Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Energetické projektování

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B1B15EPR KZ 4 2P+2S česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektroenergetiky
Anotace:

Seznámení s výstavbou energetických zdrojů, energetických a elektrotechnických projektů a jejich řízení, se základy technické a energetické legislativy a podnikové ekonomiky. Prezentace výsledků týmové seminární práce před studenty.

Požadavky:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce.

Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Osnova přednášek:

1)Úvod do předmětu, organizační záležitosti, sestavení týmů, požadavky na seminární práce, krátký úvod do energetické a technické legislativy, základní pojmy.

2)Management energetického projektu (bude pracováno s jedním vzorovým projektem) ? definice projektu, proces výstavby ? projektování, legislativa stavby. Zadání témat seminárních prací.

3)Management energetického projektu - dodávka stavby, zkoušky, smluvní vztahy a dodavatelský systém.

4)Management energetického projektu ? náklady stavby (základní ekonomické kategorie), projektové řízení výstavby.

5)Základy energetických zdrojů (elektrárny, teplárny, KVET, tepelná čerpadla, OZE atd.).

6)Základy dimenzování energetických zařízení.

7)Prezentace a konzultace rozpracovaných seminárních prací.

8)Energetický zákon ? podnikání a státní správa v energetických odvětvích, elektroenergetika, plynárenství, teplárenství, Státní energetická inspekce.

9)Exkurze do Elektrárny Mělník I, II, III.

10)Ceny v energetice, energetická burza, postavení OTE, a.s., emisní povolenky.

11)Zákon o podporovaných zdrojích energie

12)Zákon o hospodaření energií a prováděcí předpisy. Energetické audity a energetické posudky.

13)Zákon o hospodaření energií ? průkazy energetické náročnosti, kontroly kotlů a rozvodů tepla, kontroly klimatizačních systémů.

14)Prezentace seminárních prací jednotlivých týmů, zápočet.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

1)DOLEŽAL, Jaroslav, Jiří ŠŤASTNÝ, Jan ŠPETLÍK, Stanislav BOUČEK a Zbyněk BRETTSCHNEIDER. Jaderné a klasické elektrárny. Vyd. 1. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011, 259 s. ISBN 978-80-01-04936-5.

2)IBLER, Zbyněk. Technický průvodce energetika. 1. vyd. Praha: BEN - technická literatura, 2002, 615 s. ISBN 80-730-0026-1.

3)ROSENAU, Milton D. Řízení projektů: příprava a plánování, zahájení, výběr lidí a jejich řízení, kontrola a změny, vyhodnocení a ukončení. Vyd. 2. Brno: Computer Press, 2003, xii, 344 s. ISBN 80-722-6218-1.

4)SOJKA, Milan a Bronislav KONEČNÝ. Malá encyklopedie moderní ekonomie. 6., aktualiz. vyd. Praha: Libri, 2006, 279 s. ISBN 978-807-2773-282.

5)Úplné znění 1034.: Energetika. Ostrava: Sagit, a.s., 2014. ISBN 978-80-7208-984-0.

www.powerwiki.cz

Poznámka:
Další informace:
http://www.powerwiki.cz/wiki/Vyuka
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 8. 12. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4629806.html