Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBPVBP Z,ZK 4 2P+1S česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Posláním předmětu je podání komplexní informace o podstatě a hlavních směrech systému a zásad vnitřní bezpečnosti. Hlavní akcent je položen na plnění úkolů jednotlivých subjektů při ochraně společenských zájmů. Na znalosti funkcí a obsahu policejně bezpečnostních orgánů jak státních, tak i nestátních, jejich vzájemné vazby a vnější vztahy. Na regulativním významu právních norem a na rozboru jednotlivých druhů kriminalisticko bezpečnostní činnosti, správně bezpečnostní činnosti, charakteristice základních prvků a metod dokumentování bezpečnostní situace a informačních systémů důležitých pro vnitřní bezpečnost České republiky.

Požadavky:

-zpracování, přednesení a obhajoba seminární práce

-účast na přednáškách, dle směrnice děkana FBMI

-účast na cvičeních (minimálně 70%) a aktivní vystupování

-vypracování zápočtového testu v délce 60 minut, 20 otázek

-hodnocení testu: výborně 20 - 19 správných odpovědí; velmi dobře 18 - 17; dobře 16 - 15; uspokojivě 14 - 13; dostatečně 12 - 11; nedostatečně 10 a méně

-ústní zkouška s doplňkovými otázkami k testům

Osnova přednášek:

1. - 2. týden - Zásady vnitřní bezpečnosti v ČR

3. - 4. týden - Bezpečnostní složky podílející se na vnitřní bezpečnosti ČR, Policie ČR

5. - 6. týden - Policie ČR, její složení a úkoly

7. týden - Úkoly dalších bezpečnostních složek ČR (Celní správa ČR, Justiční stráž, Vězeňská služba, Vojenská Policie)

8. týden - Bezpečnostní a zpravodajské služby ČR (NBU, BIS, ÚZSI, Vojenské zpravodajství)

9. týden - Obecní policie a její úkoly

10. týden - Veřejná stráž (Lesní stráž, Stráž ochrany přírody, Rybářská stráž, Myslivecká stráž, Vodní stráž, ČIŽP)

Osnova cvičení:

1. týden - Bezpečnostní politika a bezpečnostní strategie ČR a bezpečnostní systém ČR

2. týden - Evropská unie a vnitřní bezpečnost v EU

3. týden - Zásady vnitřní bezpečnosti v ČR

5. týden - Bezpečnostní složky podílející se na vnitřní bezpečnosti ČR

6. týden - Policie ČR, její složení a úkoly

7. týden - Úkoly dalších bezpečnostních složek ČR (Celní správa ČR, Justiční stráž, Vězeňská služba, Vojenská Policie)

8. týden - Bezpečnostní a zpravodajské služby ČR (NBU, BIS, ÚZSI, Vojenské zpravodajství)

9. týden - Obecní policie a její úkoly

10. týden - Veřejná stráž (Lesní stráž, Stráž ochrany přírody, Rybářská stráž, Myslivecká stráž, Vodní stráž, ČIŽP)

Cíle studia:

Zkoumání se bude důsledně opírat o dokonalou znalost aktuálních otázek praxe i perspektiv dalšího rozvoje a směřovat k poznání základních okruhů zákonitostí, které dané systém a zásady vnitřní bezpečnosti determinují.

Studijní materiály:

Povinná literatura

Agh, K, Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek (studijní opora). Kladno: FBMI, 2014. 89 s.

Balabán, M., Pernica, B. a kol. Bezpečnostní systém ČR: problémy a výzvy. Praha: Univerzita Karlova, 2015. 276 s.

Černý, J., Janata, J. Veřejný pořádek aneb co trápí starosty. Praha: Linde, 1999, 549 s.

Doporučená literatura

Balabán, M. a kol. Bezpečné Česko v bezpečné Evropě. Praha: Úřad vlády České republiky, 2007. 152 s. ISBN 978-80-87041-17-8

Pikna, B. Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek v evropském právu Praha: Linde, 2007. 511 s. ISBN 978-80-7201-686-0

Škoda, J., Vavera, F., Šmerda, R. Zákon o policii s komentářem. Plzeň: A. Čeněk, 2013. 479 s. ISBN 978-80-7380-447-3

Kovárník, L.: Mimoresortní bezpečnostní služby, Policejní akademie ČR, Praha 2008, ISBN 978-80-7251-277-5;

Dvořáček, Z.: Právní základy veřejného pořádku. Vybrané kapitoly. Armex Publishing., Praha 2004,

ISBN 80-7251-074-6;

Bezpečnostní strategie České republiky 2011;

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky ve znění zákona č. 300/2000 Sb.;

Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR;

Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti;

Vyhláška MZe č. 244/2002 Sb., která provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti;

Zákon 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů;

Zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství;

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny;

Zákon č. 238/1999 Sb., novela některých zákonů týkajících se veřejného činitele;

Zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon;

Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii ve znění pozdějších předpisů;

Zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky;

Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky ve znění pozdějších předpisů;

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení;

Zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky;Zákon č. 555/1992 Sb., o vězeňské a justiční stráži ČR ve znění pozdějších předpisů;

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému;

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3076706.html