Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Organická chemie 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
15ORC1 Z,ZK 4 2+2 česky
Garant předmětu:
Ján Kozempel
Přednášející:
Ján Kozempel, Michal Sakmár, Stanislav Smrček, Martin Vlk
Cvičící:
Ján Kozempel, Michal Sakmár, Stanislav Smrček, Martin Vlk
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

Struktura organických sloučenin, vlastnosti kovalentní vazby, reakce na kovalentní vazbě. Uhlíkatý skelet a funkční skupiny. Názvosloví organických sloučenin, třídění a hlavní skupiny organických sloučenin. Prostorové struktury organických sloučenin, isomery, konfigurace a konformace, chiralita, diastereomerní sloučeniny. Elektronické efekty. intermediáty, karbokationty, karbanionty, karbeny, radikály. Mechanismy reakcí: nukleofilní a elektrofilní substituce, radikálová a elektrofilní adice, synchronní adice, cis- a trans- eliminace, oxidace a redukce. Reakce budující uhlíkatý skelet. Chemie alkanů a cykloaklanů, alkenů, arenů, halogenderivátů, základů organokovových sloučenin, alkoholů a etherů, sloučenin dusíku, síry, fosforu, křemíku a dalších prvků, karbonylových sloučenin

Požadavky:

Zkouška je kombinovaná písemná a ústní, pro postup do ústní části je vyžadována 60% úspěšnost v písemném testu.

Pro získání zápočtu je nutno absolvovat dva písemné testy v průběhu semestru s výsledkem minimálně 60%. Termíny testů budou oznámeny na začátku kurzu.

Osnova přednášek:

1.Úvod organické chemie, strukturní teorie, hlavní skupiny organických sloučenin, základy nomenklatury.

2.Vazby v organických sloučeninách, elektronové efekty, izomerie, rezonance, konformace, konfigurace, chiralita.

3.Alkany a cykloaklany ? názvosloví, struktura, příprava, reaktivita.

4.Alkeny, cykloalkeny, polyeny, alkiny ? názvosloví, struktura, příprava, reaktivita.

5.Areny, teorie aromaticity, názvosloví, struktura, příprava, reaktivita.

6.Halogenderiváty ? názvosloví, struktura, příprava, reaktivita. Organokovové sloučeniny.

7.Alkoholy a Ethery, strukrura, příprava, reaktivita.

8.Sulfidy, další sloučeniny síry, sloučeniny fosforu, křemíku a dalších prvků ? názvosloví, struktura, příprava, reaktivita, využití.

9.Nitrolátky a aminy ? názvosloví, struktura, vlastnosti, příprava, použití.

10.Aminy ? reaktivita, reakce aminů jako bazí a nukleofilů, diazosloučeniny a jejich reakce.

11.Karbonylové sloučeniny, struktura karbonylu, centra reaktivity, základní reakce karbonylové funkce.

12.Aldehydy a ketony ? názvosloví, struktura, příprava, reaktivita, adice karbaniontů, kondenzační reakce.

Osnova cvičení:

1.Nomenklatura organických sloučenin

2.Struktura org. látek, zápis, modely, izomerie

3.Základní mechanizmy reakcí

4.Základy organické syntézy

5.Reakce alkenů, alkinů

6.Reakce a příprava halogenderivátů

7.Reakce a příprava alkoholů a sulfidů

8.Reakce a příprava organokovových sloučenin

9.Reakce a příprava amino-, nitro- a diazo- sloučenin

10.Kondenzační reakce a příprava karbonylových sloučenin

Cíle studia:

Znalosti:

V kurzu organické chemie 1 získají posluchači znalosti základních pojmů z oblasti struktury, názvosloví organických sloučenin a mechanismů reakcí. Dále získají přehled o chemii alkanů a cykloaklanů, alkenů, arenů, halogenderivátů, základů organokovových sloučenin, alkoholů a etherů, sloučenin dusíku, síry, fosforu, křemíku a dalších prvků, karbonylových sloučenin ? jejich názvosloví, strukturu, přípravu, reaktivitu a využití.

Schopnosti:

Absolventi kurzu získají schopnost porozumět pokročilým přednáškám ze specializovaných oblastí organické chemie.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

1.Svoboda J. Organická chemie I. skripta VŠCHT v Praze 2007, ISBN 9788070805619.

2.Smrček S., Kozempel J. Prezentace k přednášce z organické chemie, obsah přednášek v PP, bude umístěno na webu FJFI.

Doporučená literatura:

1.John Mc Murry Organická chemie, Akademické nakladatelství, VUTIUM 2007, ISBN 8021432918.

2.Fikr J, Kahovec J. Názvosloví organické chemie, Rubico Praha 2002, ISBN8085839717.

3.Lewis D.E. Organic Chemistry ? a Modern Perspective, Times Mirror Education Group, Inc. Dubunque 1996, ISBN0697350916.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4013506.html