Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Kolejové stavby a životní prostředí

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
137YKSZ Z,ZK 6 3P+2C česky
Garant předmětu:
Lenka Lomoz
Přednášející:
Lenka Lomoz, Petra Váňová
Cvičící:
Leoš Horníček, Lenka Lomoz, Petra Váňová
Předmět zajišťuje:
katedra železničních staveb
Anotace:

Negativní vlivy hluku a vibrací na člověka. Hodnocení proměnného dopravního hluku. Akustické hladiny. Hlukové mapy. Hluková studie. Charakteristiky dopravního hluku různých dopravních prostředků. Šíření hluku. Způsoby ochrany životního prostředí před nepříznivými účinky dopravy (urbanistické, architektonické, dopravně organizační, technické).

Požadavky:

Aktivní účast na přednáškách a cvičeních.

Osnova přednášek:

1.Úvod do předmětu - opakování – vliv dopravy na ŽP, druhy hluku, základní vlastnosti zvuku, hluku, vnímání zvuku.

2.Šíření hluku, emise, imise, útlum hladin akustického tlaku

3.Akustické hladiny, váhové filtry, počítání s hladinami

4.Měření hluku z kolejové dopravy, predikce hluku, metodické pokyny pro výpočet hladin hluku z kolejové dopravy

5.Akustická studie, náležitosti protokolu z měření hladin akustického tlaku, strategické hlukové mapování, akční plány

6.Predikční software, výpočet hlukové zátěže, vstupy

7.Legislativa – zákon, NV + ČSN normy

8.Protihluková opatření 1– aktivní, pasivní, protihlukové stěny - typy, konstrukce, materiál, obklady, požadavky technické, akustické, estetické, ukázky s klady a zápory, předpisy SŽ

9.Protihluková opatření 2 – v konstrukci koleje, kolejové a kolejnicové absorbéry, Antivibrační rohože, předpisy SŽ

10.Akustická kamera a její využití – lokalizace zdrojů hluku

11.Exkurze – návštěva akustické místnosti – Fakulta elektrotechnická v Praze

12.Hluk na VRT

Osnova cvičení:

Praktická cvičení: využití zvukoměrné techniky jako je zvukoměr, akustická kamera, Dále seznámení s měřením vlnkovitosti a drsnosti kolejnice pomocí měřícího vozíku Salamandr. Práce s naměřenými daty.

Cíle studia:

Seznámení se s problematikou dopravního hluku, způsoby jeho hodnocení a s možnostmi snižování jeho negativních účinků.

Studijní materiály:

!Krejčiříková, H.: Železniční stavby 1 / 1. část, Český technika – nakladatelství ČVUT, 2020, ISBN 978-80-01-06157-2.

!Nový, R.: Hluk a chvění, Český technika – nakladatelství ČVUT, 2019, ISBN 978-80-01-06554-9.

!Předpis SŽ S4 Železniční spodek, Správa železnic, státní organizace, rok 2020

?Ministerstvo zdravotnictví: Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí, věstník MZ 11/2017, 18.10.2017.

?Zdravotní ústav, NÁRODNÍ REFERENČNÍ LABORATOŘ PRO KOMUNÁLNÍ HLUK: ODBORNÉ DOPORUČENÍ pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí verze 1.0, Ostrava, 2018.

?Thompson, D.: Railway Noise and Vibration: mechanisms, modeling and means of control; Elsevir, 2009, ISBN-13: 978-0-08-045147-3.

?Kotzen, B., English., C.: Environmental Noise Barriers: A guide to their acoustic and visual design - 2nd ed., Spon Press, 2009, ISBN-13: 978-0-415-43708-0.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4935206.html