Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Krizové řízení ve zdravotnictví

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBPKRZ ZK 4 2P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět seznamuje studenty se strukturou národního bezpečnostního systému, soustavou a hierarchií orgánů krizového řízení v ČR a konkrétním rozložením působností orgánů krizového řízení v rámci orgánů veřejné správy. Specificky je předmět zaměřen na působnosti resortu zdravotnictví v rámci NBS a v postavení orgánu krizového řízení pro dotčené subjekty a prvky zdravotnictví.

Požadavky:

Podmínkou přihlášení ke zkoušce je zpracování předem stanoveného tématu a jeho prezentace. Zkouška je tvořena písemným testem v kombinované variantě ABC s jednou správnou odpovědí a písemnou odpovědí. Max. 30 bodů, pro splnění zkoušky je potřeba min. 15 bodů.

A (1) = 100-90 %

B (1-) = 89-80 %

C (2) = 79-70 %

D (2-) = 69-60 %

E (3) = 59-50 %

F (neprospěl) = 49 a méně %

Celkový čas na test je 60 minut.

Osnova přednášek:

1. Bezpečnostní politika, bezpečnostní strategie, národní bezpečnostní systém. Ústřední správní úřad, krajské úřady a zdravotnická zařízení.

2. Organizace zdravotnictví, úrovně řízení ve zdravotnictví, soustava poskytovatelů zdravotních služeb, zdravotnický záchranný systém. Krizový management, krizová infrastruktura resortu, prvky kritické infrastruktury resortu, krizová připravenost resortu.

3. Zajištění funkčnosti IZS v působnosti zdravotnictví – zdravotnická složka IZS – zdravotnická záchranná služba.

4. Informační technologie a podpora v krizovém řízení (informační systémy (IS) v KŘ, IS ve zdravotnictví a nouzovém zásobování), kybernetická bezpečnost zdravotnických zařízení, rozbor případů útoků na zdravotnická zařízení.

5. Analýza rizik pro potřeby havarijního a krizového plánování ve zdravotnictví. Traumatologické plánování.

6. Plánování a kontrola – nástroj zajištění krizové připravenosti (plán krizové připravenosti). Organizace příprav ve zdravotnictví – cvičení zdravotnických zařízení.

7. Orgány ochrany veřejného zdraví jako složka IZS, plánování hygienicko-protiepidemických opatření a pandemický plán.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Transformací zásad a principů výstavby a fungování národního bezpečnostního systému zvládnout pravidla pro institucionalizování prvků krizové připravenosti resortu zdravotnictví a jejich podíl na procesu plánování a přípravy správního celku; důraz kladen na základní orientaci v problematice jednotlivých prvků krizové a kritické infrastruktury zdravotnictví.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

Zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky v platném znění

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) v platném znění

Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení některých ustanovení zákona č.240/2000 Sb., v platném znění

Nařízení vlády č.432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvků kritické infrastruktury

Zákon č. 239/2000Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů v platném znění

Ústřední poplachový plán IZS http://www.vlada.cz/assets/ppov/brs/dokumenty/ustredni-poplachovy-plan-2011.pdf

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění

Vyhláška č.473/2008 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce

Zákon č. 372011 Sb., o zdravotních službách, v platném znění

Vyhláška č.101/2012 Sb., podrobnostech obsahu traumatologického plánu poskytovatele jednodenní nebo lůžkové zdravotní péče a postupu při jeho zpracování a projednání

Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě

Vyhláška č.240/2012 Sb.,kterou se provádí zákon o ZZS

Bezpečnostní strategie České republiky, schválená vládou v únoru 2015, MZV ČR Praha 2015, ISBN 978-80-7441-005-5

Doporučená literatura:

Hlaváčková, D., Štorek, J., Fišer,V.,Vraspírová, H., Neklapilová,V.: Krizová připravenost resortu zdravotnictví, NCO NZO, Brno, 2007

Horák, R., Krč, M., Ondruš, R., Danielová, L.: Průvodce krizovým řízením pro veřejnou správu. Linde, Praha, 2004

Paláček, M., Vronská, S.: Krizový zákon s komentářem; Integrovaný záchranný systém, zákon s komentářem. Poradce ročník 2003, č. 13, Poradce s.r.o.

Štorek,J.: Krizový management, krizová připravenost, medicína katastrof. Kartprint Bratislava 2015, ISBN 978-80-89553-31-0; 226s.

Směrnice Ministerstva vnitra čj. MV-117572-2/PO-OKR-2011, kterou se stanoví jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového štábu kraje, obce s rozšířenou působností a obce, jeho uvedení do pohotovosti, vedení dokumentace a některé další podrobnosti, zveřejněná v částce 6/2011 Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí, ročník 9

Metodika zpracování krizových plánů čj. MV-76085-1/PO ?OKR-2011

Metodika zpracování plánů krizové připravenosti čj. MV-140690-1/PO-OKR-2011

Audit národní bezpečnosti, MV ČR, Praha 2016

Koncepce ochrany měkkých cílů pro roky 2017 – 2020, MV ČR, Praha 2017

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3075806.html