Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Analytická chemie 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
15ANAL2 Z,ZK 6 3+2
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

Analytická chemie 2 navazuje na předmět Analytická chemie 1. Kurz je zaměřen na instrumentální metody analytické chemie a zpracování výsledků analýzy.

Požadavky:

Znalosti na úrovni základního kurzu obecné chemie. Absolvování kurzu Analytická chemie 1.

Osnova přednášek:

1. Standardizace a kalibrace v komparativních analytických metodách (kalibrační

křivka, standardní přídavek).

2. Vyjadřování výsledků analýzy (přesnost a správnost, statistické hodnocení,

platné číslice).

3. Elektroanalytické metody založené na měření napětí, potenciometrie

(elektrochemický článek, typy elektrod). Potenciometrie přímá (měření pH a

iontově selektivní elektrody, plynové sensory). Potenciometrie nepřímá (indikace

konečného bodu v odměrných stanoveních).

4. Elektroanalytické metody založené na měření proudu I, voltametrie,

polarografie a ampérometrie (polarizační křivka, typy elektrod a způsoby jejich

polarizace, ac, dc a pulsní metody). Přímá voltametrie a polarografie,

elektrochemická rozpouštěcí analýza, ampérometrické detektory.

5. Elektroanalytické metody založené na měření proudu II, elektrogravimetrie a

coulometrie. (provedení za konstantního potenciálu a proudu, coulometrické

titrace, coulometrické analyzátory). Konduktometrie (vodivostní analyzátory a

detektory).

6. Optické metody (povaha absorpce a emise záření atomy a molekulami). Atomová a

molekulová absorpční a emisní/fluorescenční spektra, jejich využití v analytické

chemii. Molekulová absorpční spektrometrie v uv/vis oblasti. Atomová absorpční

spektrometrie.

7. Automatické chemické analyzátory (FIA, CFA). Nespektrální optické metody

(refraktometrie, polarimetrie, nefelometrie).

8. Chromatografické metody (obecný princip, klasifikace metod). Planární

chromatografie. Kolonová chromatografie (princip separace na koloně, účinnost a

rozlišení, optimalizace separačního procesu). Použití v kvalitativní a

kvantitativní analýze (kombinované metody, GC-MS, LC-MS).

9. Plynová chromatografie (kolony, detektory). Kapalinová chromatografie (výběr

mobilní fáze, rozdělení kapalinové chromatografie dle typu stacionární fáze,

rozdělovací, afinitní, iontová, size exclusion chromatografie).

10. Elektromigrační metody. Separace působením elektrického pole (zónová

elektroforéza, kapilární elektroforéza). Příklady separací - aminokyseliny a

peptidy.

Osnova cvičení:

1. Acidobazické rovnováhy a výpočty pH. Acidobazické titrace a stechiometrie.

2. Redoxní rovnováhy. Redoxní titrace a stechiometrie.

3. Základní vztahy a výpočty v separačních metodách

4. Statistické zpracování a hodnocení analytických výsledků.

Cíle studia:

Znalosti:

V kurzu analytické chemie získají posluchači znalosti základních pojmů a principů z oblasti analytické chemie.

Schopnosti:

Absolventi kurzu získají schopnost samostatně volit optimální analytickou techniku pro konkrétní problém.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] F. Opekar a kol.: Základní analytická chemie, skripta, UK, Karolinum, Praha 2002.

Doporučená literatura:

[1] D.A.Skoog, D.M.West and F.J.Holler, Fundamentals of Analytical Chemistry, 6. Edition, Saunders College Publishing, 1992.

[2] Kolektiv: Analytická chemie 2, SNTL Praha, 1980.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 3. 10. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4009606.html