Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Organická chemie 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
15ORC2 Z,ZK 4 2+2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

Úvod do druhé skupiny organických sloučenin, karboxylových kyselin a jejich derivátů, heterocyklických sloučenin, důležitých chemických produktů, léčiv a přírodních látek. Základy metod určování struktury organických sloučenin.

Požadavky:

Zkouška je kombinovaná písemná a ústní, pro postup do ústní části je vyžadována 60% úspěšnost v písemném testu.

Pro získání zápočtu je nutno absolvovat dva písemné testy v průběhu semestru s výsledkem minimálně 60%. Termíny testů budou oznámeny na začátku kurzu.

Osnova přednášek:

1.Karboxylové kyseliny ? názvosloví, struktura, vlastnosti, metody přípravy.

2.Karboxylové kyseliny ? reaktivita. Dikarboxylové kyseliny, metody přípravy, reakce.

3.Substituované karboxylové kyseliny - příprava, vlastnosti.

4.Halogen-, hydroxy-, oxo- a aminokyseliny ? názvosloví, struktura, příprava, reaktivita.

5.Funkční deriváty karboxylových kyselin ? názvosloví, struktura, příprava, reaktivita.

6.Estery ? kondenzační reakce, syntetické využití.

7.Deriváty kyseliny uhličité, karbamáty, nitrily, isonitrily, keteny, izokyanáty, karbodiimidy.

8.Heterocyklické sloučeniny ? charakteristika, vlastnosti, příprava, reaktivita.

9.Přírodní látky ? sacharidy, terpeny, steroidní hormony - nomenklatura, struktura, vlastnosti.

10.Přírodní látky ? lipidy, alkaloidy, sekundární metabolity rostlin

11.Průmyslové organické látky, tenzidy, pesticidy, farmaka.

12.Metody určování struktury organických látek, základy spektrálních metod.

Osnova cvičení:

1.Příprava a reakce karboxylových kyselin.

2.Halogen-, hydroxy-, oxo- a aminokyseliny a jejich deriváty ? nomenklatura, vlastnosti, příprava a reakce.

3.Estery ? příprava, reakce a využití v syntéze.

4.Příprava a reakce derivátů kys. uhličité.

5.Příprava, reakce a vlastnosti heterocyklických sloučenin.

6.Přírodní látky ? nomenklatura, struktura, výskyt, příprava a reakce, použití.

7.Průmyslové organické látky ? typy, využití, příprava, specifika reakcí v laboratorním a průmyslovém měřítku.

8.Výroba farmak ? historie, současné požadavky, příklady syntéz, postup výzkumu a vývoje farmak

9.Základy určování struktury organických látek, spektrální metody, principy identifikace látek

10.Určování jednoduchých organických látek na základě spektrálních dat, metody NMR, MS, IČ.

Cíle studia:

Znalosti:

V kurzu organické chemie 2 získají posluchači znalosti o dalších hlavních skupinách organických sloučenin a důležitých chemických produktů a přírodních látek. Přednáška navazuje na předmět Organická chemie 1. Studenti dále získají přehled o chemii karboxylových kyselin a jejich derivátů, heterocyklických sloučenin, přehled o významných přírodních látkách, průmyslových organických sloučeninách a léčivech. Také získají základní znalosti o metodách určování struktury organických látek.

Schopnosti:

Absolventi kurzu získají schopnost porozumět pokročilým přednáškám ze specializovaných oblastí organické chemie.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

1.Svoboda J. Organická chemie I. skripta VŠCHT v Praze 2007, ISBN 9788070805619.

2.Smrček S., Kozempel J. Prezentace k přednášce z organické chemie, obsah přednášek v PP, bude umístěno na webu FJFI.

Doporučená literatura:

1.John Mc Murry Organická chemie, Akademické nakladatelství, VUTIUM 2007, ISBN 8021432918.

2.Fikr J, Kahovec J. Názvosloví organické chemie, Rubico Praha 2002, ISBN8085839717.

3.Lewis D.E. Organic Chemistry ? a Modern Perspective, Times Mirror Education Group, Inc. Dubunque 1996, ISBN0697350916.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4013606.html