Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Management jakosti

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
U16C9905 Z,ZK 4 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Předmět se věnuje soudobým přístupům managementu jakosti. Vedle zařazení tématiky do kontextu managementu a evropských, popř. světových podpůrných nástrojů, těžiště výkladu je věnována přístupům managementu kvality ve smyslu požadavků aktuální normy ISO 9001/2015. Součástí výkladu je ovšem i stručný přehled o přístupech TQM.

Požadavky:

- zápočet

- na základě aktivní účasti na cvičení - namátkově kontrolována

- zkouška

- účast na přednáškách - namátkově 3x a 5 bodů = 15 bodů

- referáty - 35 bodů

- test - 50 bodů - nutná polovina a více bodů - 26 bodů a více

Osnova přednášek:

1. Základní terminologie - pojetí kvality, přehled přístupů managementu kvality

Integrované systémy managementu kvality, environmentu a bezpečnosti práce

2. Mezinárodní, národní instituce zapojené do péče o jakost.

Intervence EU a vládní exekutivy do zabezpečování jakosti

3. Požadavky normy ISO 9001 na zavedení a udržování systému jakosti - úvod + vedení

4. Požadavky normy ISO 9001 na zavedení a udržování systému jakosti - zdroje

5. Požadavky normy ISO 9001 na zavedení a udržování systému jakosti - obchod, nákup, návrh

6. Požadavky normy ISO 9001 na zavedení a udržování systému jakosti - realizace, metrologie

7. Požadavky normy ISO 9001 na zavedení a udržování systému jakosti - kontrola, neshoda

8. TQM - přístupy rozdíly vůči ISO 9000

9. Orientace na zákazníka

10. Zlepšování

11. Procesní přístup

12. Metody využívané v managementu kvality - aplikace statistických metod

13. Návaznosti systémů jakosti ve smyslu ISO 9001 na systémy environmentu a bezpečnosti práce - ISO 14 001 a 18 001

14 Spolehlivost a životnost výrobků

Osnova cvičení:

seznámení se zaměřením předmětu

požadavky na závěr předmětu

výklad vývoje přístupů ke kvalitě, význam kvality v současnosti

zadání referátů na příště

aktuální legislativa týkající se jakosti

o reklamace a náhrady škod dle NOZ

o ochrana spotřebitele

o odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku

o metrologie

o stanovená měřidla

o technické požadavky na výrobky - prohlášení o shodě

o obecná (všeobecná) bezpečnost výrobků

o zákon o veřejných zakázkách - požadavky na způsobilost dodavatele (ISO 9001 apod.)

statistiky akreditovaných subjektů

extrémní případy odpovědnosti za vady ze zahraničí - Stella Awards

2. dušení rozcvička

výklad a prezentace příkladů k tématům přednášky

referáty z minulé hodiny

zadání referátů na příště

ekonomika jakosti

politika a cíle jakosti

určení procesů a indikátorů jejich výkonnosti u vybrané firmy - 2x

3. dušení rozcvička

výklad a prezentace příkladů k tématům přednášky

referáty z minulé hodiny

zadání referátů na příště

. prezentace vnitřního firemního předpisu (směrnice)

o obchod

o nákup

o metrologie

o personalistika

o předvýrobní příprava

o neshoda, reklamace

o skladování

4. dušení rozcvička

výklad a prezentace příkladů k tématům přednášky

referáty z minulé hodiny

zadání referátů na příště

systémy jakosti - požadavky pro specifické obory:

o farmacie

o potravinářství

o vojenství

o informační systémy

. Společenská odpovědnost organizací

5. dušení rozcvička

výklad a prezentace příkladů k tématům přednášky

referáty z minulé hodiny

zadání referátů na příště

. E. Deming, J. Juran. K. Ishikawa

. Demingova cena, M. Baldrige. EFQM cena, včetně kritérií

. Metody hodnocení kvality

. Kroužky kvality (pozitiva a negativa)

6. dušení rozcvička

výklad a prezentace příkladů k tématům přednášky

referáty z minulé hodiny

zadání referátů na příště

5 S

6

Ishikavův diagram

7. dušení rozcvička

výklad a prezentace příkladů k tématům přednášky

referáty z minulé hodiny

Cíle studia:

Základním cílem je seznámit studenty s významem kvality pro fungování jakékoliv organizace, objasnit nejdůležitější přístupy zabezpečování jakosti v jakékoliv organizaci, poskytnout studentu-budoucímu manažeru nejdůležitější penzum povědomí pro jeho jakoukoliv manažerskou činnost.

Studijní materiály:

- základní

ČSN EN ISO 9001:2016 Systémy managementu kvality- požadavky

VEBER, J. a kol. Řízení jakosti a ochrana spotřebitele, Grada Publishing, 2. aktualizované vydání, Grada Publishing Praha 2007, ISBN 978-80-247-1782-1

- doporučená

VEBER, J. a kol.: Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce, Management Press, druhé aktualizované vydání, Praha 2010, ISBN 978-80-7261-210-9

Relevantní legislativa: zákon 22/1997 Sb, 505/1990 Sb., 634/1992 Sb. 102/01 Sb., 89/2012 Sb. vše v aktuálním znění

- studijní opora

PowerPointové prezentace

Poznámka:
Další informace:
http://moodle-vyuka.cvut.cz/user/files.php
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4992706.html