Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Inženýring

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
126INZG Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Dana Měšťanová, Václav Tatýrek
Přednášející:
Dana Měšťanová, Václav Tatýrek
Cvičící:
Dana Měšťanová, Václav Tatýrek
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Anotace:

Koncepční a operativní řízení projektů výstavby z hlediska času, zdrojů, nákladů, analýza podkladů, návrhy řešení, oponentura, studie investičních možností, studie proveditelnosti, optimalizace zájmů, podklady technické, právní, finanční, tvorba cen, obchodní závazkové právo, vzory smluv pro inženýring, podmínky dodávek VOB (Verdingungsordnung für Bauleistungen), používané německými investory - smluvní podmínky FIDIC, užívané v mezinárodní stavební praxi, smluvní stanovení parametrů výkonu a jakosti, smluvní stanovení parametrů výkonu a jakosti, smluvní sankce, časové reálné plány, územní, stavební řízení, plnění zákona č. 183/2006 Sb., zadávání stavební zakázky, investorský inženýring, dodavatelský inženýring, koordinace více dodavatelů, finanční řízení, kapacitní plánování, kontrola jakosti, technologické předpisy, plán přejímacího řízení, zkušební provoz, vyhodnocení splnění parametrů, plánování stavební údržby, marketing, změny stavby před dokončením, předání a převzetí stavby, předávací protokol, audit výkonnosti, rozhodovací procesy a metody, vložená energie. BIM. Spisový řád. Insolvence. Společenská odpovědnost u stavebních firem. Metoda RIPRAN.

Požadavky:

Podmínky ke zkoušce: Získání zápočtu ze cvičení

Znalosti v rozsahu přednášek a též vč.vstupních znalostí z již probíraných a bezprostředně souvisejících předmětů v bakalářském studiu

V průběhu přednášek mohou být psány 2 až 3 termínově neohlášené testy v rozsahu 1 až 2 otázek se získáním bodu. Napsání testů není povinné. V případě nerozhodné známky při vlastní zkoušce bude body (body)přínosem.

Osnova přednášek:

Vymezení pojmu inženýring, investorský, dodavatelský inženýring, cíle, forma financování PPP, dopady do klasické formy inženýringu. Rozhodovací proces při přípravě investice, faktory, hlediska. Příklady na konkrétních záměrech. EIA - Environmental Impact Assessment.

Nebezpečí při přípravě investice, finanční řízení projektu, plánování projektu, identifikace faktorů při přípravě investice, kriteria hodnocení při plánování investice, tým realizující inženýring.

Smluvní vztahy, Zákon o zadávání veřejných zakázek č. 137/2006 Sb, účastníci výstavbového projektu a vztahy mezi nimi, Zákon o územním plánování a stavebním řádu č. 183/2006 Sb., novely, postup výstavby podle stavebního zákona, reálný časový sled činností pro pořízení stavebního díla (stavby) s ohledem na smluvní vztahy. Tendrová řízení, obecně, příklady z praxe.

Claimová agenda vedená investorem, claimová agenda vedená dodavatelem, cíle a výstupy z claimové agendy, claimový management.

FIDIC

Vady ve stavebnictví - vady právní, vady zjevné, vady skryté, vady faktické, vady fyzické povahy, zakrývání prací. Soulad problematiky s inženýringem. Normy ISO, Mezinárodní organizace pro normalizaci, certifikace, kritická místa, Certifikace podle ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, SA 8000, ISO 22000, HACCP, BRC, IFS a C-o-C, verifikace GHG, GTP, GMP, integrovaná certifikace.

Systém organizace výstavbového projektu, systém jediného dodavatele, systém více dodavatelů, kombinace předchozích možností, způsob výstavby dodavatelský, investorský, kombinovaný s vyšším dodavatelem, s vyšším dodavatelem na klíč, organizační struktura výstavbového projektu, dodavatelské systémy - příklad klasického dodavatelského systému, dodavatelské systémy velkých staveb, plán organizace výstavby

Přehled inženýrských činností/služeb na řízení projektu

Výstavbový projekt, management - prostředky a nástroje, rizika, inženýring v roli manažera realizace stavby, v roli kontraktora, projektový manažer, smluvní management, řízený proces navrhování/projektování, pořízení dokumentace projektu, realizace, tj. pořízení stavby v souladu s dokumentací projektu, užívání, tj. provozování stavby.

Technický dozor investora, základní povinnosti, zkušenosti z výkonu TDI, úloha TDI při zabezpečování jakosti staveb. Chyby na stavbách (z důvodu nepoctivosti dodavatele, z důvodu technické neodbornosti, chybného čtení výkresů, nepochopením záměru,?) Kontrola - technická (porovnání s technickými standardy, normami a dokumentací),kontrola v řízení - controlling )porovnání souladu řízeného procesu s nástrojem řízení (plánem,?), kontrola chování osoby, audit, revize, kontrola dodržování předpisů a pravidel , Kontrola u veřejných zakázek, externí a interní kontrola x audit, struktura programu auditu výkonnosti, přínos auditu, externí kontrola a audit, interní kontrola a audit.

Bezpečnost požární, bezpečnost práce a technických zařízení,bezpečnost práce při provozu (užívání), bezpečnost při výstavbě - soulad s inženýringem.

Osnova cvičení:

CVIČENÍ

Zpracování schématu postupných kroků výstavby stavby (objektu), na který byla v rámci bakalářského studia vypracována příprava, časový plán,? Vypracování: v časové řadě od předinvestiční fáze až po realizační fázi a uvedení do užívání.

Zpracování postupu graficky vč. smluvních vztahů s projektovými organizacemi, případným výběrovým řízením, uzavřením smlouvy o dílo se zhotovitelem, zahrnutím územníhoí řízení. Uvedení účastníků, stavební řízení vč. stanovisek (dtto), respektujtování lhůt podle Správního řádu, zohlednění Zákona č. 183/2006 Sb.,?

Na totožnou stavbu - ale podle jejího charakteru - zvolení vhodného typu smlouvy a vypracování návrhu smlouvy pro výkon inženýringu. Dodavatelský , tak i investorský inženýring.

Podrobně ve smlouvě vyspecifikovat obsah předmětu činnosti.

Nebude-li charakter stavby toto umožňovat - vyhotovení návrhu smlouvy pro funkci TDI. Pozn.: neopomenozt podle charakteru stavby případné řešení zadávání stavební zakázky, stanovení parametrů výkonu a jakosti, smluvní sankce, koordinaci více dodavatelů, plán přejímacího řízení, zkušební provoz, ?

Rozhodnutí pro volbu var. A či B a vypracování uplatnění Claimové agendy:

A/ investorem ?. kvalifikované předložení a posouzení dodatečných požadavků investora, příp. zdokumentování všech zavinění dodavatele během výstavby + ústní obhájení

B/ dodavatelem ?. pro uplatnění např. rozdílností oproti projektu, kvalifikované předložení a posouzení dodatečných požadavků dodavatele vyvolaných dalším zvýšením nákladů, včetně jejich finančního vyčíslení, termínových dopadů na průběh výstavby,? + ústní obhájení

Vypracování (jakožto TDI) podkladů pro kontrolu zadané konkrétní činnosti na stavbě (bude individuelně zadáno- sanační omítky, obklady, dlažby, dodávka a montáž výplní otvorů,? přejímka kanalizační přípojky,?). Typy, chyby při provádění, na co se zaměřit při kontrole během provádění - předepsaná technologie provádění, norma - povolené odchylky,? + zaslání emailem pro databázi.

Provedení k průběhu prací či přejímce zápisu do stavebního deníku.

Vypracování návrhu inzerátu podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování stavby z hlediska vlivu na životní prostředí (EIA) ve formě do denního tisku a pro zveřejnění na internetu. Vypracování pod hlavičkou Vámi příslušného stavebního úřadu z předchozích cvičení, jménem Odboru ochrany prostředí.

Prezentace cvičení (TDI) před ostatními studenty.

Prezentace cvičení TDI před ostatními studenty.

Cíle studia:

Příprava investice, finanční řízení projektu, plánování projektu, identifikace faktorů při přípravě investice,tým realizující inženýring, tendr, claim, audit výkonnosti. Nové metody jako RIPRAN. Získání souvisejících znalostí.

Studijní materiály:

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění.

Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon

Zákon 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

Zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád.

Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník.

Klee. L.: International Construction Contract Law, 2018, Wiley-BlackwellWiley Blackwell,

ISBN: 978-1-119-43038-4.

Slovník pojmů ve výstavbě DOS M 01.01, ČKAIT, TPV.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:B-480

14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B480
místnost TH:B-480

16:00–17:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B480
Út
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:C-217

17:00–18:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C217
Út
St
místnost TH:B-480

09:00–10:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
B480
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4936306.html