Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Základy nauky o zbraních a munici

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBPZNZ KZ 3 1P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět základy nauky o zbraních a munici podává studentům základní přehled o zbraních, střelivu a munici. Důraz výuky bude kladen na znalosti konstrukcí různých typů zbraní, střeliva a princip jejich činnosti, rovněž bude kladen důraz na znalost zákonů, vyhlášek a nařízení pojednávajících o držení a použití zbraní, na znalost účinků střeliva na živý organismus a poskytnutí neodkladné přednemocniční péče se zaměřením na střelná poranění. Výuka je rovněž zaměřena na zvládnutí základních technik v ovládání a bezpečné manipulaci s palnými zbraněmi a střelivem, součástí výuky je rovněž praktický výcvik ve střelbě z krátkých palných zbraní. Dále budou okrajově probrány otázky použití zbraní v nutné obraně a krajní nouzi.

Požadavky:

Účast na cvičení je povinná (absence možná pouze ze zdravotních důvodů).

Klasifikovaný zápočet:

Předmět je zakončen písemným testem obsahujícím 20 otázek z obsahu přednášek a cvičení. Hodnocení testu:

A (výborně) - 20-18 otázek správně, B (velmi dobře) - 17-16, C (dobře) - 15-14, D (uspokojivě) - 13-12, E (dostatečně) - 11-10 otázek správně, F (nedostatečně) - 9 a méně

Osnova přednášek:

1. téma Úvod do studia předmětu a základní pojmy

2. téma Historie a vývoj zbraní a střeliva

3. téma Konstrukce ručních palných zbraní I.

4. téma Konstrukce ručních palných zbraní II.

5. téma Konstrukce střeliva

6. téma Balistika a účinky střeliva na lidský organismus

7. téma Legislativní úprava zbraní a střeliva ČR I.

8. téma Legislativní úprava zbraní a střeliva ČR II.

9. téma Okolnosti vylučující protiprávnost

10. téma První pomoc v taktickém prostředí

Osnova cvičení:

Cvičení proběhnou v prostorách FBMI a samotný výcvik ve střelbě z krátkých zbraní proběhne v prostorách střelnice v Praze. S přesným rozdělením studentů a s termíny jednotlivých forem výuky budou posluchači seznámeni v I. výukovém týdnu.

1. - 6. týden - Nácvik zacházení se střelnými zbraněmi, příprava zbraní ke střelbě, ošetřování zbraní po střelbě, ošetření střených poranění.

7. - 10. týden – Opakování a praktická střelba z krátkých i dlouhých palných zbraní.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními informacemi o konstrukci, principech činnosti a způsobu použití ručních palných zbraní a střeliva, o znalostech a návycích nezbytných pro praktickou střelbu, kterou si na závěr výuky osvojí. Absolventi tohoto předmětu získají povědomí o právní úpravě na úseku zbraní a střeliva v České republice a jiných státech, zejména Evropské Unie, včetně právního rámce použití střelné zbraně. Po absolvování tohoto předmětu budou studenti mít rovněž představu o účincích střeliva na lidský organismus a získají tomu odpovídající znalosti potřebné k poskytnutí neodkladné přednemocniční péče s důrazem na střelná poranění.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

KOMENDA, J. Manipulace se zbraní při zkoušce odborné způsobilosti – pro žadatele o zbrojní průkaz. Brno : Jan Komenda, 2006. ISBN 978-80-260-9978-9

KOVÁRNÍK, L; ROUČ, M.: Zbraně a střelivo. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007, 247 s. ISBN 978-80-7380-030-7.

PLANKA, B. Kriminalistická balistika. Praha : Aleš Čeněk, 2010. ISBN 978-70-7380-036-9

ZÁRUBA, J. Zbrojní průkaz - právní předpisy a testy ke zkoušce odborné způsobilosti. 6. Aktualizované vydání. Praha : Leges, 2017. ISBN 978-80-7502-232-5

Zákon č. 119/2002 Sb., o zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů

Doporučená literatura:

ČERNÝ, P.; GOETZ, M. Manuál obranné střelby. 1. vyd. Praha : Grada, 2004. ISBN 978-802-4707-396

ČERNÝ, P.; DUŠEK, O.; VINDUŠKA, V. Manuál obranné střelby II. 1. vyd. Praha : Grada. 2012. 305 s. ISBN 978-80-247-4427-8

ŠKODA, J.; VAVERA, F.; ŠMERDA, R. Zákon o policii s komentářem. 2. vyd. Praha : Aleš Čeněk, 2013. ISBN 978-80-7380-447-3

VANGELI, B. Zákon o Policii České republiky. Komentář. 2. vyd. Praha : C.H.Beck, 2014, 483 s. ISBN 978-80-7400-543-5

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů

ČSN 39 5002 Civilní střelné zbraně a střelivo. Názvosloví

ČSN 39 5002-1 Civilní střelné zbraně a střelivo. Všeobecné termíny a definice.

Přežij: příručka pro přežití v krizových situacích. 2. vyd. Praha : Ministerstvo obrany ČR - Agentura vojenských informací a služeb, 2008. ISBN 978-80-7278-451-6

Příručka vojáka (3. vydání), Institut doktrín VeV - VA, Vyškov, 2009

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3077206.html