Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Ekonomika a org. samospráv.územ.celků

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
127XESC Z 2 2P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra urbanismu a územního plánování
Anotace:

Studenti si v rámci přednášek osvojí znalosti z organizace územně samosprávných jednotek, a to především s důrazem na pochopení managementu obcí. Vedle samotného územního rozvoje je kladen důraz na pochopení finančních vazeb ve vztahu ke státnímu rozpočtu, na zajištění nezbytných služeb orientovaných především na veřejnou infrastrukturu a ekonomická hlediska územního rozvoje. Přednášky jsou doplněny minimálně jednou exkurzí na vybrané radnici a obecním úřadu.

Požadavky:

Zpracování seminární práce - rešerše samosprávy vybrané obce z pohledu ekonomického a sociálního.

Osnova přednášek:

1. Ústava ČR, Listina práv a svobod. Územní členění ČR ve vztahu k výkonu státní správy a samosprávy.

2. Obec - práva a povinnosti vyplývající ze zákona o obcích, orgány obce, samostatná a přenesená působnost obcí.

3. Kraj - práva a povinnosti vyplývající ze zákona o krajích, orgány kraje, samostatná a přenesená působnost krajů.

4. Veřejné rozpočty - státní rozpočet, státní fondy, rozpočet kraje, rozpočet obce, dotace.

5. Daňový systém v ČR - přímé a nepřímé daně, rozpočtové určení daní, zadlužení.

6. Obecní rozpočet - tvorba, struktura rozpočtu, příjmy a výdaje, místní poplatky, správní poplatky, vedlejší hospodářská činnost.

7. Zadávání veřejných zakázek, podrobněji v oblasti územního rozvoje (územního plánování).

8. Bezpečnost a krizové řízení - úloha obcí a krajů, integrovaný záchranný systém, obecní policie, krizové plány, přestupky.

9. Obec - hospodaření s majetkem obce

10. Obec a veřejné služby - školství (zajištění povinností obce, typologie zařízení).

11. Obec a veřejné služby - zdravotnictví a sociální péče (zajištění povinností obce, typologie zařízení).

12. Urbanistická ekonomie - ceny nemovitostí, studie proveditelnosti, development.

13. Exkurze - hlavní město Praha - zasedání zastupitelstva, Magistrát hl. m. Prahy - setkání se zastupiteli a úředníky.

Osnova cvičení:

Cvičení nejsou součástí kurzu.

Cíle studia:

Cílem studia je seznámit s studenty s problematikou územního managementu a územního rozvoje, aby byli studenti motivováni se účastnit správy věcí veřejných a aktivně vstupovali do komunální politiky.

Studijní materiály:

!Zákon č. 128/2000 Sb., zákon o obcích

!Zákon č. 129/2000 Sb., zákon o krajích

!Zákon č. 131/2000 Sb., zákon o hlavním městě Praze

!Sustainable economic development: green economy and green growth, Leal Filho W., Cham: Springer International Publishing, 2017. ISBN: 978-3-319-45081-0

?Zákon č. 250/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Poznámka:
Další informace:
https://uzemi.eu/pro-studenty/volitelne-predmety/
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5119606.html