Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Anglický jazyk A2-2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
B6B04A22 Z 0 2s
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jazyků
Anotace:

Kurz je určen pro studenty - začátečníky, kteří začínají studovat druhý cizí jazyk. Cílem je rozvíjení a upevnění základů anglického jazyka.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0B04A0L

Požadavky:
Osnova přednášek:

A0B04A0L

Učební plán pro začátečníky - A0 LS

Studijní literaturapovinnámateriály K 13104

http://jazyky.feld.cvut.cz

doporučenáRaymond Murphy: Essential Grammar in Use

kapesní slovník A - Č a Č - A (nakl. Fragment)

1. týdenOpakování

Přítomný čas průběhový, rozdíl mezi přítomným časem průběhovým a prostým

Popis osoby

2. týdenVyprávění

Předpřítomný čas

Popis situace

3. týdenPrázdniny

Přídavná jména, příslovce; slovesa would, should, could

Popis místa

4. týdenZdraví, lidské tělo

Rozkazovací způsob

V lékárně, u lékaře

5. týdenOpakování

Test

6. týdenJídlo a vaření

Much, many, a lot, few, little, some, any

V restauraci

7. týdenObdobí života, rodina

Člen určitý - zeměpisné názvy

Porovnávání dvou míst

8. týdenTelefonování

Vazba 4. pádu s infinitivem, účelový infinitiv

9. týdenOblečení

Minulý čas průběhový

V obchodě

10. týdenCestování

Budoucí čas

11. týdenZajímavé pamětihodnosti

Trpný rod

Opakování

12. týdenZápočtový test

13. týdenOprava zápočtového testu

Udělení zápočtu

Požadavky na zápočet

Aktivní účast v hodinách, pečlivá domácí příprava, splnění testů a pravidelná docházka (max. 2 absence). Minimální hranice úspěšnosti u testu je 70%. Vyučující může použít další doplňkové a rozšiřující materiály a přizpůsobit tempo a obsah výuky posluchačům kurzu.

Osnova cvičení:

Cíl kurzu: Rozvíjení základů anglického jazyka a upevnění již získaných znalostí; Poslech: dialogy, telefonování, nácvik správné výslovnosti a intonace; Čtení: Informativní texty, které uvádějí základní slovní zásobu, fráze a gramatické jevy vztahující se k danému tématu lekce (vyprávění, popis, rozhovory); Mluvený projev: Konverzace, popis, telefonní rozhovory, žádost, omluva, poděkování; Psaný projev: Vyplňování formulářů, psaní CV, dopisů, zprávy, vypravování, eseje; Mluvnice: přítomný čas prostý a průběhový, předpřítomný čas prostý, stupňování přídavných jmen, tvoření příslovcí, slovesa „would, should, could“, rozkazovací způsob, výrazy „much, many, a lot of, (a) few, (a) little, some, any“, určitý člen „the“ v zeměpisných názvech, vazba 4.pádu a infinitivu, minulý čas průběhový, účelový infinitiv, způsoby vyjádření budoucnosti (will, přítomný čas průběhový, vazba going to)

Cíle studia:
Studijní materiály:

Materiály K 13104; Richards, J.C.: Changes1 (SB+WB); CUP - poslechová cvičení

Poznámka:

zápočtové testy na 70%

Další informace:
http://jazyky.feld.cvut.cz/vyuka/A/A0B04A0L/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4531306.html