Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Toxikologické aspekty chemických havárií a zneužití chemických zbraní

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBPTAH ZK 3 2P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět se zabývá aktuálními poznatky a informacemi o chemických haváriích. Shrnuje domácí a evropské právní normy a prováděcí předpisy k chemickým látkám a směsím, k prevenci havárií a upozorňuje na vazby mezi nimi. Pojednává o akutním riziku, které představují chemické látky a směsi v souvislosti s haváriemi. V rámci předmětu jsou studenti seznámeni se základními chemickými, fyzikálními a toxickými vlastnostmi průmyslových škodlivin (průmyslové toxické látky), pesticidů a bojových chemických látek, s jejich vlivem na zdraví obyvatelstva a se zásadami prevence a likvidace následků jejich úniku (použití) složkami integrovaného záchranného systému.

Požadavky:

Zkouška je písemná, formou testu. Opravný termín zkoušky je rovněž písemnou formou s minimálně týdenním odstupem. Test obsahuje celkem 20 testových otázek, včetně otázek na doplnění: bodové hodnocení: 20 - 19 správných odpovědí = 1 (A); 18 - 17 správných odpovědí = 1,5 (B); 16 - 15 správných odpovědí = 2 (C); 14 - 13 správných odpovědí = 2,5 (D); 12 - 11 správných odpovědí = 3 (E); 10 a méně správných odpovědí = 4 (F).

Osnova přednášek:

1. Chemické havárie.

2. Prevence závažných chemických havárií podle zákona č. 224/2015 Sb.

3. Národní a nadnárodní legislativa o nebezpečných látkách a směsích. Mezinárodní dohody a právní předpisy nakládání s nebezpečnými látkami a směsmi.

4. Označování nebezpečných látek, rozdělení systémů označování (UN-systém, výstražné značky, HAZCHEM kód, systém DIAMANT a další), pravidla přepravy nebezpečných věcí.

5. Nejvýznamnější průmyslové škodliviny - chemie, toxikologie, analýza a ochrana.

6. Bojové chemické látky - dějiny chemických zbraní, charakteristika a klasifikace BCHL, systematika BCHL.

7. Pesticidy - základní přehled.

8. Úmluva o zákazu chemických zbraní, neletální chemické zbraně.

9. Faktory ovlivňující šíření škodlivin a jejich charakteristika. Prostředky ochrany dýchacích orgánů a povrchu těla. Možnosti dekontaminace.

10. Rozdělení škodlivin a jejich stručná charakteristika, charakteristika základních fyzikálních veličin používaných k popisu fyzikálních vlastností nebezpečných škodlivin, základní chemické vlastnosti a vyjadřování koncentrace škodlivin v ovzduší.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem je seznámit studenty z možnými typy chemických havárií, jejich průběhem, ohrožením životního prostředí, života a zdraví obyvatelstva a zásadami jejich prevence a likvidace následků. Potenciální zdroje chemických havárií, hlavní příčiny a průběh havárií, likvidace, ohrožení obyvatelstva a životního prostředí.

Studijní materiály:

[1] Matoušek, J., Linhart P.: CBRN. Chemické zbraně. Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, Ostrava 2005.

[2] Čapoun, T. a kol.: Chemické havárie. MV/GŘHZS, Praha, 2009.

[3] Středa, L., Brádka, S., Bláhová, M.: Nebezpečné chemické látky a ochrana proti nim. MV - GŘ HZS ČR, Praha 2006.

[4] Pitschmann, V.: Analýza toxických látek detekčními trubičkami. Econt Consulting, Drahelčice 2005.

[5] Pitschmann, V.: Vojenská chemie kyanovodíku. Ekoline, Brno 2004.

[6] Středa, L., Halámek, E., Kobliha, Z.: Bojové chemické látky ve vztahu k Úmluvě o zákazu chemických zbraní. Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Praha 2004.

[7] Florus, S.: Charakteristika zbraní hromadného ničení, nebezpečných škodlivin a zápalných látek. VVŠ PV, Vyškov 2003.

[8] Pitschmann, V.: Historie chemické války. Military System Line, Praha, 1999.

[9] Prymula, R. a kol. Biologický a chemický terorismus. Grada, Praha, 2002.

[10] Server TOXICOLOGY na adrese http://toxicology.emtrading.cz,

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3075006.html