Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Power Transport Systems

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BE1M16DES Z,ZK 5 2P+2S anglicky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Předmět je zaměřen na ekonomické aspekty navrhování a provozu systémů dopravy různých forem energie. Jde o silniční, železniční a lodní dopravu tuhých a tekutých (zkapalněných) paliv, dále o potrubní dopravu plynných a kapalných (kapalných směsí tuhých) paliv, centrální zásobování teplem, dopravu pevných paliv lanopásovými dopravníky a především o sítě dopravující elektrickou energii.

Požadavky:

Základy elektrotechniky, mechaniky a termodynamiky,

mikro a makroekonomie, účetnictví, kriteria ekonomické efektivnosti investic.

Osnova přednášek:

1. Systémy dopravy elektřiny, tepla, plynu, ropy a uhlí.

2. Parametry dodávky různých forem energie, doprava paliv.

3. Měrné dopravní náklady železniční, silniční a lodní dopravy energie.

4. Plynárenské sítě, ropovody a produktovody.

5. Tepelné sítě, navrhování a optimalizace provozu a rozvoje.

6. Návrh hospodárné světlosti potrubí tepelných napáječů.

7. Optimalizace tloušťky tepelné izolace potrubí tepelných sítí.

8. Elektrizační soustava, základní technicko-ekonomické pojmy

9. Oceňování ztrát elektřiny.

10. Hospodárná kompenzace účiníku.

11. Hospodárný průřez elektrického vedení.

12. Optimalizace provozu a návrhu transformovny.

13. Spolehlivost prvků elektrických sítí, ukazatele, hodnocení spolehlivosti. Kodexy sítí.

14. Shrnutí, rezerva.

Osnova cvičení:

1. Silniční, železniční a říční doprava uhlí - porovnání měrných dopravních nákladů

2. Měrné dopravní náklady tranzitního plynovodu

3. Tlaková ztráta při proudění horké vody trubkou kruhového průřezu

4. Optimalizace tepelné izolace teplovodu

5. Úbytek napětí a ztráty na vedení nn, vn a vvn. Breitfeldova metoda.

6. Diagram zatížení, doba využití maxima, doba plných ztrát a soudobost

7. Dlouhodobé marginální náklady na elektřinu.

8. Hospodárná kompenzace účiníku

9. MAXITEST

10.Hospodárný průřez vedení 110 kV

11.Hospodárná velikost nových transformoven

12.Spolehlivostní ukazatele zabezpečenosti dodávky

13.Podnikání v rozvodu elektřiny

14.Zápočet

Cíle studia:

Naučit studenty řešit problémy návrhu a provozu dopravního systému pro různé formy energie.

Studijní materiály:

Vítek, M.: Ekonomika dopravních energetických systémů. Skriptum ČVUT, Praha 2008.

Ibler Z. a kol: Technický průvodce v příkladech, 2.díl, Praha, BEN, 2003, ISBN 80-7300-097-0

Vanek F., Albright L. D.: Energy Systems Engineering. McGraw-Hill, 2008

Macháček, V.: Elektrické přípojky z vedení distribučních soustav a připojování zákazníků. IN-EL 2010.

Kříž, M.: dimenzování a jištění el. zařízení - tabulky a příklady. IN-EL 2011.

Vlček, M.: Spolehlivost energetických systémů. Praha, ČVUT 1989.

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/divize/13116/Katedra_ekonomiky__manazerstvi_a_humanitnich_ved
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4828206.html