Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Experimentální analýza a diagnostika C

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
132EADC KZ 3 1P+2C česky
Garant předmětu:
Michal Polák
Přednášející:
Michal Polák
Cvičící:
Roman Chylík, Robert Jára, Pavel Padevět, Tomáš Plachý, Michal Polák, Pavel Tesárek, Tomáš Trtík
Předmět zajišťuje:
katedra mechaniky
Anotace:

Experimenty zaměřené na sledování velikosti klimatických zatížení stavebních konstrukcí (zatížení větrem, sněhem, teplotou), diagnostika stavebních konstrukcí, zkoušky prováděné na fyzikálních modelech stavebních konstrukcí (zákony modelové podobnosti, simulace zemětřesení na vibračních stolech, simulace účinků větru ve větrných tunelech, statické zatěžovací zkoušky na fyzikálních modelech), monitorování stavebních konstrukcí, statické zatěžovací zkoušky (pozemní stavby, průmyslové stavby, mostní objekty), dynamické zatěžovací zkoušky a dynamické informativní zkoušky (pozemní stavby, průmyslové stavby, mostní objekty, lávky pro chodce, účinky technické seizmicity, hodnocení nepříznivých účinků kmitání na lidský organizmus, posuzování vlivu kmitání stavby na instalovaná technologická zařízení).

Požadavky:

Pro úspěšné zakončení předmětu 132EADC je požadováno:

- správně vyhodnotit experimentální úlohy řešené na cvičeních a odevzdat vypracované záznamy z těchto úloh ve stanovených termínech,

- úspěšně absolvovat zápočtový test.

Podrobnější specifikace požadavků je uvedena na webových stránkách předmětu:

https://mech.fsv.cvut.cz/student/ => EADC.

Osnova přednášek:

1) Úvod, experimenty zaměřené na sledování klimatických zatížení stavebních konstrukcí (zatížení větrem, sněhem, teplotou), diagnostika stavebních konstrukcí, příklady z praxe.

2) Zkoušky prováděné na fyzikálních modelech stavebních konstrukcí (zákony modelové podobnosti, simulace zemětřesení na vibračních stolech, simulace účinků větru ve větrných tunelech, statické zatěžovací zkoušky na fyzikálních modelech), monitorování stavebních konstrukcí.

3) Statické zatěžovací zkoušky – úvod, obecné zásady, statické zatěžovací zkoušky na pozemních, průmyslových a inženýrských stavbách.

4) Statické zatěžovací zkoušky na mostních objektech, dynamické zkoušky – úvod, způsoby vyhodnocení a zpracování naměřených dat (výkmit, rozkmit, dynamický součinitel, efektivní hodnota vibrací, hladina vibrací, metoda stékajícího deště, FFT - rychlá Fourierova transformace).

5) Dynamické zkoušky zaměřené na stanovení charakteristik vlastního kmitání (dynamické zkoušky informativní, experimentální modální analýza) – používaná dynamická zatížení, typické uspořádaní experimentu, způsob vyhodnocení výsledků.

6) Dynamické zkoušky zaměřené na stanovení charakteristik vynuceného kmitání (dynamické zatěžovací zkoušky) – používaná dynamická zatížení, uspořádání experimentu, způsob vyhodnocení výsledků, účinky technické seizmicity, hodnocení nepříznivých účinků kmitání na lidský organizmus, posuzování vlivu kmitání stavby na instalovaná technologická zařízení.

Osnova cvičení:

* Statická zatěžovací zkouška realizovaná na fyzikálním modelu stavební konstrukce pomocí tenzometrů a potenciálních snímačů.

* Experimentální analýza napjatosti tažené stěny oslabené kruhovým otvorem.

* Dynamická zatěžovací zkouška fyzikálního modelu stavební konstrukce.

* Experimentální modální analýza realizovaná na fyzikálním modelu stavební konstrukce.

* Měření, zpracování a hodnocení vibrací budovy s ohledem na nepříznivé účinky na stavební konstrukce a jejich uživatele.

* Měření a hodnocení hluku ve venkovních a vnitřních prostorách staveb s ohledem na nepříznivé účinky na uživatele staveb.

* Modul pružnosti pryže.

* Příprava vzorku pro analýzu vlastností betonové směsi.

* Stanovení pevnosti betonu na krychli.

* Stanovení modulu pružnosti betonu na betonovém trámku.

* Experiment zaměřený na stanovení vlastností oceli.

* Statická zatěžovací zkouška ocelového dílce.

Cíle studia:

Student se seznámí jak teoreticky tak prakticky se základními experimenty realizovanými v pozemním stavitelství, se základy diagnostiky konstrukcí pozemním stavitelství, se zkouškami, které jsou prováděny na celých stavebních konstrukcích nebo na konstrukčních prvcích, s hlavními postupy a principy vyhodnocování experimentálních výsledků, se základními předpisy svázanými s experimentální analýzou stavebních konstrukcí a s možnostmi využití experimentů ve stavební praxi.

Studijní materiály:

!Pirner, M. - Fischer, O. Zatížení staveb větrem. Informační centrum ČKAIT, Praha, 2003, ISBN 80-86769-10-0

!Pirner, M. - Fischer, O. Dynamika ve stavební praxi. Informační centrum ČKAIT, Praha, 2010, ISBN 978-80-87438-18-3

!Lunga, R. – Solař, J. Kostelní věže a zvonice. Grada Publishing, a.s., Praha, 2010, ISBN 978-80-247-1236-9

? ČSN 73 2030 Statické zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí. ÚNMZ, 2019, ISBN 80-88905-24-9

? ČSN 73 6209 Zatěžovací zkoušky mostních objektů. ÚNMZ, 2019.

? ČSN 73 2044 Dynamické zkoušky stavebních konstrukcí. ÚNMZ, 2019.

? ČSN 73 0040 Zatížení stavebních objektů technickou seizmicitou a jejich odezva. ÚNMZ, 2019.

: Studijní materiály na stránkách katedry: https://mech.fsv.cvut.cz/student/

Poznámka:
Další informace:
https://mech.fsv.cvut.cz/student/
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TH:D-2028

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
D2028
místnost TH:D-2028

14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
D2028
Čt
místnost TH:C-202

13:00–13:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C202

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4923106.html