Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Požární prevence

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124PPR Z,ZK 7 4P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Předmět je zaměřen na klíčové principy v navrhování a posuzování požární bezpečnosti staveb zejména z hlediska národních požadavků v ČR a na seznámení studentů s následujícími klíčovými tématy: požární terminologie v oblasti požární ochrany a bezpečnosti staveb, statistické sledování událostí, koncept požární prevence a požární represe, poslání Hasičského záchranného sboru ČR, proces hoření, charakteristický průběh a dynamika požáru v interiéru z hlediska stavebního výrobku, konstrukce a konstrukčního systému, požární kodex v ČR a související evropská legislativa, požárně bezpečnostní řešení staveb, pasivní a aktivní požární ochrana, vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení ve stavbách.

Požadavky:

Nejsou

Osnova přednášek:

1.Úvod do předmětu a základní pojmy v požární bezpečnosti staveb (legislativa, ČSN, kategorizace staveb, statistika, terminologie)

2.Požární úseky, požární riziko, stupeň požární bezpečnosti (SPB)

3.Požární odolnost nosných a požárně dělících konstrukcí

4.Fasádní a střešní systémy jako požárně bezpečná obálka budovy

5.Únikové cesty (definice, typy, použití, posouzení)

6.Požárně nebezpečný prostor

7.Zařízení pro protipožární zásah (přístupové komunikace, nástupní plochy, vnitřní a vnější zásahové cesty, zásobování požární vodou, přenosné hasicí přístroje)

8.Instalační rozvody, PB panelových bytových domů

9.Vzduchotechnika

10.Požární bezpečnost fotovoltaických systémů a elektromobility

11.Požárně bezpečnostní zařízení úvod, trvalá dodávka elektrické energie, osvětlení, značky

12.Elektrická požární signalizace

13.Stabilní hasící zařízení

14.Zařízení pro odvod tepla a kouře

V každém týdnu jsou 2× 2h přednášek - některé témata mají dotaci 4h (2× přednáška).

Osnova cvičení:

1. - 2. cvičení: Úvod do cvičení a základní požárně technické pojmy

3. - 4. cvičení: Požární riziko

5. - 6. cvičení: Stavební konstrukce

7. - 9. cvičení: Únikové cesty

10. - 11. cvičení: Odstupové vzdálenosti a požárně nebezpečný prostor

12. cvičení: Zařízení pro protipožární zásah

13. cvičení: Kompletace cvičení, zápočet

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s principy projektování požární bezpečnosti staveb, tj. zejména s principy pasivní a aktivní požární ochrany. Ve cvičení studenti zpracovávají zjednodušené požárně bezpečnostní řešení jakožto části projektové dokumentace stavby pro stavební povolení.

Studijní materiály:

!KUPILÍK, Václav. Konstrukce pozemních staveb: požární bezpečnost staveb. V Praze: České vysoké učení technické, 2009. ISBN 978-80-01-04291-5.

!POKORNÝ, Marek a HEJTMÁNEK, Petr. Požární bezpečnost staveb - Sylabus pro praktickou výuku. Praha: ČVUT v Praze, 2018. 124 s. ISBN 978-80-01-05456-7.

?STOLLARD, P. et al. Fire from first principles: a design guide to international building fire safety. 4th. New York;Abingdon;: Routledge, 2014. ISBN 0415832616;9780415832618.

:POKORNÝ, Marek. Program pro výpočet odstupové vzdálenosti z hlediska sálání tepla. Verze 03. ČVUT v Praze, 2017.

:Zákony a vyhlášky dostupné online: https://www.zakonyprolidi.cz

:České technické normy dostupné online: https://csnonline.agentura-cas.cz/vyhledavani.aspx

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3327206.html