Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Profesní taktická příprava

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBPPTP KZ 4 2P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět základy profesní taktická příprava podává studentům základní přehled o činnosti bezpečnostních sborů. Důraz výuky bude kladen na znalost organizačních struktur, účelu a funkcí těchto sborů, jejich fungování a zásad použití. Dále budou probrány otázky taktiky hasičských, vojenských a policejních zásahů, zásady přežití a specifika zahraničních nasazení sil.

Požadavky:

Klasifikovaný zápočet je tvořen písemnou částí ve formě testu s hodnocením minimálně E. Test je tvořen písemnou částí v délce 40 minut a obsahuje 20 otázek z obsahu přednášek, studijní literatury a zadaného samostatného studia. Hodnocení testu je podle počtu správných otázek, tj.:

A (1) = 100 - 90 % = minimálně 18 bodů

B (1-) = 89 - 80 % = minimálně 16 bodů

C (2) = 79 - 70 % = minimálně 14 bodů

D (2-) = 69 - 60 % = minimálně 12 bodů

E (3) = 59 - 50 % = minimálně 10 bodů

F (neprospěl) = 49 a méně % = méně jako 10 bodů

V případě nejasného hodnocení testu anebo v případě, že student chce získat lepší hodnocení, je možné absolvovat ústní zkoušku. Absolvování ústní části nezaručuje lepší výsledek, než byl v testu.

Osnova přednášek:

Úvod do studia předmětu, vymezení pojmů, základní legislativa

Jednotky požární ochrany

Hasičský záchranný sbor ČR

Policie ČR a obecní policie

Ozbrojené síly ČR

Havarijní služby a ostatní záchranné služby

Integrovaný záchranný systém

Mezinárodní humanitární právo

Přežití v nouzových situacích, základy topografie a zápočtový test

Osnova cvičení:

cvičení nejsou

Cíle studia:

Cílem předmětu je poskytnout posluchačům základní informace a znalosti o profesní přípravě ozbrojených a záchranných sborů, o důležitých povinnostech a dovednostech nezbytných pro výkon řídících funkcí, v oblasti řízení lidí i výkonů odborných funkcí.

Studijní materiály:

[1] Ústava České republiky

[2] Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky

[3] Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

[4] Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

[5] Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

[6] Zákon č. 320/2015 Sb. o HZS České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

[7] HANUŠKA, Zdeněk. Organizace jednotek požární ochrany. 2., aktualiz. vyd. V Ostravě: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2008. Spektrum (Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství). ISBN 978-80-7385-035-7.

[8] KVARČÁK, Miloš. Požární taktika v příkladech. 2. aktualizované vydání. V Ostravě: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2017. Spektrum (Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství). ISBN 978-80-7385-193-4.

[9] Bojový řád jednotek požární ochrany dle Sbírky interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR, ročník 2017, částka 41.

[10] Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů.

[11] Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.

[12]HRUDKA, Josef a David ZÁMEK. Organizace a činnost policejních služeb: stav k 1.1.2012. Praha: Police history, 2012. ISBN 978-80-86477-56-5.

[13] Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách ČR, ve znění pozdějších předpisů.

[14] Zákon č. 374/2011 Sb. o Zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů.

[15] Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů.

[16] Vyhláška č. 328/2001 Sb. , o některých podrobnostech zabezpečení IZS, ve znění pozdějších předpisů.

[17] ŠENOVSKÝ, Michail, Vilém ADAMEC a Zdeněk HANUŠKA. Integrovaný záchranný systém. 2. vyd. V Ostravě: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007. Spektrum (Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství). ISBN 978-80-7385-007-4.

[18] Typové činnosti složek IZS při společném zásahu vydané dle § 18 vyhlášky č. 328/2001 Sb. , o některých podrobnostech zabezpečení IZS, ve znění pozdějších předpisů.

[19] Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

[20] Vyhláška č. 65/1954 Sb., o Ženevských úmluvách

[21] Ochrana obyvatelstva a krizové řízení: skripta. Praha: Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2015. ISBN 978-80-86466-62-0.

[22]Přežij: příručka pro přežití v krizových situacích. 2. vyd. Praha: Ministerstvo obrany ČR - Agentura vojenských informací a služeb, 2008. ISBN 978-80-7278-451-6.

[23]KOVÁRNÍK, Libor. Základy topografie pro policisty. Praha: Vydavatelství PA ČR, 2005. ISBN 80-7251-209-9.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3076906.html