Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Pož. bezp. a zdrav. nezávadnost budov

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124PBZN Z,ZK 6 3P+2C česky
Garant předmětu:
Petr Hejtmánek, Martin Jiránek
Přednášející:
Martin Jiránek, Veronika Kačmaříková, Vladimír Mózer, Hana Najmanová, Marek Pokorný
Cvičící:
Petr Hejtmánek, Martin Jiránek, Veronika Kačmaříková, Vladimír Mózer, Hana Najmanová, Marek Pokorný, Zuzana Rácová, Daniela Šejnová Pitelková, Eliška Vorlíčková
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Požární bezpečnost

Rozbor požárů - příčiny a průběh požárů, požární scénáře, proces hoření, požární zatížení; požárně bezpečnostní řešení - požární návrh, požadavky na požární bezpečnost stavebních konstrukcí, únikové cesty, odstupové vzdálenosti, zařízení pro protipožární zásah.

Zdravotní nezávadnost

Přehled škodlivin v interiéru staveb a jejich zdravotních účinků. Vliv stavebních konstrukcí a materiálů na vnitřní mikroklima staveb. Navrhování staveb z hlediska zdravotní nezávadnosti.

Požadavky:

Podmínky k udělení zápočtu pro část zdravotní nezávadnost:

odevzdání všech vypracovaných úloh v určeném termínu a v požadovaném rozsahu a kvalitě

max. 1 neomluvená absence

alespoň 3 aktivní konzultace se cvičícím nad rozpracovanými úlohami

Podmínky k udělení zápočtu pro část požární bezpečnost:

vypracování pracovních listů v zadaném termínu

úspěšnost pracovních listů dohromady min. 80 %

max. 2 absence

Požadavky ke zkoušce: zápočet

Průběh zkoušky:

Zkouška v aplikaci Moodle

Ověření průřezové znalosti z přednášek / cvičení

Větší počet stručných převážně uzavřených otázek

Osnova přednášek:

Požární bezpečnost staveb (PBS):

Přednáška 1: Úvod do předmětu a základní pojmy v PBS

Přednáška 2: Požární úseky (PÚ), požární riziko, stupeň požární bezpečnosti (SPB)

Přednáška 3a: Požární odolnost (PO) nosných a požárně dělících k-cí

Přednáška 3b: Fasádní a střešní systémy jako požárně bezpečná obálka budovy

Přednáška 4: Únikové cesty (ÚC)

Přednáška 5: Požárně nebezpečný prostor (PNP)

Přednáška 6: Zařízení pro protipožární zásah

Přednáška 7: Požárně bezpečnostní zařízení (PBZ): trvalá dodávka elektrické energie (TDEE), značky, osvětlení, elektrická požární signalizace (EPS), stabilní hasicí zařízení (SHZ), zařízení pro odvod kouře a tepla (ZOKT)

Přednáška 8: Technická a technologická zařízení budovy

Zdravotní nezávadnost:

Přednáška 9: Úvod do zdravotní nezávadnosti staveb, složky obytného prostředí, přehled škodlivin v interiéru staveb. Vyhodnocování úrovně radiačního mikroklimatu v interiéru staveb, způsoby měření koncentrace radonu, stanovení radonového indexu pozemku. Ochrana nových staveb proti radonu z podloží, výpočet tloušťky protiradonové izolace, návrh odvětrání podloží..

Přednáška 10: Metody radonové diagnostiky. Ochrana stávajících staveb proti radonu, ochrana staveb proti gama záření ze stavebních materiálů, výpočet tloušťky stínícího materiálu. Vliv energetické sanace staveb na kvalitu vnitřního prostředí. Cost-effectiveness analýza ozdravných opatření.

Přednáška 11: Aerosoly v interiéru staveb, vláknitý prach, azbestová vlákna, materiály obsahující azbest, způsoby sanace. Těžké kovy. Produkty hoření. Těkavé organické sloučeniny (benzen, formaldehyd, styrén atd.), zpomalovače hoření, oxidy dusíku a uhlíky. Opatření snižující koncentraci plynných a prachových částic ve vnitřním ovzduší.

Přednáška 12: Mikrobiologie staveb - biologičtí činitelé ve stavebních objektech a jejich vliv na lidský organismus. Zmíněna budou témata jako syndrom nemocí z budov (SBD), patogeny, karcinogeny, typické choroby dýchacích cest, kůže, imunitního systému apod.

Přednáška 13: Biodegradace stavebních materiálů a konstrukcí působená plísněmi, bakteriemi, roztoči, hmyzem, hlodavci, ptáky, rostlinami, atd. Biologická degradace stavebních materiálů chemickým i fyzikálním působením.

Osnova cvičení:

Požární bezpečnost staveb

1. cvičení: Úvod do cvičení a základní požárně technické pojmy

Seznámení studentů s požadavky pro cvičení; ukázka vzorového cvičení + popis jednotlivých částí požárně bezpečnostního řešení; literatura + podklady pro cvičení; požární kodex (2 základní kmenové normy požární bezpečnosti + normy související, vyhlášky); zadání řešeného objektu nevýrobního charakteru; požární výška objektu; materiálové charakteristiky (třída reakce na oheň, stupeň hořlavosti); třídění konstrukcí a konstrukčních systémů staveb z požárního hlediska

2. cvičení: Požární riziko, požární úseky, stupeň požární bezpečnosti

Pokyny pro rozdělení vnitřní dispozice na požární úseky (samostatné požární úseky, prostory bez požárního rizika, instalační a výtahové šachty); mezní rozměry požárních úseků; stanovení požárního rizika pro jednotlivé požární úseky dle požárního výpočtového zatížení; stálé a nahodilé požární zatížení; vliv bezrozměrných součinitelů a, b, c; vliv požárně bezpečnostních zařízení (EPS, SHZ, SOZ) na požární riziko; stupeň požární bezpečnosti; technický popis požárních úseků na výkresech

3. cvičení: Stavební konstrukce

Stanovení požadované (normové) požární odolnosti nosných a požárně dělících konstrukcí (požárních stěn a stropů, požárních uzávěrů) se zanesením požadovaných hodnot do půdorysů a porovnání se skutečnou požární odolností konstrukcí navržených v projektu; členění fasády na svislé a vodorovné požární pásy; limitující faktory pro zateplení budov; střešní plášť; požární uzávěry; instalační a výtahové šachty; těsnění prostupů TZB v požárně dělících konstrukcích

4. cvičení: Únikové cesty

Obsazení objektu osobami; nechráněné a chráněné únikové cesty (typ A, B, C); únikové cesty sousedním požární úsekem; náhradní únikové možnosti; rampy, eskalátory, výtahy; použití a výpočet únikových cest (počet, mezní délky, šířky a počet únikových pruhů, doba evakuace a ohrožení osob zplodinami); dveře a osvětlení na únikových cestách

5. cvičení: Odstupové vzdálenosti a požárně nebezpečný prostor

Obvodové a střešní pláště z hlediska požárně otevřených ploch (riziko šíření požáru sáláním tepla); výpočet odstupových vzdáleností; torzní stín (odpadávání hořících částí obvodových stěn); určení požárně nebezpečného prostoru; umístění nového objektu v požárně nebezpečném prostoru

6. cvičení: Zařízení pro protipožární zásah a požárně bezpečnostní zařízení

Přístupové komunikace a nástupní plochy; vnější a vnitřní zásahové cesty; zásobování požární vodou, vnitřní a vnější odběrná místa, hydrantové systémy; výpočet množství a druhu přenosných hasících přístrojů

7. cvičení: Požadavky PBS na technická zařízení

Požadavky na vedení elektroinstalace, VZT, náhradní zdroje elektrické energie, prostorové požadavky

8. cvičení: Požární bezpečnost garáží, zakončení části požární bezpečnost staveb

Dělení garáží, požadavky na zabezpečení hromadných garáží

Zdravotní nezávadnost staveb

9. cvičení: Ochrana novostavby proti radonu z podloží

Zadání: budova z projektu 1 nebo projektu 2 nebo individuální projekt

Stanovení radonového indexu budovy, návrh ochrany, výpočet radonového odporu protiradonové izolace, návrh větracího systému podloží, zakreslení do projektové dokumentace. Technická zpráva s popisem prvků opatření.

10. cvičení: Cost-effectiveness analýza zvýšené výměny vzduchu jakožto opatření snižujícího koncentraci škodlivin ve vnitřním vzduchu

Zadání: podle zadávacího formuláře, který si student předem vytiskne a přinese na cvičení

Výpočet potřebné výměny vzduchu, návrh dvou variant větracího systému (přirozené a nucené větrání), výpočet tepelných ztrát větráním, náklady na ozdravná opatření v delším časovém horizontu, grafické vyjádření a porovnání nákladů.

11. cvičení: Opatření proti radonu a záření gama ze stavebních materiálů

Zadání: podle zadávacího formuláře, který si student předem vytiskne a přinese na cvičení

Výpočet koncentrace radonu v místnosti, kde zdrojem radonu jsou stavební materiály. Výpočet tloušťky stínícího materiálu.

12. cvičení: Cost-benefit analýza protiradonových opatření

Zadání: podle zadávacího formuláře, který si student předem vytiskne a přinese na cvičení

Výpočet ušetřené kolektivní efektivní dávky, finanční ohodnocení zdravotního benefitu, porovnání zdravotního benefitu s náklady na ozdravná opatření v delším časovém horizontu, grafické vyjádření.

13. cvičení: Kontrola zadaných cvičení, zápočtový týden

Cíle studia:

V části předmětu požární bezpečnost staveb se studenti se seznámí se základy požárně bezpečnostního řešení (PBŘ) staveb s důrazem na aktivní a pasivní požární ochranou staveb.

V části zdravotní nezávadnost staveb se studenti seznámí s požadavky na zdravé a kvalitní vnitřní prostředí, zásadami navrhování a provádění staveb se zdravým vnitřním prostředím a v harmonii s přírodou (výběr a vlastnosti pozemku, výběr stavebních materiálů, stavební konstrukce a obálky budovy, minimalizace vlivu na životní prostředí).

Studijní materiály:

1. POKORNÝ, Marek a HEJTMÁNEK, Petr. Požární bezpečnost staveb | Sylabus pro praktickou výuku. Praha: ČVUT v Praze, 2021. 150 s. ISBN 978-80-01-06839-7. Skripta k dispozici v e-shopu ČVUT: https://eobchod.cvut.cz/skripta_cvut/skripta_cvut/pozarni_bezpecnost_staveb_sylabus_pro_praktickou_vyuku-150032906

2. Jiránek M.: Konstrukce pozemních staveb 80. Ochrana proti radonu. Skriptum ČVUT, 2002

3. Jiránek M., Honzíková M.: Radon - Stavební souvislosti I. a II. SÚJB a ČVUT, 2012, 2013

4. Wasserbauer R.: Biologické znehodnocení staveb. ABF Nakladatelství ARCH, 2000

5. Woolley T.: Building Materials, Health and Indoor Air Quality: No Breathing Space. Routledge 2017. ISBN 978-1-138-93449-8

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:A-833

08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (budova FSv)
A833
místnost TH:C-215

16:00–18:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C215
místnost TH:A-434

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Thákurova 7 (budova FSv)
A434
místnost TH:A-434

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
A434
Út
St
místnost TH:A-229

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
A229
místnost TH:A-335

14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Thákurova 7 (budova FSv)
A335
místnost TH:A-229

16:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 106)

Thákurova 7 (budova FSv)
A229
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 3. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4099306.html