Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Železniční stavby 2K

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
137Z02K Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Leoš Horníček
Přednášející:
Leoš Horníček, Hana Krejčiříková
Cvičící:
Leoš Horníček, Michal Petýrek, Jiří Pospíšil
Předmět zajišťuje:
katedra železničních staveb
Anotace:

Projektování kolejiště jednotlivých typů železničních stanic, konstrukční prvky železničních stanic, zařízení pro přepravu osob a zboží, návaznost na evropskou železniční síť, modernizace a optimalizace železničních tratí, navrhování tramvajových tratí a tratí metra, ekologické dopady kolejové dopravy.

Požadavky:

Zkouška z předmětu 137ZE01.

Osnova přednášek:

1. Dopravny a stanice, navrhování zhlaví, staniční koleje, návěstidla, číslování kolejí, číslování výhybek.

2. Směrové a sklonové poměry ve stanici, nástupiště a přístup na ně, železniční spodek ve stanici, výpravní budovy, zařízení pro přepravu osob a zavazadel.

3. Spojení a rozvětvení výhybek, geometrie řazení výhybek, výhybky pro vysoké rychlosti.

4. Přepravní a dopravní zařízení na trati, nakládací a vykládací zařízení, kombinovaná přeprava, překladiště.

5. Konstrukční řešení stanic se smíšenou dopravou.

6. Osobní nádraží, odstavná nádraží, seřaďovací nádraží.

7. Tramvajové tratě v ČR, zásady navrhování konstrukce tramvajové tratě, GPK, tramvajové křižovatky a výhybková spojení.

8. Podzemní dráhy – řešení ve velkých aglomeracích, historie, zásady navrhování konstrukce metra, výhybky a výhybková spojení.

9. Příklady staveb a rekonstrukcí tramvajových tratí a tratí metra v ČR i v zahraničí.

10. Vliv kolejové dopravy na životní prostředí, legislativa, šíření hluku, měření hluku, predikce, hlukové mapy, protihluková a antivibrační opatření u kolejových staveb.

11. Železniční přejezdy, vozidla s naklápěcími skříněmi.

12. Mezinárodní smlouvy a dohody ve vazbě na železniční koridory ČR, dohody pro vytváření transevropské železniční sítě, Panevropské dopravní koridory, multimodální koridory.

13. Vysokorychlostní tratě, tratě rychlých spojení, ERTMS.

Osnova cvičení:

Příklad 1: Železniční stanice. Návrh dopravního schématu - výklad funkce, umístění, základního řešení, napojení zadaných prvků žel. stanice. Návrh obou zhlaví - výklad zásad vkládání výhybek, konstrukce částí zhlaví, včetně výpočtu, návrh kolejové spojky v přímé. Výpočet změn osové vzdálenosti. Situace stanice - popis kolejí, popis oblouků, staničení, námezníky, odjezdová návěstidla, nástupiště včetně přístupu a popisu), výpočet staničení. Vzorový příčný řez stanicí, řešení dílčích prvků nástupišť a nákladového obvodu. Technická zpráva.

Příklad 2: Tramvajová doprava. Průjezdný průřez x obrys vozidel, nutnost rozšíření osové vzdálenosti, výpočet.

Cíle studia:

Získat ucelené znalosti problematiky navrhování železničních stanic, tramvajových tratí a tratí metra, včetně ekologických dopadů kolejové dopravy. Získat základní znalost problematiky vysokorychlostních tratí a návazností na evropskou železniční síť.

Studijní materiály:

!ČSN 736360-1: Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha - Část 1: Projektování. ÚNMZ, prosinec 2020

?web katedry železničních staveb: http://kzs.fsv.cvut.cz

?Program rozvoje rychlých železničních spojení v ČR, Ministerstvo dopravy, 2017

?ČSN 280318: Průjezdné průřezy tramvajových tratí a obrysy pro vozidla provozovaná na tramvajových dráhách, ÚNMZ, březen 2015

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 12. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4955506.html