zákony; hybnost, Galileova transformace, pohybové rovnice, harmonický oscilátor, moment síly, moment hybnosti, impuls, práce, energie, výkon, soustava hmotných bodů, hmotný střed, první a druhá impulsová věta. Gravitační pole, gravitační zákon. Dynamika tuhého tělesa, moment setrvačnosti, pohybová rovnice, kyvadlo, pružnost pevných těles, napětí normálové a tečné, elastické vlny, vlnová rovnice, šíření příčných a podélných vln, interference vlnění. Mechanika tekutin, tlak v kapalinách a plynech, rovnice kontinuity, Bernoulliova rovnice, vnitřní tření, viskozita. Molekulová fyzika a termodynamika : Teplo a teplota střední, statistická termodynamika. Plyny: stavové veličiny, stavová rovnice, ekvipartiční teórém, Van der Waalsova rovnice, termodynamické zákony. Děje v ideálním plynu, Carnotův cyklus. Entropie. Elektrické pole: intenzita a potenciál, siločáry, Gaussova věta, kapacita kondenzátoru, energie elektrického pole. Elektrický proud, odpor, Ohmuv zákon, vedení elektrického proudu v kovech, polovodičích, elektrolytech a plynech. Elektromotorické napětí, práce a výkon elektrického proudu a RC obvod. Magnetické pole, zdroje magnetického pole, působení magnetického pole na nabitou částici (proud). Biotův- Savartův zákon, Ampérův zákon. Elektromagnetická indukce, Faradayův zákon, indukčnost, obvod RL, LC, RLC. Magnetické pole v látkách. Elektromagnetické pole. Maxwellovy rovnice, Poytingův vektor, elektromagnetická vlna- rozdělení.

Osnova cvičení:

Laboratorní cvičení odpovídá přednášené látce. Studenti jsou rozděleni do dvojic. Každý student musí přinést vypracovaný vlastní referát z měření.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Vesela E., Physics I, CTU Publishing House, Prague, 2017

Vesela E., Vacek V. Physics - Laboratory Experiments, CTU Publishinhg House, Prague 1999

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T4:B2-148
Ducháček P.
09:00–10:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř pro úvodní cvičení
Út
St
místnost T4:B2-148
Ducháček P.
09:00–10:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř pro úvodní cvičení
Čt
místnost T4:B2-148
Ducháček P.
Novák J.

09:00–10:30
Dejvice
Laboratoř pro úvodní cvičení
místnost T4:B2-148
Ducháček P.
Novák J.

10:45–12:15
Dejvice
Laboratoř pro úvodní cvičení

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5146506.html