Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Konstrukce pozemních staveb

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124PS03 Z,ZK 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Vladimír Žďára
Přednášející:
Hana Gattermayerová, Vladimír Žďára
Cvičící:
Tomáš Čejka, Ctislav Fiala, Tomáš Vlach, Vladimír Žďára
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Předmět se zabývá komplexním návrhem nenosných konstrukcí, jejich interakci s okolním prostředím.

V první části předmětu je pozornost zaměřena na problematiku vzájemného spolupůsobení nosných konstrukcí i na negativně působící interakce mezi nosným a nenosným systémem. Probírány jsou vlivy účinky nesilových zatížení, teplotních a objemových změn, vlastnosti konstrukčních materiálů.

Druhá část předmětu je zaměřena na návrh nenosných konstrukcí s ohledem na účinky větru, vlivy netuhého podepření pochozích konstrukcí a problematiku dilatování nenosných konstrukcí. Poslední část je věnována specifickému působení vody a ochraně budovy před jejími účinky.

Požadavky:

Požadavky nejsou stanoveny.

Osnova přednášek:

1. Přetvárné a pevnostní vlastnosti konstrukcí. Spolupůsobení a interakce. Systémový model budovy.

2. Interakce nosné a nenosné konstrukce - základní principy

3. Konstrukční návrh s ohledem na interakce nosné a nenosné konstrukce.

4. Teplotní a objemové změny stavebních konstrukcí. Reologické vlastnosti kosntrukcí.

5. Opatření k eliminaci účinků objemových změn

6. Nesilová a mimořádná zatížení – normové požadavky, přehled jednotlivých účinků. Modelování účinků nesilových zatížení. Příklady z praxe. Pružně podepřené konstrukce namáhané ohybem (podlahové kosntrukce. ..)

7. Konstrukčně statický návrh podlahových konstrukcí. Interakce významně zatížených podlahových konstrukcí halových budov (průmyslové budovy, sklady) se souvrstvím v podloží a se založením nosné konstrukce.

8. Zatížení nenosných konstrukcí účinky větru a objemových změn. Konstrukční principy navrhování prvků „“malé statiky„“. Zábradlí. Požadavky, zatěžovací účinky na zábradlí. Detaily kotvení, statická schémata zábradlí.

9. Zábradlí. Specifka návrhu pro jednotlivé materiálové varianty. Ocelová a hliníková zábradlí. Betonová zábradlí. Zděná zábradlí

10. Zatížení nenosných konstrukcí účinky větru a objemových změn. Konstrukční principy navrhování prvků „“malé statiky„“. Sluneční clony, markýzy, objekty kotvené do střešních a obvodových plášťů. Antény, fotovoltaika, VZT jednotky. Principy kotvení pomocí balastního zatížení, požadavky na deformace podkladních vrstev. Kotevní technika.

11. Účinky vody na stavební konstrukce

12. Konstrukční návrh s ohledem na účinky vody

Osnova cvičení:

1. Konstrukčně-statický návrh konstrukce budovy s ohledem na interakce nosné a nenosné konstrukce.

2.

3.

4. Konstrukčně-statický návrh konstrukcí s ohledem omezení účinků objemových změn

5.

6.

7. Konstrukčně-statický návrh podlahových konstrukcí. konstrukční zásady, detaily. Přímo pojížděná podlahy v garážích, průmyslové podlahy se vsypy, drátkobetonové podlahy, podlahy jako součást nosné konstrukce založení, vyztužené mazaniny.

8.

9.

10. Konstrukčně-statický návrh obalových konstrukcí s ohledem na účinky větru a objemových změn.

11.

12.

Cíle studia:

Porozumět principům statického působení a návrhu nenosných konstrukcí s ohledem na jejich interakce s okolním prostředím a subsystémy budovy.

Naučit se aplikovat teoretické znalosti z předchozích předmětů v návrhu nosných, obalových a dělících konstrukcí. Porozumět integrovanému návrhu, konstrukčně-statickým a stavebně-fyzikálním požadavkům kladeným na tyto konstrukce.

Studijní materiály:

1.Pánek J., Rojík V., Krňanský J.: Technicko-fyzikální analýza staveb, skripta ČVUT Praha, 1989

2.Bill Zd.: Prostorová tuhost železobetonových hal, SNTL, Praha, 1985

3.Klolektiv autorů: Poruchy staveb, skripta ČVUT Praha, 1992

Poznámka:
Další informace:
N/A
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4921506.html