Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Podniková ekonomika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
U63C1301 Z,ZK 6 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut ekonomických studií
Anotace:

Kurz je zaměřen na základní prvky a vazby v rámci podnikové ekonomiky. Zasazuje podnik do celkového rámce vztahů ekonomické teorie a ekonomického okolí podniku. Vysvětluje smysl a vzájemné provázanosti základních podnikových informačních soustav. Dále cílí na strategické, taktické a provozní řízení podniku, zejména se soustředí na řízení nákladů a výnosů z manažerského hlediska. Věnuje se úvodu do podnikového účetnictví a analýzám efektivity podnikání pro potřeby manažera. Při výuce využívá připravené případové studie a ekonomické modely.

Požadavky:

Zápočet:

2 zápočtové testy (průměrná min. požadovaná úspěšnost 60 %)

Zkouška:

Písemný test (80 % uzavřené testové otázky, 20 % otevřené otázky)

Osnova přednášek:

1. Podstata podniku a podnikání (vymezení, cíle, důvody existence, předpoklady stabilního vývoje).

2. Majetková a finanční struktura podniku. Účetní výkazy a jejich vzájemné vazby, manažerský pohled.

3. Financování podniku. Optimalizace finanční struktury podniku. Bilanční pravidla.

4. Podnikové řízení. Strategické řízení podniku. Podnikatelský plán.

5. Analýza vztahu mezi výnosy, náklady a ziskem. Náklady podniku a jejich členění.

6. Výnosy, bod zvratu, zisk. Efektivnost podniku (ukazatele rentability).

7. Finanční analýza podniku. Metody finanční analýzy.

8. Moderní metody hodnocení výkonnosti podniku. Ekonomická přidaná hodnota.

9. Časová hodnota peněz, úrokové sazby v ekonomice.

10. Investiční rozhodování podniku. Metody hodnocení efektivnosti investic.

11. Financování podnikových investic. Dlouhodobé finanční zdroje podniku.

12. Rozdělování zisku, dividendová politika, reinvestice.

13. Životní cyklus podniku.

Osnova cvičení:

1. Úvodní cvičení, podmínky ukončení předmětu.

2. Základní principy majetkové a finanční struktury podniku. Účetní výkazy a jejich vzájemné vazby.

3. Podstata finanční struktury podniku. Náklady vlastního a cizího kapitálu. Optimalizace finanční struktury podniku. Průměrné vážené náklady na kapitál.

4. Strategické analýzy vnitřního a vnějšího prostředí podniku, SWOT analýza..

5. Náklady podniku a jejich členění. Podstata nákladových funkcí. Metody odhadu fixních a variabilních nákladů.

6. Výnosy, bod zvratu, zisk. Problémy a metody určování bodu zvratu. Význam v praxi.

7. Zápočtový test I.

8. Finanční analýza podniku. Metody finanční analýzy.

9. Moderní metody hodnocení výkonnosti podniku. Ekonomická přidaná hodnota.

10. Časová hodnota peněz. Úrokové sazby v ekonomice. Současná a budoucí hodnota. anuita.

11. Investiční rozhodování podniku. Metody hodnocení efektivnosti investic.

12. Zápočtový test II.

13. Opravný zápočtový test.

Cíle studia:

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni najít ekonomický princip v provozování podniku, vymezit základní cíle podniku a podnikání a popsat jejich dosah do řízení běžné podnikové činnosti, orientovat se ve vazbách základních účetních dokumentů z hlediska manažerských potřeb, sestavit krátkodobý plán hospodaření, kvalifikovaně odhadnout vývoj nákladů, výnosů a zisku v závislosti na možnostech trhu, kalkulovat náklady a vytvářet rozpočty za použití různých metod adekvátních situacím, odlišit řízení zisku a cash flow, navrhovat opatření vedoucí ke stabilitě běžné činnosti podniku.

Studijní materiály:

SYNEK, M., KISLINGEROVÁ, E a kol. Podniková ekonomika. 6. přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 2015. 560 s. ISBN 978-80-7400-274-8.

KNÁPKOVÁ, A., PAVELKOVÁ, D., ŠTEKER, K. Finanční analýza: komplexní průvodce s příklady. 3. rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, 2017. 236 s. ISBN 978-80-271-0563-2.

RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 5. aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 2015. 160 s. ISBN 978-80-247-5534-2.

SCHOLLEOVÁ, H. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 2. aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 2012. 272 s. ISBN 978-80-247-4004-1.

SCHOLLEOVÁ, H., ŠTAMFESTOVÁ, P. Finance podniku. Sbírka řešených příkladů a otázek. Praha: Grada Publishing, 2015. 176 s. ISBN 978-80-247-5544-1.

TYLL, L. Podniková strategie. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-507-7.

Poznámka:
Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=5902#section-0
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4991406.html