Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Modely riozhodování v teorii a praxi A.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
238A175 ZK 2 0P+0C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

Předmět seznamuje posluchače s teoretickými základy rozhodování, včetně jeho analýzy v podmínkách nejistoty, zaměřuje se na principy podpory při rozhodování. Zabývá se jak analytickými postupy řešení problémů, tak numerickými metodami, včetně různých typů simulací. Požadovaným teoretickým základem jsou znalosti matematiky a statistiky na úrovni bakalářského stupně. Ve cvičeních a případových studiích používá aplikace z oblastí ekonomiky, řízení i výrobních procesů. Posluchač se seznámí s přehledem modelů základních rozhodovacích procesů a s možnostmi jejich aplikace. Náplní je charakteristika a metody vícekriteriální rozhodování, rozhodování za nejistoty a rizika a víceetapové rozhodování (rozhodovací stromy). Pozornost je věnována zobecnění modelů rozhodování vzhledem k počtu hodnotících hledisek, počtu účastníků rozhodování a charakteru konfliktu zájmu. Získané vědomosti je možné využívat a tvůrčím způsobem rozvíjet při zpracování bakalářské a diplomové práce, účastí na výzkumných nebo aplikačních projektech, případně v oborově specializovaných předmětech v návazném studiu všech oborů na fakultě strojní. Předmět seznamuje se základy teorie rozhodování, dále se zaměřuje na principy podpory rozhodování.

Požadavky:

Požadavky pro udělení zápočtu:Účast na povinných konzultacích, zpracování případových studií, zpracování a obhajoba semestrální práce.

Zkouška znalostí podle témat uvedených na přednáškách.

Osnova přednášek:

1.Základní pojmy teorie rozhodování.

2.Vícekriteriální rozhodování za jistoty, rizika a nejistoty, přehled metod.

3.Víceetapové rozhodovací procesy, rozhodovací stromy.

4.Aplikace závislostí veličin v rozhodování.

5.Skupinové rozhodování, expertní metody.

6.Metody aditivní, aspirační a lexikografická.

7.Teorie her.

8.Lineární modely rozhodování.

9.Modely konfliktních situací.

10.Antagonistické konflikty.

11.Neantagonistické konflikty.

12.Teorie společenského výběru.

13.Modelování vyjednávacího procesu.

Osnova cvičení:

1.Vícekriteriální rozhodování za jistoty, rizika a nejistoty.

2.Vícekriteriální rozhodování za jistoty, rizika a nejistoty.

3.Vícekriteriální rozhodování za jistoty, rizika a nejistoty.

4.Rozhodovací stromy.

5.Rozhodovací stromy.

6.Rozhodovací stromy.

7.Aplikace závislostí veličin v rozhodování.

8.Aplikace závislostí veličin v rozhodování.

9.Expertní metody.

10.Expertní metody.

11.Lineární modely rozhodování.

12.Modely konfliktních situací.

13.Modelování vyjednávacího procesu.

Cíle studia:

Cílem předmětu je vybudování základních znalostí z teorie rozhodování, zejména se zaměřením na podpůrné metody a použití modelů. Teoretickým základem jsou znalosti matematiky a statistiky.

Studijní materiály:

1.FIALA, P., JABLONSKÝ, J., MAŇAS, M.: Vícekriteriální rozhodování. 1. vydání, VŠE, 1997, ISBN 80-7079-743-7

2.FIALA, P.: Skupinové rozhodování. 1. vydání, VŠE, 1997, ISBN 80-7079-044-X

3.FOTR, P., DĚDINA, J., HRŮZOVÁ, H.. Manažerské rozhodování. 1. vydání, EKOPRESS, 2000. ISBN 80-86119-20-3

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 2. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4041206.html