Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Elektronické obvody 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B2B31EO1 Z,ZK 4 2P+2L česky
Přednášející:
Jiří Hospodka (gar.)
Cvičící:
Jiří Hospodka (gar.), Jan Havlík, Tomáš Kouba, Martin Pokorný
Předmět zajišťuje:
katedra teorie obvodů
Anotace:

Předmět seznamuje studenty se základními obvody s operačními zesilovači, navazuje systémovým popisem lineárních soustav, analýzy jejich vlastností a základy syntézy kmitočtových filtrů. Zabývá se principy a vlastnostmi obvodů pro generování signálů a řízených oscilátorů včetně fázového závěsu a jeho použitím. Poslední část předmětu je věnována základním zesilovacím stupňům s tranzistory.

Požadavky:

Předmět předpokládá základní znalosti elektrických obvodů. Předmět vyžaduje přípravu na semestrální testy a laboratorní úlohy, průběžně jsou zadávány i domácí úlohy. Předmět je zakončen závěrečnou zkouškou ve zkouškovém období. Ta se skládá z písemného testu se základní a nadstavbovou částí a případné ústní zkoušky. Celkový čas pro řešení zkouškového testu je stanoven na 120 min.

Osnova přednášek:

1. Ideální OZ - funkce, základní operační sítě a jejich vlastnosti (invertující a neinvertující zapojení a jejich modifikace, sumátor, převodníky u-i a i-u).

2. Aplikace ideálního OZ: rozdílový a přístrojový zesilovač, integrátor, derivátor, imedanční konvertor.

3. Základní nelineární aplikace s OZ (vzorkovací obvody, komparátory, logaritmátor, exponenciátor, galvanicky oddělené zesilovače).

4. Lineární systémy: popis v časové a kmitočtové oblasti, parametry a vlastnosti.

5. Vnější popis LTI systémů, přenosová funkce, póly a nuly, vztah mezi časovou a kmitočtovou oblasti.

6. Vlastnosti zpětnovazebních struktur, vliv ZV na vlastnosti lineárních obvodů, stabilita ZV soustav.

7. Úvod do syntézy kmitočtových filtrů - základní pojmy, typy aproximací modulové charakteristiky a jejich vlastnosti v kmitočtové a časové oblasti. Návrhové systémy.

8. Problematika realizace analogových filtrů, spojitě pracující obvody a základní princip nespojitě pracujících filtrů.

9. Oscilátory: principy, typické obvodové struktury, podmínky kmitů oscilátorů a stabilizace amplitudy kmitů pro minimalizaci THD. Regenerační soustavy.

10. Napětím řízené oscilátory. Princip funkce, vlastnosti a aplikace fázového závěsu.

11. Modelování nelineárních obvodových prvků, metoda linearizace a její využití pro výpočet parametrů linearizovaných soustav.

12. Jednostupňové zesilovače s bipolárními a unipolárními tranzistory, stabilizace pracovního bodu. Základní zapojení SE, SS, výpočet základních parametrů.

13. Jednostupňové zesilovače s tranzistory v zapojení SB, SG, SC a SD, analýza parametrů včetně kmitočtových vlastností.

Osnova cvičení:

1. Revize znalostí základů elektrických obvodů. Počítačová analýza elektronických obvodů.

2. Základní zapojení s operačními zesilovači, analýza a simulace.

3. Laboratorní měření vlastností lineárních operačních sítí.

4. Test 1. Vlastnosti lineárních elektronických systémů, výpočet odezev v časové a kmitočtové oblasti elementárních obvodů.

5. Analýza složitějšího přenosového článku. Výpočet pólů a nul, kmitočtové charakteristiky.

6. Vliv ZV na polohu pólů a nul, resp. stabilitu lineární soustavy (zesilovač s kmitočtově závislou ZV).

7. Laboratorní měření vlastností LTI systému. Test 2.

8. Návrhové systémy analogových filtrů. Měření kmitočtových a časových vlastností analogového filtru.

9. Zapojení a analýza ZV oscilátoru: stabilizace amplitudy kmitů, spektrální analýza a THD.

10. Astabilní klopné obvody, zapojení, určení základních vlastností, simulace.

11. Laboratorní měření - funkce VCO a fázového závěsu. Test 3.

12. Parametry tranzistorového zesilovače - výpočet linearizovaných parametrů.

13. Laboratorní cvičení - měření parametrů jednostupňového zesilovače s unipolárním tranzistorem.

14. Konzultace, zápočet.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními obvody s operačními zesilovači, popisem lineárních soustav, základy analogových kmitočtových filtrů, obvody pro generování signálů včetně fázového závěsu a jednostupňovými tranzistorovými zesilovači.

Studijní materiály:

1. Adel S. Sedra, Kenneth C. Smith: Microelectronic Circuits, Oxford University Press, 6. vydání, 2009, ISBN 9780195323030

2. Laipert M. Bičák J. Vlček M.: Lineární obvody a systémy, Vydavatelství ČVUT, Praha 2007, ISBN 978-80-01-03649-5

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B2B31EO1
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T2:B3-802
Havlík J.
12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Dejvice
Laborator K802
místnost T2:B3-802
Havlík J.
14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Dejvice
Laborator K802
St
místnost T2:C3-135
Hospodka J.
09:15–10:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
T2:C3-135
místnost T2:B3-802
Kouba T.
12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Laborator K802
místnost T2:B3-802
Kouba T.
14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice
Laborator K802
Čt
místnost T2:B3-802
Havlík J.
07:30–09:00
(přednášková par. 1
paralelka 106)

Dejvice
Laborator K802
místnost T2:B3-802
Havlík J.
09:15–10:45
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Dejvice
Laborator K802

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4635506.html