Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Building Structures 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124BS03 Z,ZK 4 2P+2C anglicky
Garant předmětu:
Vladimír Žďára
Přednášející:
Vladimír Žďára
Cvičící:
Vladimír Žďára
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Předmět se zabývá komplexním návrhem nenosných konstrukcí, jejich interakci s okolním prostředím.

V první části předmětu je pozornost zaměřena na problematiku vzájemného spolupůsobení nosných konstrukcí i na negativně působící interakce mezi nosným a nenosným systémem. Probírány jsou vlivy účinky nesilových zatížení, teplotních a objemových změn, vlastnosti konstrukčních materiálů.

Druhá část předmětu je zaměřena na návrh nenosných konstrukcí s ohledem na účinky větru, vlivy netuhého podepření pochozích konstrukcí a problematiku dilatování nenosných konstrukcí. Poslední část je věnována specifickému působení vody a ochraně budovy před jejími účinky.

Požadavky:

-

Osnova přednášek:

1. Přetvárné a pevnostní vlastnosti konstrukcí. Spolupůsobení a interakce. Systémový model budovy.

2. Interakce nosné a nenosné konstrukce - základní principy

3. Konstrukční návrh s ohledem na interakce nosné a nenosné konstrukce.

4. Teplotní a objemové změny stavebních konstrukcí. Reologické vlastnosti kosntrukcí.

5. Opatření k eliminaci účinků objemových změn

6. Pružně podepřené konstrukce namáhané ohybem (podlahové kosntrukce. ..)

7. Konstrukčně statický návrh podlahových konstrukcí

8. Zatížení nenosných konstrukcí účinky větru

9. Konstrukčně statický návrh obvodových stěn s ohledem na účinky větru

10. Konstrukčně statický návrh střech s ohledem na účinky větru

11. Účinky vody na stavební konstrukce

12. Konstrukční návrh s ohledem na účinky vody

13. Rezerva

Osnova cvičení:

1. Konstrukčně-statický návrh konstrukce budovy s ohledem na interakce nosné a nenosné konstrukce.

2.

3.

4. Konstrukčně-statický návrh konstrukcí s ohledem omezení účinků objemových změn

5.

6.

7. Konstrukčně-statický návrh podlahových konstrukcí.

8.

9.

10. Konstrukčně-statický návrh obalových konstrukcí s ohledem na účinky větru.

11.

12.

13. Rezerva

Cíle studia:

Porozumět principům statického působení a návrhu nenosných konstrukcí s ohledem na jejich interakce s okolním prostředím a subsystémy budovy.

Naučit se aplikovat teoretické znalosti z předchozích předmětů v návrhu nosných, obalových a dělících konstrukcí. Porozumět integrovanému návrhu, konstrukčně-statickým a stavebně-fyzikálním požadavkům kladeným na tyto konstrukce.

Studijní materiály:

1.Pánek J., Rojík V., Krňanský J.: Technicko-fyzikální analýza staveb, skripta ČVUT Praha, 1989

2.Bill Zd.: Prostorová tuhost železobetonových hal, SNTL, Praha, 1985

3.Kolektiv autorů: Poruchy staveb, skripta ČVUT Praha, 1992

Poznámka:
Další informace:
-
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4757606.html