Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Etika krizového řízení

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBPEKRA Z 3 1P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět studenta seznamuje se základními etickými problémy v oblasti aplikované etiky vzhledem k budoucímu profesnímu zaměření. Rozvíjí studentovu schopnost uvažovat v rámci etických souvislostí, diskutovat, argumentovat a obhajovat své názory v oblasti eticky dilematických situací.

Požadavky:

Písemný test reflektující osnovu přednášek a témata probíraná na přednáškách.

Pro udělení klasifikovaného zápočtu musí student obdržet min. 50 % z celkového počtu bodů. Klasifikace dle klasifikační stupnice ČVUT.

V případě nesplnění testu je možnost jednoho opakování.

Osnova přednášek:

1.Základy etiky. Etika jako filozofická kategorie. Aplikovaná etika

2. Bioetika a lidská práva

3. Etické kodexy. Problematika etických kodexů v jednotlivých profesích.

4. Etika v IZS. Etika ve veřejné správě

5. Manažerská etika.

6. Etické aspekty krizové komunikace.

7. Etické aspekty v rámci řešení hromadného neštěstí

8. Etický přístup k obětem katastrof.

9. Etické aspekty interkulturní komunikace.

10.Etika a média. Etika a informační technologie.

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:

Základní informace v oblasti teoretické etiky i etiky v krizovém řízení a v metodologii etiky. Rozpracování teoretických východisek v různých oblastech krizového řízení jako principy jednání se zúčastněnými, národní a mezinárodní právní normy,managerská etika,multikulturní aspekty, etiky v IZS a etika ve veřejné správě

Studijní materiály:

[1] HAŠKOVCOVÁ, H.: Informovaný souhlas. Praha: Galén, 2007.

[2] HAŠKOVCOVÁ, H.: Lékařská etika. Praha: Galén, 2002.

[3] MUNZAROVÁ, M.: Zdravotnická etika od A do Z. Praha: Grada Publishing, 2005.

[4] ONDOK, J. P.: Bioetika, biotechnologie a biomedicína. Brno: Triton, 2005.

[5] Úmluva o lidských právech a biomedicíně. Praha: MZd ČR, 2000.

[6] Současně platné etické a zákonné normy

[7] Ptáček R., Bartůněk P. a kol.: Eutanazie ? pro a proti, Grada 2012

[8] Ptáček R., Bartůněk P. a kol.: Etika a komunikace v medicíně, Grada 2011

[9] Pospíšil C.V.: Zápolení o naději a lidskou důstojnost, Univerzita Palackého v Olomouci, 2013

[10] Vácha M, Konigová R, Mauer M.: Základy moderní lékařské etiky, Portál, 2012

[11] Nesvadba P.: Policejní etika, nakl. Aleš Čeněk, 2009

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3575206.html