Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Zvláštnosti komunikace při MU

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBPZKM Z 2 1S česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Student získá ucelené znalosti o komunikačních dovednostech v komunikačně náročných situacích, bude seznámen se základními teoretickými postuláty stresu a jeho zvládání, včetně nácviku základů jednotlivých technik v oblasti krizové intervence a komunikace při mimořádných životních situacích, jak u jednotlivců, tak v rámci skupiny. Absolvent je schopen fundovaně využít svých znalostí v rámci práce pomáhajících profesí.

Výuka probíhá distanční formou - v systému MS teams.

Požadavky:

Aktivní účast na cvičeních - t. j. vyžaduje se aktivita v rámci řešení vybraných modelových situací, které vycházejí z probírané problematiky.

1.Verbální a neverbální komunikace, krizová intervence.

2.Komunikačně náročné situace, typologie.

3.Posttraumatická stresová porucha.

4.Akutní reakce na stres.

5.Práce s emocemi v krizové komunikaci.

6.Oběti trestného činu.

7.Hromadné neštěstí, sdělování nepříjemných zpráv.

8.Problematika agresivity.

9.Psychicky narušený jedinec.

10.Problematika sebevražd.

11.Psychologická první pomoc členům pomáhajících profesí (psychologický debriefing)

Další dílčí podmínkou je zpracování a úspěšná prezentace seminární práce a to formou powerpointu.

Je přípustná jedna absence, přičemž větší absenci je možné omluvit pouze ze závažných a doložených důvodů. Je potřeba dohodnout s vedoucím seminářů formu náhrady.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1) Vymezení základních pojmů, verbální a neverbální komunikace, krizová intervence.

2) Komunikace s oběťmi trestného činu. Komunikace s oběťmi, účastníky hromadných neštěstí, sdělování nepříjemných zpráv.

3) Krizová komunikace s pohledu komunikace s médii při MU s větším počtem účastníků MU.

4) Komunikace s agresorem, psychicky narušeným jedincem a jedincem pod vlivem psychoaktivní látky. Komunikace se sebevrahem a aspekty vyjednávání.

5) Krizová komunikace s dětskou obětí. Krizová intervence u obětí MU.

Cíle studia:

S využitím znalostí z ostatních teoretických, bezpečnostních a odborných předmětů studenti studijního programu: budou znát základní problémy psychologických přístupů a postupů příslušníků IZS v době mimořádných událostí; budou mít vědomosti o specifikách jednotlivých krizových událostí a postupech jejich optimálního řešení z pohledu psychiky zachraňovaných i zachránců; získají dovednosti v sebereflexní rovině, typologii a zvládacích technikách svízelných životních situací, ke specifikům jednotlivých typů osobností; budou prakticky vybaveni pro zvládání negativních dopadů pro jejich vlastní život; budou schopni uplatnit své dovednosti ve funkcích středního článku krizového řízení.

Studijní materiály:

Povinná literatura

[1] RALBOVSKÁ, R. Psychologické aspekty mimořádných událostí. In Šín, R. a kol. Medicína katastrof. Praha: Galén. 2016

[2] BAŠTECKÁ, B. a kol.: Terénní krizová práce. Praha: Grada, 2005

[3] ŠPATENKOVÁ, E. a kol.: Krizová intervence pro praxi. Praha: Grada, 2004

[4] VODÁČKOVÁ. D. a kol.: Krizová intervence. Praha: Portál, 2002

Doporučená literatura:

[6] VÁGNEROVÁ M.: Psychopatologie pro pomáhající profese, Portál, Praha, 1999.

[7] VIZINOVÁ, D., PREISS, M.: Psychické trauma a jeho terapie, Portál, Praha, 1999.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3074706.html