Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Atelier architektonické tvorby 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
129AT03 KZ 9 8C česky
Vztahy:
Předmět 129AT03 může být splněn v zastoupení předmětem 129ATA3
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra architektury
Anotace:

Ateliérová tvorba je předmětem, ve kterém studenti spojují poznatky z širokého spektra architektonických oborů s vlastním názorem a uměleckou kreativitou. V tomto třetím projekčním ateliéru se studenti zabývají různými typy občanských staveb se složitější obsluhou a ambiciózním provozem se složitějšími vztahy. Po široké diskusi, reflexi a posouzení staveb postavených na podobná témata studenti předkládají vlastní návrhy ve formě architektonické studie.

Požadavky:

POŽADAVKY NA ODEVZDÁNÍ, GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ:

Bude prezentován společný výkres ateliéru, obsahující zadání a vzájemné srovnání jednotlivých řešení - prací studentů (nadhledové hmotové řešení, jednotný pohled).

Formát odevzdání prací: bude dodán vzorový layout s jednotnou grafickou.

OBSAH DOKUMENTACE:

PERSPEKTIVA

Hlavní perspektivní záběr z horizontu člověka se zachycením vazby na okolí, doplněný dílčími záběry, dokumentující objekt.

Upřednostňovat zákres do fotografie (jako hlavní nebo dílčí perspektiva), stejný záběr pro všechny projekty.

KONCEPT ŘEŠENÍ

Graficky vyjádřený koncept řešení.

SITUACE, M1:200-1:250

Kreslena jako pohled na střechu s vyjádřením plasticity objektu, zeleně apod. (stínování), dále obsahuje vrstevnice (upravený terén), komunikace a zpevněné plochy, jednoduchý návrh ozelenění (nízká a vysoká zeleň), řešení parteru (povrchy), inženýrské sítě (schematicky). Nutno uvést hlavní celkové kóty objektu a pozemku, označit hlavní vstupy a vjezdy, světové strany, místo perspektivního záběru, popis objektů, zařízení a ploch na řešeném pozemku.

PŮDORYSY JEDNOTLIVÝCH PODLAŽÍ (detail M1:100)

Podrobné řešení včetně vybavení (nábytek, zařizovací předměty apod.), konstrukční systém (konstrukční schéma zvlášť), popis místností, základní kóty objektu. (celkové, ne detailní). Detail půdorysů bude odpovídat měřítku 1:100, ve výsledné prezentaci je možné typický půdorys prezentovat v 1:100, zbylé půdorysy s použitím poměrového měřítka v měřítku menším (např. M1:150).

KONSTRUKČNÍ SCHEMA

Zdokumentování hlavní nosné konstrukce typického podlaží s vyznačením směrů pnutí stropních konstrukcí, konzol, modulů, obrysů nižšího a vyššího podlaží. Dle přiloženého vzoru.

ŘEZY (detail M1:100)

Zobrazení nosné a obvodové konstrukce, původní a upravený terén, základní výškové kóty. (podlahové úrovně, hřeben střechy, upravený terén apod.).

POHLEDY (detail M1:100)

Základní pohledy, 1 pohled v barevných variantách s popisem povrchů a materiálů, pohledy pojednané s podrobnostmi odpovídajícími měřítku (hlavní členění ploch, stěn, ostínování, úpravy terénu, event. zeleň.).

PRŮVODNÍ TEXTOVÁ ZPRÁVA

Popis ideje a architektonického řešení objektu, jeho zdůvodnění a popis umístění objektu vzhledem k okolí, popis objemového, dispozičního, konstrukčního a architektonického řešení, zjednodušený výpočet plochy pozemku, zastavěné plochy a obestavěného prostoru objektu.

ENERGIE A UDRŽITELNOST

Nad rámec je možné zpracovat zjednodušený „Energetický štítek“ objektu, (využití např. webového formuláře) s grafickým výstupem energetického štítku s hodnocením budovy. Je vhodné, aby se v projektech ve zjednodušené formě objevily prvky: ukládání dešťové vody, FV panely, stínění, reálné proporce tepelné izolace (pomohou pedagogové).

MODEL

Budou odevzdány modely navrhovaných objektů, ideálně z jednotných materiálů v rámci ateliéru.

SKICÁK

Skicák je součástí odevzdání – dokumentace procesu tvorby, zpracované v prezentační kvalitě.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1.Představení a seznámení se zadáním, typologický úvod ke zvolenému druhu stavby. Diskuze. Rozjezdové úlohy,

2.Návštěva řešené lokality. Průzkumy a rozbory na místě. Doplnění a zpřesnění rámcového zadání.

3.Prezentování aktuální architektury (studenti), vyhodnocení rešerší, analýz místa a typologie.

4.Urbanistické řešení, koncepční modely, varianty řešení.

5.Koncepční modely, varianty řešení.

6.Konkrétní architektonický návrh budovy na základě konceptuálního modelu, se všemi nezbytnými atributy návrhu.

7.Individuální ateliérová prezentace rozpracovaných projektů – analýzy lokality, koncept architektonického a technického řešení.

8.Rozpracování architektonického návrhu – individuální a skupinové konzultace.

9.Rozpracování architektonického návrhu – individuální a skupinové konzultace.

10.Rozpracování architektonického návrhu – individuální a skupinové konzultace.

11.Individuální ateliérová prezentace projektů.

12.Finální konzultace návrhu, po obsahové a grafické stránce.

13.Finální konzultace návrhu, po obsahové a grafické stránce.

Cíle studia:

Cílem ateliérové tvorby 3 je naučit studenty pracovat na projektech většího rozsahu s několika provozními celky. Součástí je také urbanistické řešení úlohy, které je možné ( s ohledem na rozsah) řešit ve skupinách. K tomu je zapotřebí provést důkladný rozbor lokality, která by měla studentům dát ucelený pohled na danou lokalitu. Součástí předmětu je sledování aktuální soudobé, kvalitní architektury.

Povinou součástí je použití BIM softwaru.

Studijní materiály:

Doporučená literatura

Platná legislativa, periodika – zejména: Wettbewerbe Aktuell, Detail, Architekt, Stavba, Stavebnictví a interiér, Materiály pro stavbu, apod.,

Neufert a jiné typologie staveb

Poznámka:

misto 129AT3

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4770006.html