Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Základy radiobiologie a možná zneužití radiačních a biologických agens

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBPZRRBA ZK 3 1P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s bezpečnostním rizikem 21. století, kterým je fenomén terorismu a se zásadami organizace zdravotnické pomoci a první pomoci při zneužití biologických agens a jaderných a radiologických materiálů. Možnosti ohrožení těmito látkami jsou potenciálně možné buď přímo (jaderné a radiologické zbraně, špinavé bomby, biologická agens, různé formy kontaminací, využití toxinů produkované mikroorganizmy) nebo nepřímo při útocích na civilní cíle využívající jaderné a další radioaktivní materiály, a biologická agens (typickým příkladem je jaderná elektrárna, výzkumná zařízení nebo silné radioaktivní zdroje používané v průmyslu a ve zdravotnictví). Možnosti prevence, bezpečnostní opatření, možnosti detekce a předlékařské pomoci při ohrožení těmito látkami, materiály a agens. Kontrola uvedených nebezpečných látek a materiálů, mezinárodní doporučení a požadavky, role mezinárodních organizací, legislativní nástroje a systém ochrany před potenciálním nebezpečím případného použití těchto látek nebo jejich nekontrolovatelné uvolnění do okolního prostředí v důsledku sabotáže nebo útoků na příslušná zařízení.

Požadavky:

Předmět je ukončen zkouškou formou testu (e learningovou nebo prezenční formou, bude posluchačům sdělena včas) v rozsahu referenční literatury a látky odpřednášené na přednáškách. Test obsahuje 21 otázek se třemi možnými odpověďmi (počet správných odpovědí nula až tři).

Klasifikace testu

A - 20 - 21 bodů

B - 18 - 19 bodů

C - 16 - 17 bodů

D - 14 - 15 bodů

E - 11 - 13 bodů

F - méně než 10 bodů (včetně)

Upozornění: interval mezi řádnou a opravnou zkouškou nebo opravnými zkouškami musí být minimálně sedmidenní.

Osnova přednášek:

prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., MBA, dr.h.c., odb. as. Mgr. Renata Havránková, Ph.D., plk. MUDr. Libor Píša, odb. as. RNDr. Pavla Bojarová, Ph.D.

1. téma - Základní charakteristiky epidemického procesu, epidemiologická opatření, definice a cíle epidemiologické survei-llance

2. téma - Teroristické možnosti zneužití biologických agens

3. téma - Struktura buněk a jejich částí, buněčný cyklus, buněčná smrt, přímý a nepřímý účinek ionizujícího záření.

4. téma - Obecné vymezení a charakteristika stochastických biologických účinků. Závislost na efektivní dávce.

5. téma - Zdravotní důsledky radiačního poškození.

6. téma - Akutní a chronická nemoc z ozáření, diagnostika, léčba.

Osnova cvičení:

Cvičení nejsou v tomto předmětu vypsána.

Cíle studia:

Na základě systémových znalostí o fenoménu terorismu získat základní fundamentální orientaci v problematice možného použití prostředků hromadného ničení a jejich účinků na populaci; organizaci okamžité odezvy ze strany zdravotnického záchranného systému; podmínky pro nasazení sil a prostředků složek IZS; požadavky na ochranu obyvatelstva a záchranných složek.

Studijní materiály:

Povinná literatura

[1] Havránková, R (ed,): Klinická radiobiologie, Grada, 2020

[2] Matoušek, J., Benedík, J., Linhart, P.: CBRN - Biologické zbraně. Ostrava, SPBI Spectrum, 2007

[3] Matoušek, J., Österreicher, P., J., Linhart, P.: CBRN - Jaderné zbraně a radiologické materiály, Ostrava, SPBI Spectrum, 2007

[4] Šinkorová, Z., Navrátil, L.: Biomedicínská detekce ionizujícího záření. ČVUT v Praze, 2014

Doporučená literatura:

[1] Beran, J. a kol.: Možnosti diagnostiky, izolace a léčby nemocných a zasažených bojovými biologickými prostředky nebo zvlášť nebezpečnými patogeny v AČR. Správy klinickej mikrobiologie, Ročník II, Číslo A/2002

[2] CBRNE- Biological Warfare Agents. http://www.emedicinehealth.com/emerg/topic853.htm

[3] Estes, D. P.: Biosecurity: Protecting High Consequence Pathogens and Toxins Against Theft and Di-version. October 2003, SAND No. 2003 - 4274P

[4] Farley, J. E.: Bioterrorism. http://www.hopkins-heic.org/bioterrorism/index.htmSalerno,

[5] Ježek, Z.: Sympozium o bioterorismu, Sydney, srpen 1999, 1. a 2. Část http://www.szu.cz/cem/aktu/bioter 1.htm

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3074906.html