Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Objektová bezpečnost

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBPOB KZ 3 2P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět poskytuje stručný, avšak ucelený náhled na problematiku objektové bezpečnosti ve světle aktuálních bezpečnostních požadavků. Jeho smyslem je seznámit posluchače se základními termíny, místem, úlohou a strukturou objektové bezpečnosti, základními právními aspekty, manažerskými přístupy řešení založenými na analýze rizik a se způsoby a soudobou technologií pro její realizaci.

Požadavky:

Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem. Podmínkou udělení zápočtu je zpracování krátké závěrečné práce formou písemných odpovědí na zadané otázky. Každá odpověď bude ohodnocena bodově. Celkové hodnocení práce bude stanoveno v souladu s klasifikační stupnicí, která je součástí Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT.

Osnova přednášek:

1.téma Úvod do problematiky, rozšířené chápání pojmu objekt a bezpečnost ve světle aktuálních bezpečnostních hrozeb.

2.téma Základní terminy objektové bezpečnosti a bezpečnostního managementu

3.téma Místo, úloha a struktura objektové bezpečnosti.

4.téma Právní aspekty objektové bezpečnosti.

5.téma Základy bezpečnostní analýzy a managementu rizik.

6.téma Personální bezpečnost, administrativní bezpečnost a fyzická ochrana objektů, metody, způsoby, technika a technologie jejich zajištění.

7.téma Manažerské řešení objektové bezpečnosti

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:

Seznámit posluchače se základními termíny, úlohou a strukturou objektové bezpečnosti, základními právními aspekty, manažerskými přístupy řešení založenými na analýze rizik a se soudobými možnostmi a technologií pro její realizaci ve světle aktuálních požadavků.

V závěru studia by student měl být schopen určit a vyhodnotit bezpečnostní rizika pro ochraňovaný objekt, určit jejich charakteristiky a zvolit optimální způsob jejich ošetření. Orientovat se v soudobých metodách a technologiích zabezpečení objektu a zvolit vhodnou variantu pro zajištění požadovaného stupně objektové bezpečnosti.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•KYNCL, Jaromír. Bezpečnost objektu ve světle moderních technologií. Praha: Komora podniků komerční bezpečnosti České republiky, 2014. ISBN 978-80-260-7115-0.

•BRABEC, František. Ochrana bezpečnosti podniku. Praha: Eurounion, 1996. ISBN 80-85858-29-0.

•Zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod

•Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

•Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

•Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád,

•Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích

•Koncepce ochrany měkkých cílů pro roky 2017-2020. Praha: MV ČR, 2017.

•Komplexní strategie ČR k řešení problematiky kritické infrastruktury. GŘ HZS ČR, 2010.

Doporučená literatura:

•PROCHÁZKOVÁ, Dana. Krizové řízení, havarijní plánování a ochrana obyvatelstva. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2009. ISBN 978-80-86708-86-7.

•ŠENOVSKÝ, Michail, Vilém ADAMEC a Pavel ŠENOVSKÝ. Ochrana kritické infrastruktury. V Ostravě: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007. Spektrum (Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství). ISBN 978-80-7385-025-8.

•Bezpečnostní strategie ČR. Praha: MZV, Praha, 2015. ISBN 978-80-7441-005-5.

•Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení.

•Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

•Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému.

•Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací, a prováděcí vyhlášky, zejména k fyzické bezpečnosti.

•Zákon č. 119/2002 Sb., o zbraních a střelivu.

•ČSN EN 14383 (73 4400) Prevence kriminality – Plánování městské výstavby a navrhování budov

•ČSN 73 4450 Fyzická ochrana prvku kritické infrastruktury

•ČSN ISO 31000 (01 0351) Management rizik

•ČSN ISO/IEC 27001 (36 9790) Systémy managementu bezpečnosti informací

•ČSN 76 1702 Poskytovatelé bezpečnostních služeb – Fyzická ostraha

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3077106.html