Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Experimentální jaderná chemie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
D15EJCH ZK
Garant předmětu:
Jan John
Přednášející:
Kateřina Čubová, Jan John, Mojmír Němec
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

V teoretické časti předmětu je probrána interakce ionizujícího záření (IZ) s látkovým prostředím včetně souvisejících veličin; biologické účinky IZ a principy systému ochrany před ním; typy, vlastnosti a použití detektorů IZ a statistické zpracování naměřených dat. V praktické části předmětu se posluchači seznámí s měřením jednotlivých druhů IZ, technikami práce v radiochemické laboratoři a ověří si vybrané poznatky z předcházejícího kurzu Jaderná chemie.

Požadavky:

Absolvování kurzu Jaderná chemie

Osnova přednášek:

Teoretická část:

1.Interakce ionizujícího záření s látkovým prostředím. Primární efekty způsobené absorpcí ionizujícího záření. Zářivá deexcitace vzbuzených stavů - luminiscenční procesy. Vývin tepla v látce absorbující ionizující záření.

2.Systém dozimetrických veličin a vazba mezi nimi. Biologické účinky ionizujícího záření. Systém radiační ochrany a jeho aplikace na pracovištích.

3.Druhy, vlastnosti a použití detektorů ionizujícího záření.

4.Statistické zpracování naměřených hodnot a předběžný odhad chyb. Meze stanovitelnosti a dokazatelnosti.

Praktická část:

5.Charakteristika GM trubice a scintilačního detektoru. Sledování statistického charakteru radioaktivního rozpadu. Analýza složené rozpadové křivky.

6.Stanovení absolutního množství zářiče z jeho aktivity. Stanovení poločasu K-40 a U-238.

7.Spektrometrie záření gama s vysokým rozlišením.

8.Měření na kapalinovém scintilačním počítači.

9.Metody měření neutronů.

10.Práce v rukavicovém boxu. Příprava zředěných radioaktivních roztoků s určitou relativní měrnou aktivitou.

11.Lokalizace povrchové kontaminace, základní dekontaminační postupy.

12.Radionuklidový generátor, stanovení poločasu Ba-137m.

13.Dělení jaderných izomerů bromu Br-80m a Br-80.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem kurzu je předat studentům základní znalosti o interakci ionizujícího záření (IZ) s látkovým prostředím, biologických účincích IZ a principech systému ochrany před ním, měření IZ a radiochemických laboratorních technikách. Absolventi kursu získají schopnost správně a bezpečně uplatnit jaderně chemické metody ve vlastní výzkumné práci.

Studijní materiály:

1.V. Klener (editor): Principy a praxe radiační ochrany, 2000, SÚJB Praha.

2.ICRU report No. 60: Fundamental Quantities and Units for Ionizing Radiation, 1998.

3.J. Gerndt, P. Průša: Detektory ionizujícího záření, 2. vyd. 2011, ČVUT Praha.

4.Česká norma ČSN EN ISO 80000-10: Atomová a jaderná fyzika, 2013

5.Česká norma ČSN EN ISO 80000-12: Atomová a jaderná fyzika, 2013

6.Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o radiační ochraně (307/2002 Sb.)

7.J. Starý a kol.: Cvičení z jaderné chemie, (aktuální verze), http://www.fjfi.cvut.cz/kjch/materialy/RCHP/.

Doporučená:

8.Zákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (18/1997 Sb.)

9.J. Šeda, L. Musílek, I. Petr, J. Sabol, Z. Melichar: Dozimetrie ionizujícího záření, 1983, SNTL, Praha.

10.G.F. Knoll: Radiation Detection and Measurement, 4th edition,2010, J. Willey & Sons, New York.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4581906.html