Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Pozem. stavitelství II

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
523PS2K Z,ZK 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Jan Hlavín
Přednášející:
Vladimír Daňkovský, Jan Hlavín, Vladimír Jirka, Marek Pavlas, Miloš Rehberger
Cvičící:
Jan Hlavín, Vladimír Jirka, Tomáš Klanc, Marek Pavlas, Miloš Rehberger
Předmět zajišťuje:
ústav stavitelství I
Anotace:

Cílem předmětu je seznámení studentů s dalšími variantami vodorovných konstrukcí, se všeobecnými zásadami spodní stavby, konstrukcemi a materiály zakládání budov vč. výkopů s ohledy na terénní souvislosti.

Probírají se jednotlivé typy zastřešení staveb plochými i šikmými střechami.

Studenti se seznámí s konstrukcemi dřevostaveb, s jejich historickými i novodobými přístupy k navrhování vč. dopadu na architektonický výraz budovy.

Studenti jsou seznámeni s variantami řešení skeletových staveb.

Současné varianty řešení jsou probírány z hlediska použitých materiálů (žlb/ ocel/ dřevo), jejich prostorové tuhosti, tradiční materiálové a výrobkové základny pro kompletaci objektu (obvodové pláště / příčky/ střešní plášť).

Základní informace o stavbách z prostorových jednotek, výškových stavbách a „super-konstrukcích“.

Cílem je poskytnout poznatky o významu a zásadách zobrazování a kreslení jednotlivých konstrukcích v různých stupních projektové dokumentace. Základní metody a přístupy k navrhování konstrukcí jsou pak prakticky ověřovány ve cvičeních.

Požadavky:

Pro udělení zápočtu je nutné odevzdat zpracované úlohy v ručně zpracované složce a je třeba splnit i požadovanou docházku na cvičení.

Kurz se uzavírá písemným testem přes platformu Moodle, který píší všichni studenti kurzu ve vypsaných termínech (s náhradními termíny pro opravné testy). Druhé opravné termíny jsou formou ověření znalostí individuální ústní zkouškou.

Hodnotící kritéria dle Zkušebního řádu ČVUT.

Osnova přednášek:

Harmonogram a obsah přednášek:

1.přednáška

Schodiště III – rampy, výtahy, eskalátory, pohyblivé chodníky. Komunikační jádra, shozy na prádlo, na odpadky.

2.přednáška

Konstrukční systémy skeletové – varianty materiálové a technologické. Železobetonové, ocelové, dřevěné, kombinované. Principy návrhu.

3.přednáška

Vodorovné a předsazené konstrukce – římsy, balkóny, arkýře, markýzy. Konstrukční a materiálové provedení. Řešení tepelných mostů – izo-nosníky.

Nosné a nenosné konstrukce - dilatace, požární bezpečnost

4.přednáška

Stavby na bázi dřeva. Konstrukční materiál – dřevo. Dřevostavby klasické, novodobé. Srubové, roubenky, hrázděné. Principy návrhu. Konstrukce skeletové, stěnové. Příklady staveb.

5.přednáška

Střešní a krovové konstrukce – požadavky, charakteristika, členění a tvarosloví střech, materiálové varianty.

6.přednáška

Střešní a krovové konstrukce - krovy tradiční a novodobé – jednotlivé prvky krovu. Rozměry a principy návrhu, příklady řešení. Soustavy hambalkové, vaznicové, vlašské. Spoje tesařských konstrukcí.

7.přednáška

Základy a spodní stavba – parter, spodní stavba. Větrací a osvětlovací šachty, anglické dvorky. Tepelně - technické řešení soklu vč. hydroizolace. Okapové chodníčky.

8.přednáška

Základy a spodní stavba – geologie, zakládání, výkopy. Požadavky, základové poměry, návrh základů, protiradonová opatření.

9.přednáška

Základy a spodní stavba – základy plošné a hlubinné, mělké založení. Zakládání v proluce, zajištění stavební jámy.

10.přednáška

Hydroizolace spodní stavby - průzkumy, rozdělení hydroizolací, konstrukce suterénu, detaily provedení.

11.přednáška

Konstrukční systémy výškových staveb, supersystémy – zásady návrhu, stabilita konstrukce, principy zavětrování, komunikační jádra, konstrukce primární a sekundární.

12.přednáška

Konstrukční systémy kombinované, prostorové – konstrukční principy, kombinace horizontální a vertikální, specifické, smíšené konstrukce. Materiálové varianty, modulová koordinace, otevřené a uzavřené systémy, průmyslová výroba.

Osnova cvičení:

Cvičení PS2

1.Stropní konstrukce montovaná – keramobetonová, „ocelová“. Půdorys části domu 1:50, varianty stropů vč. řezů sklopeného a příčného. Výkres sestavy stropních dílců, sestavy s nosníky monoli-tickými, polomontovanými a montovanými. Podrobnosti stropu, věn ců, keramobetonových prefabrikovaných překladů.

Výkres č. 1 – Keramobetonový strop (půdorys, sklopené řezy)

2. Komín z prefabrikovaných dílců, silikátové, zděné a panelové příčky – zobrazování, kótování, popis.

Výkres č. 2 – Keramobetonový strop (detaily překladu, příčky)

3.Skelet železobetonový monolitický. Půdorys domu, orientace a rozvržení rámů, žeber stropu, návrh sloupu, průvlaku a žebra. Kres-lení a kótování kostrové (skeletové, sloupové) konstrukce měř. 1:50

Výkres č. 3 – Železobetonový skelet monolitický (půdorys, výpočty)

4. Umístění a kotvení vrstveného pláště. Průčelí, kreslení a kótování.

Výkres č. 4 – Železobetonový skelet monolit. (fasáda, plášť, řez)

5.Schodiště v železobetonovém monolitickém skeletu. Konstru- kční řešení zajištění mezipodest, zavěšení pod nosníky, montovaná ramena desková, schodnicová, geometrické řešení sestavy, dimen-zování stupňů, výpočet, odstupy schodů, uložení ramen.

Výkres č. 5 – Schodiště v žel. bet. monolit. skeletu (půdorys výseku, řez, detaily)

6. Návrh schodišťového zábradlí, madel. Povrchové úpravy stupnic a podstupnic, vzájemná poloha nástupních a výstupních stupňů.

7.Dřevostavba – nosná konstrukce tesařsky vázaná, sbíjená z fošen, z panelů CLT. Kotvení prahů, úpravy pro otvory, prostupy, komín, návrh stropnícj nosných prvků. Skladby vrstev podlah, obvodového pláště a vnitřních dělících stěn.

Výkres č. 6,7 – Dřevostavba (půdorys, řez, detaily)

8.Zastřešení krovem – půdorys střešního pláště, střecha plochá a šikmá, geometrie návrhu, možnosti konstrukčního řešení, dimenze prvků. Prostupy střešním pláštěm – střešní okna, vikýře, odvětrání prvků TZB, kótování. Výkres krovu a pergoly, půdorysy a řezy.

Výkres č. 8 – Zastřešení krovem (půdorys, výpočty)

9.Detaily konstrukce krovu, spoje dřevěných tesařských prvků – tradiční i novodobé, axonometrické zobrazení části konstrukce.

Výkres č. 9 – Zastřešení krovem (řezy, detaily)

10.Základy a spodní stavba – návrh plošných základů domu, výpočet a dimenzování, řešení základové spáry, stavební jámy. Půdorys a řez podzemního podlaží i základů rodinného domu M 1:50, M 1:100

Výkres č. 10 – Základy a spodní stavba (půdorys, řez, výpočty)

11.Řešení větracích a osvětlovacích šachet, kreslení detailu M 1:20

Výkres č. 11 – Základy a spodní stavba (detail šachty, soklu)

12.Situace, terénní úpravy – umístění objektu na stavební parcele a vazby na okolní zástavbu i komunikace, adaptace k svažitosti terénu, výškopis, polohopis. Koordinace inženýrských sítí, přípojky.

Výkres č. 12 – Situace a koordinační výkres, terénní úpravy,

Textová část - průvodní zpráva, stavebně technická zpráva

Cíle studia:

V návaznosti na předmět 523PS1 doplnění znalostí dalších konstrukčních částí, zaměřené na spodní stavbu a zastřešení včetně velkorozponových konstrukcí.

Studijní materiály:

Konstrukce pozemních staveb 20, J. Witzany a kol., ČVUT, 2000,

Atlas štandardných detailov, P. Bienhauer, Eurostav, 2004,

Pozemní stavitelství – cvičení II., M. Hanák, ČVUT, 2002,

Stavební konstrukce, D. Neumann, L. Rougen, U.Weinbrenner, V.Hestermann, Jaga, 2005,

Navrhování staveb, E. a. P. Neufert, Consultinvest, 1995

Konstrukce pozemních staveb. Zastřešení budov, Zdeněk Bill, Karel Koutský 1991

Constructing Architecture, Andrea Deplazes, Birkhäuser Verlag GmbH 2022

Přednášky a cvičení.

Prezentace přednášek i cvičení v pdf podkladech.

Náhled přednášek vč. videí a výkladů pro cvičení - webové stránky Ústavu 15 123, platforma Teams, Moodle.

Poznámka:
Další informace:
https://www.fa.cvut.cz/cs/studium/predmety/4985-pozemni-stavitelstvi-ii
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T9:105
Hlavín J.
Rehberger M.

09:00–10:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Posluchárna
Út
místnost T9:549
Jirka V.
13:15–14:45
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Seminární místnost
St
místnost T9:549
Pavlas M.
10:45–12:15
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice
Seminární místnost
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 2. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4756706.html