Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Technická mechanika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B1B14TME Z,ZK 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektrických pohonů a trakce
Anotace:

Předmět se zabývá aplikovanou mechanikou tuhých a poddajných těles. Získané znalosti studenti uplatní při analýze, návrhu, dimenzování nebo konstrukci mechanických částí pro elektrické pohony, energetické rozvody apod.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Základy technické mechaniky. Stupně volnosti, vazby. Silové soustavy.

2.Statika podepřeného tělesa a soustav těles. Prutové soustavy.

3.Řetězovka. Statika soustav s pasivními odpory.

4.Kinematika bodu a tělesa. Unášivý a relativní pohyb.

5.Kinematika soustav těles, vybrané typy mechanismů.

6.Dynamika posuvného a rotačního pohybu tělesa, pohybové rovnice, integrální věty.

7.Metoda uvolňování, Lagrangeovy rovnice, metoda redukce sil a hmot v dynamice soustav těles.

8.Mechanické kmitání.

9.Zátěžné charakteristiky. Elektromechanické přechodné děje.

10.Základy mechaniky poddajných těles, napjatost a deformace.

11.Pevnostní výpočty součástí. Prostý tah a tlak. Prostý smyk a střih.

12.Prostý krut hřídelů. Prostý ohyb. Složená napjatost.

13.Vzpěr. Napětí v rotujících součástech. Pevnost při kmitavém namáhání.

14.Rezerva

Osnova cvičení:

1.Algebra sil, reakce ve vazbách podepřeného tělesa.

2.Metoda uvolňování. Prutové soustavy, styčníkové metody.

3.Soustavy s pasivními odpory.

4.Tíhová řetězovka. Kinematika bodu.

5.Rotace kolem okamžitého pólu. Základní a Coriolisův rozklad pohybu.

6.Kinematické řetězce a mechanismy. Metoda virtuálních prací.

7.Sestavování a řešení pohybových rovnic.

8.Sestavování a řešení pohybových rovnic.

9.Sestavování a řešení pohybových rovnic.

10.Rovinná napjatost, stanovení hlavních napětí.

11.Výpočet napětí při ohybu nosníků.

12.Dimenzování hřídele při prostém krutu.

13.Kombinace krutu a ohybu hřídele.

14.Rezerva

Cíle studia:
Studijní materiály:

Bedford, A., Fowler, W.: Engineering Mechanics Statics & Dynamics. Pearson Prentice Hall, 2005.

Beer, F.,P., Johnston, E.,R.: Vector Mechanics for Engineers. McGraw-Hill, 1998.

Edwards, K.,E., McKee, R.,B.: Fundamentals of Mechanical Component Design. McGraw-Hill, 1991.

Nožička J.: Mechanika a termodynamika. Vydavatelství ČVUT Praha, 1991

Jirků, S. a kol. : Mechanika a termodynamika -.cvičení. Vydavatelství ČVUT Praha, 1992

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4693606.html