Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Základy pyrotechniky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBPZPR KZ 3 1P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

V cyklu přednášek jsou studenti seznámeni s historií pyrotechniky, se systémem výkonu pyrotechnické činnosti v podmínkách bezpečnostních sborů a ozbrojených složek ČR, s legislativou a základními zásadami, které regulují výkon pyrotechnické činnosti.

Studenti budou seznámeni se základními druhy výbušnin, jejich kategorizací a použitím, jakožto budou seznámeni i se základním tříděním munice, přičemž bude přednáška doplněna i o praktickou ukázku jednotlivých druhů munice.

V průběhu výuky bude rozebrána i problematiky zábavní pyrotechniky a základní zásady jejího používání ve spojení české legislativy s legislativou EU.

Rovněž bude hovořeno o znalecké činnosti v oboru výbušnin, pyrotechniky a munice.

Dle možnosti bude během výuky organizována návštěva pyrotechnického útvaru AČR a ukázka technických prostředků využívaných pyrotechniky AČR a PČR při plnění pyrotechnické úkolů v průběhu pyrotechnické činnosti.

Požadavky:

Účast na přednáškách je v souladu se Směrnicemi děkana pro realizaci bakalářských a navazujících magisterských studijních programů na Českém vysokém učení technickém v Praze - Fakultě biomedicínského inženýrství povinná. Při větší neúčasti není možné, aby byl student připuštěn ke složení klasifikovaného zápočtu. Neúčast je možné do 11.4.2019, po dohovoru s vyučujícím, nahradit zpracováním eseje na zadané téma nebo jiným způsobem (opět po dohodě s vyučujícím). Esej musí mít minimální rozsah 10 normostran textu s následujícím členěním:

1) Úvod

2) Vlastní obsah dle zadání

3) Závěr

4) Seznam použité literatury dle ISO 690

Bez absolvování potřebného počtu přednášek nelze studenta připustit ke složení klasifikovaného zápočtu.

Klasifikovaný zápočet bude plněn písemně formou testu, který bude zaměřen na prostudovanou literaturu a obsah přednášek. Úspěšně složený klasifikovaný zápočet bude zapsán studentům, k úspěšnému složení zápočtu je nutné dosáhnout minimálně 7 bodů z 10 možných. Ti co nesplní podmínky testu, mají možnost opravy ústní formou.

Obsahem testu klasifikovaného zápočtu budou následující okruhy:

1) Historie světové pyrotechniky.

2) Historie československé pyrotechniky.

3) Legislativa ČR a EU řešící pyrotechniku na území ČR.

3) Systemizace pyrotechnické činnosti v podmínkách ozbrojených sborů a bezpečnostních složek ČR.

4) Výbuch - pojem, druhy a účinky.

5) Výbušniny - dělení, druhy, zástupci jednotlivých druhů výbušnin.

6) Munice - dělení, druhy, zástupci, poznání a takticko-technická data

7) Nástražný výbušný systém - pojem, druhy, konstrukce, použití

8) Zábavní pyrotechnika – jednotlivé kategorie, legislativní úptava.

9) Imitační prostředky - druhy, poznání, využití

10) Kriminalisticko-technická a kriminalisticko znalecká činnost v oboru pyrotechnika, munice a výbušniny

11) Bezpečnostní zásady při práci s výbušninami.

12) Ochranné pomůcky používané pyrotechniky bezpečnostních sborů - (těžký pyrotechnický oblek, pyrotechnický robot, prostředky odstupné manipulace, VKV rušičky, vodní rozstřelovač)

13) Činnost složek IZS na místě nálezu výbušniny, munice či NVS, činnost na místě výbuch

Osnova přednášek:

1.Stručná historie světové a československé pyrotechniky.

2.Legislativa ČR a EU řešící pyrotechniku na území ČR.

3.Systemizace pyrotechnické činnosti v podmínkách ozbrojených sborů a bezpečnostních složek ČR.

4.Výbuch - pojem, druhy a účinky.

5.Výbušniny - dělení, druhy, zástupci.

6.Munice - dělení, druhy, zástupci, poznání a takticko-technická data.

7.Nástražný výbušný systém - pojem, druhy, konstrukce, použití.

8.Zábavní pyrotechnika.

9.Kriminalisticko-technická a kriminalisticko znalecká činnost v oboru pyrotechnika, munice a výbušniny.

10.Ochranné pomůcky používané pyrotechniky bezpečnostních sborů (těžký pyrotechnický oblek, pyrotechnický robot, prostředky odstupné manipulace, VKV rušičky, vodní rozstřelovač)

11.Činnost složek IZS na místě nálezu výbušniny, munice či NVS, činnost na místě výbuchu

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem studia předmětu základy pyrotechniky je poskytnout studentům základní informace o výbušninářství, pyrotechnice, munici a ostatních prostředcích, které využívají schopnosti výbušné přeměny látek. Studenti se seznámí se základní legislativou řešící výše uvedenou problematiku, se základními zásadami a opatřeními při práci s výbušninami, municí, imitačními prostředky. V neposlední řadě se studenti získají základní informace o zábavní pyrotechnice. Dále budou studenti seznámeni s problematikou kriminalisticko-technické a kriminalisticko-znalecké činnosti a s problematikou nástražných výbušných systémů a prací bezpečnostních orgánů v této oblasti.

Studijní materiály:

[1]Směrnice evropského parlamentu a rady 2007/23/ES

[2]Zákon číslo 148/2010 Sb.z.

[3]Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí - ADR

[4]Nařízení vlády ČR č.208/2010 Sb.z.

[5] Janíček,M.,Drahovzal.P, Pyrotechnik v boji proti terorismu.Praha:Consult s.r.o, 2001, ISBN 80-86215-17-2

[6]Janíček,M.Pyrotechnická ochrana před terorismem,1.vyd.Vyškov:EDUCA Consulting,2002,ISBN 80-902089-6-7

[7]Tureček, Jaroslav a kol.,Policejní pyrotechnika, Aleš Čeněk s.r.o Plzeň 2014, ISBN 978-80-7380-510-4

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3076806.html