Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Řízení správy, provozu a údržby budov

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
122RSPU Z,ZK 6 3P+2C česky
Garant předmětu:
Michal Himmel, Ondřej Štrup
Přednášející:
Michal Himmel, Ondřej Štrup
Cvičící:
Michal Himmel, Ondřej Štrup, Tomáš Váchal
Předmět zajišťuje:
katedra technologie staveb
Anotace:

Facility management je oborem řízení podpůrných služeb v organizacích, jeho významnou složkou je provoz a správa budov. V rámci předmětu se studenti seznámí s principy řízení facility managementu a tím i správy a provozu budv. Podle standardů řad ČSN ISO 41000 a ČSN EN 15221 pochopí základy strategie, taktiky a provozu, postupy zavádění integrované formy řízení FM procesů jak na odběrazelské, tak i na poskytovatelské straně. V rámci výuky budou studenti seznámeni se základními problematikami řízení využití prostor, nastavení významných služeb (údržba a provoz TZB a stavby), úklidů, odpadového hospodářství, bezpečnosti a služeb pro uživatele budov. Budou seznámeni s nástroji správce a provozovatele budov (pasportizace, evidence, procesní řízení atd.), forem zajištění (in-house, outsourcing). Významným prvkem, který bude součástí všech témat bude digitalizace stvabního procesu (BIM). Studenti budou seznámeni i s novým trendem zajištění commissioningu v životním cyklu budovy (dozor provozovatele).

Požadavky:

Odevzdání seminární práce, splnění docházky. Úspěsné absolvování zkušební písemní práce a ústní části.

Osnova přednášek:

Úvod do facility managementu, zajištění potřeb, strategie

Forma zajištění (in-house/outsourcing, veřejná správa)

Smluvní zajištění (FM smlouva, SLA, KPI/CPI)

Význam prostor (RE), hodnota majetku, lidský kapitál, přidaná hodnota/úspora (finanční a strategické hledisko)

Prostorové řešení kanceláří, průmyslových provozů (optimalizace jeho využití)

Plánování a řízení technické a stavební správy objektů

Plánování a řízení FM služeb pro lidi a organizaci

Udržitelný rozvoj

Řízení FM procesů z pohledu klienta a poskytovatele (plánování, kontrola, reporting)

Význam bezpečnosti, rizika, BOZP

ICT podpora Facility managementu

Lidský faktor v FM (klient/poskytovatel) - kompetence FM

FM v rámci Smart Cities, trendy FM, fáze 4.0

Osnova cvičení:

Úvod + Strategie FM + Zjištěni potřeb klienta a stanoveni požadavku

Forma zajištění FM služeb

Nastaveni kvality služby (SLA + KPI)

Obchodní rámec služby

Výběrové řízeni veřejné a neveřejné zakázky

Příklady FM z praxe

Helpdesk, CAFM a procesní řízení na provozní úrovni

Udržitelný rozvoj

Plánování a řízení nákladů

Problematika bezpečnosti + Odevzdaní úkolu

Powerpoint (10-12str) nebo prezentace během 15min nebo komentovaný závěr

Odevzdaní seminárních prací + zápočet

Cíle studia:

Znát principy řízení podpůrných služeb v organizacích

Znát principy a formy zajištění provozu a údržby staveb

Vnímat příležitosti a rizika oboru

Znát nástroje řízení (CAFM systémy, informační toky, BIM atd.)

Studijní materiály:

Štrup. O, Štěpničková.I: Základy facility managementu, 3. opravené a doplněné vydání, Professional publishing, ISBN 978-80-88260-55-4

ČSN EN ISO 41000 – řada ISO norem o facility managementu

ČSN EN 15221, Část 3 - 7; Facility management; číslo 3 – 6 - 2014 (část 7 - 2015)

Somorová, V. :Údržba budov - Facility management. 2 vydanie. Bratislava: Nakladateľstvo STU v Bratislavě, 2014. 167 s. ISBN 978-80-227-4187-3.

Kuda, F., Beránková, E.: Facility management v technické správě a údržbě budov, 2012, 1. vyd., 252 s., ISBN 978-80-7431-114-7

Vyskočil V., Štrup O., Pavlík. M.: Facility Management a Public Private Partnership, Professional Publishing, 2007, ISBN: 978-80-86946-34-4

Vyskočil V., Štrup O.: Podpůrné procesy a snižování režijních nákladů (Facility Management), Professional Publishing, 2003, ISBN: 978-80-8641-945-9

Vyskočil V., Štrup O.: Facility Management metoda řízení podpůrných činností, skripta VŠB - Technická Univerzita Ostrava, 2007, ISBN: 978-80-248-1569-5

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4938406.html