Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Ateliér tvorby - magisterský 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
129AMG1 KZ 14 12C česky
Garant předmětu:
Michal Šourek
Přednášející:
Cvičící:
Daniel Boruch, Nikolay Brankov, Eva Burgetová, Jaroslav Daďa, Petr Dvořák, Vojtěch Dvořák, Ctislav Fiala, Hana Gattermayerová, Vladimír Gleich, Petr Hájek, Jana Hořická, Pavel Jurčík, Miloš Kopřiva, Klára Kroftová, Eva Linhartová, Martin Němec, Miroslav Němeček, Tomáš Ploc, Ladislav Podracký, Jan Pustějovský, Valeriia Sentebova, David Skála, Jiří Smolík, Běla Stibůrková, Jakub Strejc, Jindřich Svatoš, Tomáš Šenberger, Michal Šmolík, Michal Šourek, David Šulc, Aleš Vaněk, Radek Zykan, Vladimír Žďára
Předmět zajišťuje:
katedra architektury
Anotace:

Architektura už nejen jako objekt ale v měřítku a v komplexním rámci vystavěného prostředí, architektura artikulující veřejný prostor a v jeho kontextu artikulovaná, architektura jako poiésis, fenomén udržitelného rozvoje a fenomén ekonomický; architektura jako výsledek komprehensivního a komplexního tvořivého procesu, který by sám sebe ochudil, pokud by přehlížel a zříkal se nejnovějších příspěvků informačních technologií, jmenovitě technologií virtuální reality a strojového učení.

Požadavky:

- práce v ateliéru podle programu semestru, ne více než 30% absencí

- splnění zadaných kontrolních termínů - presentace a obhajoba zadané úrovně rozpracovanosti/zpracování tzv. vedlejší úlohy

- odevzdání elaborátu v zadaném rozsahu (postery/digitální výstupy/fyzický model/skicák - podle zadání vyučujících)

Osnova přednášek:

Systematicky bude rozvinuta schopnost studentů zpracovat analýzu architektonické úlohy, zakotvenou v předchůdném porozumění úloze, která vyhodnotí lokalitu a širší vztahy v území i ve společenském a kulturním kontextu, hodnoty, limity, omezení a SWOT v komplexu souvislostí.

Konceptuální návrh vychází ze souhrnu obecných odborných znalostí studentů a porozumění úloze, vycházejícího z analýz: je jejich poiétickým, nikoliv mechanickým, algoritmickým vyústěním. V rozpracování konceptu se uplatní řemeslné dovednosti, které studenti nabyli v bakalářském studiu, i dovednosti nové, navazující na tematické semináře, které jsou nedílnou součástí výuky předmětu.

Výstupem práce studentů je komplexní architektonický návrh, byť reprezentovaný jen výsek jednotlivých poloh návrhu architektury, zpracovaný v kontextu společensko-ekonomických a ekonomických souvislostí a se zřetelem k udržitelnému rozvoji za využití tradičních postupů i soudobých technologií – technologií virtuálních dvojčat a strojového učení.

Osnova cvičení:

Práce studentů během semestru prochází čtyřmi fázemi: analytickou, koncepční, rozpracování architektonického návrhu a zpracoví dokumentace, reprezentující návrh a práci studenta během semestru. Jednotlivé fáze nejsou odděleny rozhraními – naopak, práse v polohách jednotlivých fází se vzájemně prolínají tak, jak to odpovídá autentické tvořivé architektonické práci.

Analytická fáze nejen poskytuje východiska řešení úlohy: analytický pohled se prolíná navzájem ve zpětných vazbách s formulací konceptu a principů komplexního architektonického návrhu. Koncept řešení bude zpracován ve formě kresebných skic a pracovních prostorových modelů. Naváže rozpracování konceptu v komplexním architektonickém řešení ve všech kategoriích náhledu, které se uplatnily již v analytické poloze a které jsou předpokladem realizace architektury, včetně jejího konstrukčního řešení, energetického a materiálového řešení a řešení pohody mikroklimatu v kontextu životního cyklu stavebního díla.

Do výuky se zapojují i učitelé z katedry 124 – konstrukcí pozemních staveb – a (podle možností) z katedry 126 – ekonomiky a řízení stavebnictví: v blocích tematických seminářů se studenti seznámí mimo jiné s ekonomickým, legislativním a realizačním rámcem rozvoje vystavěného prostředí. Studenti se také seznámí s pokročilými technologiemi, uplatňujícími se při navrhování architektury a staveb, zejména s technologií virtuální reality.

Poznatky, získané v tematických seminářích studenti bezprostředně uplatní v ateliérové práci. V provozu ateliéru je rozvíjena schopnost studentů formulovat odborný názor, presentovat stanoviska a řešení v rozpracovanosti i finální řešení a obhajovat je v diskusi se spolužáky stejně jako s učitelem.

Vedle vlastního tématu a úlohy studenti v předstihu – zpravidla do poloviny listopadu – zpracují ještě tzv. vedlejší úlohu. Ta zpravidla spočívá v řešení předstihového, z hlediska realizace časově a finančně nenáročného využití vybrané části zadaného území.

Cíle studia:

Cílem předmětu je posun znalostí, kompetencí a chápání architektonického řemesla, které studenti nabyli studiem na bakalářském stupni, na úroveň vyspělého, komplexního, ve všech polohách fundovaného přístupu k architektuře i urbanismu. Znalosti a dovednosti studentů studentů v oboru architektonické tvorby se zásadně přiblíží etalonu nejlepší současné mezinárodní praxe.

Studenti zvládnou základy ekonomiky a řízení stavebnictví, naučí se uvažovat o rozvoji vystavěného prostředí v souvislostech ekonomických, legislativních i realizačních.

Studenti si osvojí základy využití pokročilých technologií architektonického navrhování, jmenovitě technologií virtuální a rozšířené reality a strojového učení (tak zvané umělé inteligence). Tyto technologie v žádném případě nenahradí ani nepotlačí autentickou architektonickou – poiétickou tvořivost, naopak, podpoří její rozvoj u každého ze studentů.

Studijní materiály:

Jako součást analytické práce studenti (ve skupinách) naleznou, shromáždí a vyhodnotí specifické i obecné studijní materiály nad rámec níže uvedené literatury.

ŠOUREK, Michal, (13) Public Space in Sustainable Development Context | Michal Šourek - Academia.edu https://www.academia.edu/19493936/Public_Space_in_Sustainable_Development_Context

ŠOUREK, Michal, (13) Europe, Architecture, Shared Vision | Michal Šourek - Academia.edu https://www.academia.edu/43577185/Europe_Architecture_Shared_Vision

ŠOUREK, Michal, Virtuální dvojčata architektury: Singularita profese i oboru. příspěvek ve sborníku přednášek konference Architektura v perspektivě 22. k dispozici v.pdf

ŠOUREK, Michal, (13) Architecture on the Brink of a Revolution: Spaces, Technologies, and Investors | Michal Šourek - Academia.edu https://www.academia.edu/65866670/Architecture_on_the_Brink_of_a_Revolution_Spaces_Technologies_and_Investors

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TH:D-A8

08:00–19:50
(paralelka 103)
Thákurova 7 (budova FSv)
D-A8
místnost TH:D-A7

08:00–19:50
(paralelka 104)
Thákurova 7 (budova FSv)
D-A7
místnost TH:D-A3

08:00–19:50
(paralelka 105)
Thákurova 7 (budova FSv)
D-A3
místnost TH:D-A5

08:00–19:50
(paralelka 106)
Thákurova 7 (budova FSv)
D-A5
místnost TH:D-A4

08:00–19:50
(paralelka 101)
Thákurova 7 (budova FSv)
D-A4
místnost TH:D-A2

08:00–19:50
(paralelka 102)
Thákurova 7 (budova FSv)
D-A2
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4223206.html