Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Zakládání a podzemní stavby

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
135ZPS Z,ZK 6 3P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra geotechniky
Anotace:

V předmětu studenti získají znalosti o navrhování plošných a hlubinných základů, o určení stability zemních svahů a o základních projekčních prvcích podzemních staveb a základních metodách pro návrh a posouzení podzemních staveb. Studenti budou seznámeni s geotechnickým průzkumem a vlivem geologie na trasování podzemní stavby, s horninovými klasifikacemi pro podzemní stavby, s úvodem do teorie horninových tlaků, s tunelovými metodami. Náplní předmětu je dále problematiku požární bezpečnosti a provozu silničních tunelů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Vlastnosti horninového a zeminového prostředí, klasifikace zemin a hornin, IG průzkum

2.Geotechnické riziko, kontrolní sledování, zohlednění rizika při návrhu dle Eurokódu 7

3.Plošné základy - podmínky stability a únosnosti, sedání a deformace základů, příklady havárií

4.Hlubinné základy - funkce přenosu zatížení, typy a technologie hlubinných základů, příklady havárií

5.Stavební jámy - typy stavebních jam, sklony svahů, stabilita dna jámy, deformace stěn a okolních objektů

6.Úvod do problematiky podzemních staveb a jejich specifik, technologie výstavby podzemních děl

7.Rizika při výstavbě, legislativní a riziková analýza, krizový management, bezpečnostní politika

8.Povinné vybavení tunelu, provozní a správní dokumentace, plánování pro případ mimořádných opatření, evakuace osob

9.Provozní stavy, excesy, bezpečnostní dokumentace

10.Požární ochrana tunelu, požár v tunelu vs na otevřeném prostranství, křivky HRR

11.Detekce požáru v tunelu, větrání podzemních děl - provozní, havarijní, Lidé a požár, chování lidí v tunelu, bezpečnost v tunelech

12.Šíření a stratifikace kouře, TP 98 větrání při požáru, ochranná opatření

13.Závěrečné shrnutí problematiky, aktuální otázky.

Osnova cvičení:

1. Výpočet průběhu svislého totálního, efektivního a pórového napětí od povrchu terénu k bázi

2.Návrh rozměrů základů vnitřních pilířů staticky neurčité železobetonové konstrukce podle Eurokódu 1997-1

3. Návrh nerozepřené pažící stěny

4. Vyhodnocení jednoosé zatěžovací zkoušky horniny

5. Určení průběhu zatížení a vnitřních sil v obdélníkovém kolektoru

6. Návrh příčného řezu raženým silničním tunelem stavěného pomocí NRTM

7. určení větrání pro štolu

8. stanovení HRR pro tunel

9. Výpočet kritické dávky CO2 u podzemních staveb

Cíle studia:

Cílem studia je získat základní poznatky o navrhování plošných a hlubinných základů, zemních svahů, podzemních staveb a požární bezpečnosti tunelů. Tyto poznatky pak aplikovat při základním posouzení vybraných geotechnický konstrukcí či jejich prvků. U tunelů jsou základy navrhování rozšířeny o problematiku požární bezpečnosti a provozu silničních tunelů.

Studijní materiály:

Barták J., Pruška J., Podzemní stavby, ČVUT Praha 2011, ISBN 978-80-01-04789-7

Přibyl P., Barták J.:Tunely na pozemních komunikacích, ČVUT Praha 2011,ISBN 978-80-0104-723-1

Masopust J.: Zakládání staveb 1, ČVUT Praha 2018, ISBN 978-80-01-05837-4

online http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_8_TP/TP_98.pdf

(TP 98 Technologické vybavení tunelů pozemních komunikací)

stránky České tunelářské asociace - https://www.ita-aites.cz/cz/

stránky World road association - https://www.piarc.org/en/

ITA-AITES portal - https://www.ita-aites.org/

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 10. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4165306.html