Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Radiofarmaka

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
D15RFM ZK
Garant předmětu:
Ondřej Lebeda
Přednášející:
Ondřej Lebeda, Marek Moša
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

Výzkum, vývoj a výroba radiofarmak. Volba a příprava radionuklidů pro diagnostická a terapeutická radiofarmaka. Formy radiofarmak a způsob jejich přípravy. Obecná pravidla výroby a kontroly kvality radiofarmak (SVP). Příprava konkrétních radiofarmak. Poslední trendy ve výzkumu radiofarmak.

Požadavky:

Základní znalosti z předmětu jaderná chemie

Osnova přednášek:

1. Způsoby využití ionizujícího záření v medicíně (externí zdroje a interní zdroje IZ, diagnostika a terapie pomocí interních ZIZ).

2. Základní dělení radionuklidů pro nukleární medicínu podle emitovaného záření, typy diagnostiky a terapie, základní výzkum funkcí organismu).

3. Zobrazovací metody v nukleární medicíně (gama kamera, SPECT, PET).

4. Diagnostické radionuklidy, jejich vlastnosti a příprava.

5. Terapeutické radionuklidy, jejich vlastnosti a příprava.

6. Volba nosičů RN, jejich chemické formy, specificita a selektivita (elementární formy, malé značené molekuly, značené makromolekuly typu peptidů a proteinů ? hormony, monoklonální protilátky a jejich fragmenty, značené mikro- a nanočástice).

7. Způsoby deposice v tkáních a orgánech.

8. Kinetika a metabolismus, optimalizace kombinace RN-nosič (role kinetiky a metabolismu nosičů a jejich katabolitů ve vztahu k poločasu RN).

9. Způsoby značení nosičů RN (typy chemických reakcí, podmínky značení, výtěžky, purifikace, kontrola kvality).

10. Vliv značení na chování nosiče v organismu ? změny metabolismu, imunospecificity a imunoreaktivity.

11. Elementární pojmy z oblasti rutinní výroby a kontroly kvality radiofarmak, režim SVP, čisté prostory apod.

12. Ilustrace různých postupů výroby radiofarmak ? popis přípravy několika rozšířených, rutinně vyráběných radiofarmak.

13. Nové trendy ve vývoji radiofarmak.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Získat přehled o principech výzkumu, vývoje a výroby radiofarmak, o rozdílných požadavcích na diagnostická a terapeutická radiofarmaka, o formách radiofarmak a jejich využití v medicíně. Porozumět interdisciplinárnímu charakteru oboru, kde se stýká jaderná chemie s ostatními chemickými obory, farmacií a medicínou. Seznámit se s elementárními legislativními požadavky na výrobu a kontrolu kvality radiofarmak a současnými trendy ve výzkumu radiofarmak.

Studijní materiály:

Základní:

1.Sampson, C.B. (editor): Textbook of Radiopharmacy. Gordon and Breach Science Publishers. Amsterdam, 1999 (3rd edition). Vybrané kapitoly.

2.Vértes, A., Nagy, S., Klencsár, Z., Lovas, R.G., Rösch, F.(eds): Handbook of nuclear chemistry. Vol. 5 ? Radiochemistry and radiopharmaceutical chemistry in life sciences. Kluwer Academic Publishers. Dordrecht, Boston, London, 2003. Vybrané kapitoly.

3.Saha, G.B.: Fundamentals of Nuclear Pharmacy. Springer. New York, Heidelberg, Dordrecht, London, 2010.

Doporučená:

4.Deckart H., Cox P. H. (eds): Principles of Radiopharmacology. Gustav Fischer Verlag, Jena, 1987.

5.European Pharmacopoeia. Version 8.3., 2014

6.Technetium-99m radiopharmaceuticals: status and trends. IAEA radioisotopes and radiopharmaceuticals series 1. International Atomic Energy Agency, Vienna, 2009.

7.Schwochau, K.: Technetium. Chemistry and Radiopharmaceutical Applications. Wiley-VCH Verlag GmbH, Weinheim, 2000.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4582506.html