Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Teorie rizik

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBPTER Z,ZK 3 2P+1S česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět se zaměřuje na problematiku pracovních a technologických rizik, které vyplývají z činností provozovaných v průmyslových podnicích. Během výuky jsou prezentovány hlavní zdroje nebezpečí, různé nehodové scénáře a také způsoby hodnocení rizik v praxi. V rámci předmětu se studenti seznámí také s vybranými druhy analytických metod používaných pro hodnocení rizik a v rámci cvičení se naučí správně aplikovat vybrané softwarové nástroje určené pro tvorbu nehodových scénářů a vymezení zóny ohrožení následky průmyslové havárie. Výuka klade hlavní důraz na praktický rozměr dané problematiky, neboť je hlavním smyslem předmětu naučit studenty analyticky myslet, správně odhadovat možná nebezpečí a kvalitativně vyhodnocovat reálné hrozby vyplývající z průmyslových činností.

Požadavky:

Požadavky zápočtu

Aktivní účast na cvičení včetně domácí teoretické přípravy. Případnou absenci je možné omluvit pouze ze závažných a doložených důvodů a dohodnout s vedoucím seminářů formu náhrady. Další podmínkou zápočtu je zpracování semestrální práce podle stanoveného zadání.

Požadavky zkoušky

Formou písemné zkoušky v rozsahu referenční literatury a látky odpřednášené na přednáškách se zaměřením na prevenci pracovních rizik, analýzu a hodnocení technologických rizik, scénáře havárií a řízení bezpečnosti v podniku. Minimální počet bodů pro splnění testu je 20 bodů ze 40 možných. Písemná zkouška sestává z 18 otázek o různé obtížnosti.

Klasifikace písemné zkoušky

A - 40 - 36 bodů

B - 35 - 32 bodů

C - 31 - 28 bodů

D - 27 - 24 bodů

E - 23 - 20 bodů

F - méně než 20 bodů

Upozornění: interval mezi řádnou a opravnou zkouškou nebo opravnými zkouškami musí být minimálně sedmidenní.

Osnova přednášek:

Osnova přednášek:

Blok 1

Úvod do problematiky

Nebezpečí, ohrožení, riziko – výklad pojmů

Zdroje rizik na pracovištích

Vybrané metody pro hodnocení pracovních rizik

Řízení rizik na úrovni podniku

Zadání semestrální práce

Blok 2

Technologická rizika

Scénáře průmyslových havárií

Vybrané metody hodnocení technologických rizik

Přehled vybraných softwarových nástrojů

Posouzení přijatelnosti rizik

Blok 3

Člověk jako hlavní rizikový faktor

Riziko zneužití nebezpečných materiálů

Osnova cvičení:

Pro udělení zápočtu bude požadováno

(1) vypracování semestrální práce na zadané téma a

(2) aktivní účast na cvičení.

Téma semestrální práce: Ve skupině 2 až 3 osob vypracujte analýzu technologických rizik pro vámi vybrané zařízení (výrobní nebo skladovací) obsahující nebezpečnou chemickou látku (T, F nebo E). Analýza musí zahrnovat:

•Stručný popis zařízení a technologického procesu, kde je chemická látka používána (např. zásobník, cisterna, výrobní zařízení, skladovací zařízení…).

•Identifikaci a popis možných scénářů nehody včetně možných příčin.

•Odhad následků uvažovaných scénářů havárií pomocí SW ALOHA nebo TerEx.

•Závěr.

Rozdělení do týmů bude provedeno na první přednášce.

Minimální rozsah práce: 10 stran

Maximální rozsah práce: 20 stran

Termín odevzdání do: 15.prosince; zaslat na skrehot@zuboz.cz

Práci odevzdává vedoucí týmu.

Pozdější dodání práce nebo nesplnění zadání = NEUDĚLENÍ ZÁPOČTU.

Nebudou akceptovány práce, které byly zpracovány do jiného předmětu vyučovaného na FBMI!

Cíle studia:

Naučit posluchače chápat rizika spojená s pracovními činnostmi v celé své šíři a kontextu.

Demonstrovat způsoby vyhledávání nebezpečných činitelů a vyhodnocení rizik.

Definovat požadavky pro navrhování opatření pro minimalizaci nežádoucího působení rizik.

Naučit posluchače používat některé softwarové nástroje pro predikci havarijních dosahů.

Seznámit se základními principy vytváření bezpečnostní politiky firmy, posuzování alternativ a odhadování finanční náročnosti preventivních opatření.

Studijní materiály:

•SKŘEHOT, P… [et al.] (2009). Prevence nehod a havárií : 2. díl : mimořádné události a prevence nežádoucích následků. Praha : VÚBP a T-Soft. 510 s. ISBN 978-80-86973-73-8.

•BABINEC, F.: (2005). Management rizika: Loss Prevention & Safety Promotion, učební text Slezské univerzity v Opavě.

•PALEČEK, M … [et al.] (2006). Prevence rizik. Praha : Oeconomica. ISBN 80-245-1117-7.

•ŘÍMAN, R.; SKŘEHOT, P.; BORTL, R. Modelování následků nehody automobilové cisterny s LPG pomocí numerického programu ALOHA. CHEMagazín, 2007, č. 6, s. 14-17. ISSN 1210-7409.

•ČSN ISO 31 000. Management rizik - Principy a směrnice. Praha : Český normalizační institut, 2010.

•ČSN EN 60812. Techniky analýzy bezporuchovosti systémů – Postup analýzy způsobů a důsledků poruch (FMEA). Praha : Český normalizační institut, 2007.

•ČSN IEC 61882. Studie nebezpečí a provozuschopnosti (studie HAZOP) – Pokyn k použití. Praha : Český normalizační institut, 2002.

•ČSN EN 61025. Analýza stromu poruchových stavů (FTA). Praha : Český normalizační institut, 2007.

•ČSN EN ISO 12100. Bezpečnost strojních zařízení - Posouzení rizika - Část 1: Zásady. Praha : Český normalizační institut, 2011.

•LEES, F.P. (1996). Loss Prevention in the Process Industries : Apendix 5. 2nd ed., Oxford : Butterworth-Heinemann.

•SLUKA V. …[et al.]. (2006). Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií. Praha : VÚBP.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3075706.html