Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Dřevěné konstrukce 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
134DK02 Z,ZK 4 2P+1C česky
Garant předmětu:
Jakub Dolejš, Karel Mikeš
Přednášející:
Karel Mikeš
Cvičící:
Lukáš Velebil
Předmět zajišťuje:
katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Anotace:

Výuka navrhování dřevěných prvků a konstrukcí – statické působení, volba výpočetních modelů a metod, návrh detailů a spojů, požární odolnost

Požadavky:

Základní informace o zatížení a dále základní znalosti z předmětů teoretická mechanika a statika, pružnost a pevnost materiálů.

Osnova přednášek:

1.Materiály vhodné pro dřevěné konstrukce, jejich vlastnosti a výroba

- výroba a těžba dřeva, zpracování dřeva a konstrukční průřezy, vývoj dřevěných konstrukcí a historie staveb ze dřeva, rozvoj dřevěných konstrukcí z hlediska zpracování dřeva, z hlediska spojování prvků

- terminologie – prvky dřevěných konstrukcí (prutové prvky – geometrie, charakteristické namáhání a spoje)

- postup návrhu

- výpočetní modely – hlediska volby modelu, okrajové podmínky, idealizace konstrukce (geometrie, podpory)

- metody výpočtu dřevěných konstrukcí – typy (lineární pružnost, event. plastické chování dřeva) předpoklady a užití jednotlivých postupů

- specifika návrhu dřevěných konstrukcí – tvary prvků, spojování prvků do konstrukčních celků, stykování jednotlivých prvků

2.Navrhování základních prvků dřevěných konstrukcí

- určení pevnosti dřeva – určení pevnosti dřeva namáhaného ve směru vláken, šikmo k vláknům a kolmo na vlákna, vliv doby trvání zatížení a vlhkosti na pevnost dřeva

- prvky namáhané na tah a na tlak – návrh a posouzení prvků namáhaných osovou silou a dále návrh prvků namáhaných kombinací osové síly a ohybového momentu (jednoosý a dvojosý ohyb),

- prvky namáhané na ohyb - návrh a posouzení prvků namáhaných na jednosý a dvojosý ohyb, stabilita ohýbaných prvků,

- prvky namáhané smykem – smykové namáhání prvků, redukce působení osamělých břemen v blízkosti podpory,

- prvky namáhané na kroucení – kroucení prvků masivních průřezů, kombinace kroucení a působení smykové síly,

- prvky namáhané kombinací osové vzpěrné síly a ohybového momentu

3.Halové stavby a skeletové konstrukce a sloupové konstrukce dřevostaveb

- konstrukční systémy – skeletové, stěnové a kombinované, zásady návrhu uspořádání nosných prvků, zatížení

- systémy skeletových staveb – statické působení, ztužení nosné konstrukce, volba výpočetního modelu a metody výpočtu, zatěžovací stavy a rozhodující kombinace,

- výpočet účinků zatížení svislého a vodorovného na jednotlivé prvky, dimenzování (příčle – ohyb, smyk, kroucení; sloupy – M+N včetně vlivu stability),

- ztužující prvky – zásady umístění a tvaru ztužujících konstrukčních prvků, rozdělení vodorovného zatížení na ztužující prvky, tuhosti (ohybová, smyková, komplexní), zásady návrhu ztužujících stěn, dimenzování

- schodiště – typy, výpočet, užití speciálních prvků a jejich vliv na statické působení, montovaná schodiště

- stěnové nosníky – statické působení, zásady výpočtu a vyztužování

4.Spoje dřevěných konstrukcí

- typy spojů z hlediska tuhosti – jednotlivé druhy spojovacích prostředků z hlediska tuhosti s důrazem na časově závislé chování

- jednotlivé typy spojů z hlediska provádění – typy spojů a přípojů včetně nastavení s ohledem na realizaci

- spojů z hlediska statického působení – rozdělení spojů a jejich působení v numerických modelech při návrhu a posouzení konstrukcí

5.Navrhováni na účinky požáru

- základní případy namáhání jednotlivých nosných prvků a spojů – navrhován základních typů nosných konstrukcí a spojů

Osnova cvičení:

Návrh dřevěné jednolodní halové konstrukce s variantně vetknutými sloupy nebo kloubovými sloupy a příčným vodorovným nosníkem sedlového tvaru. Návrh bednění pomocí OSB desek, návrh vaznic, návrh a posouzení štítové vazby. Návrh sedlového vazníku z lepeného lamelového dřeva a návrh vodorovného i svislého ztužení. Pro alternativu s kloubovými sloupy návrh podélného střešního ztužení společně se svislým ztužením ve štítových stěnách

Cíle studia:

V rámci předmětu budou studenti seznámeni s halovými stavbami, skeletovými konstrukcemi a rovněž se sloupkovými konstrukcemi dřevostaveb. Nedílnou součástí návrhu dřevěných konstrukcí jsou vždy také spoje, jejichž návrh bude podrobně rozebrán. Velký důraz je kladen na modelování konstrukcí.

Studijní materiály:

!Kuklík, P. a kol.: Dřevěné konstrukce. Cvičení. Nakladatelství ČVUT 2013, ISBN 978-80-0105-227-3

!Kuklík, P.; Kuklíková A.: Navrhování dřevěných konstrukcí. Informační centrum ČKAIT 2010, ISBN 978-80-87093-88-7

?Kermani, A.; Porteous, J: Structural Timber Design to Eurocode 5. Wiley and Sons 2013 ISBN 978-0-470-67500-7

?Krämer, V.; Koželouh, B.: Dřevěné konstrukce. Příklady a řešení podle ČSN 73 1702. Informační centrum ČKAIT 2009, ISBN 978-80-87438-16-9

?Studnička, J.; Holický, M.; Marková, J.: Ocelové konstrukce 2 - Zatížení. Nakladatelství ČVUT 2010, ISBN 978-80-01-04298-4620-4

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:B-375

16:00–17:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
B375
místnost TH:B-375

16:00–17:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B375
St
Čt
místnost TH:C-202

16:00–17:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C202

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4927206.html