Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Prevence mimořádných událostí

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBPPMU KZ 2 1P+1S česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s legislativními základy a rozsahem činnosti správních orgánů při příjímání preventivních opatření k ochraně obyvatelstva a to jak v oblasti boje proti organizovanému zločinu, boji proti terorismu a při řešení problematiky spojené s integrací cizinců i možnosti ohrožení migrační vlny velkého rozsahu. Budou seznámeni s prevencí a připraveností na závažné havárie a ochranou kritické infrastruktury. Dále budou studenti seznámeni s problematikou působnosti a pravomocemi správních úřadů na úseku požární ochrany a s právy a povinnostmi právnických a podnikajících fyzických osob a fyzických osob při zajišťování úkolů na úseku požární ochrany a s problematikou protipovodňových opatření a protipovodňovými plány.

Požadavky:

70% účast a aktivní vystupování na seminářích.

V rámci semináře prezentace kritické úvahy nad tématem, které souvisí s náplní předmětu. Téma je zpracováno ve skupině 3 studentů (pokud vyučující neurčí jinak). Studenti si jej volí sami a předkládají jej ke schválení vyučujícímu. Má se jednat o konkrétní událost (např. povodně 1997), systém (např. protipovodňová ochrana) nebo technologie (např. systém varování a vyrozumění). Cílem úvahy je osobní hodnocení tématu stran funkčnosti, kladů a záporů, s návrhy, co zlepšit. Prezentují jej všichni studenti ze skupiny a prezentace je odevzdána v elektronické formě vyučujícímu. Pokud prezentace nebude akceptována, odevzdají studenti zvolené téma písemně.

Absolvování testu s hodnocením minimálně E. Test je tvořen písemnou částí v délce 40 minut a obsahuje 20 otázek z obsahu přednášek, studijní literatury a zadaného samostatného studia. Hodnocení testu (a tedy i předmětu) je podle počtu správných otázek, tj. A: 20; B: 19 – 18; C: 17 – 16; D: 15 – 14; E: 13 – 10.

V případě nejasného hodnocení testu anebo v případě, že student chce získat lepší hodnocení, je možné absolvovat ústní zkoušku. Absolvování ústní části nezaručuje lepší výsledek, než byl v testu.

Osnova přednášek:

Seznámení s průběhem předmětu; Pohromy přírodního a antropogenního původu; Koncepce ochrany obyvatelstva; Prevence a připravenost na závažné havárie, ochrana kritické infrastruktury; Prevence průmyslových a jiných havárií.

Požární prevence a členění provozovaných činností dle požárního nebezpečí; Výkon státního požárního dozoru; Protipovodňová opatření a povodňové plány na úrovni měst a obcí; Dopady klimatických změn na bezpečnost státu; Boj se suchem; Bezpečnost energetických sítí; Spolupráce IZS a participace na operačním a krizovém řízení.

Osnova cvičení:

Bezpečná společnost – úkoly státní správy; Bezpečnostní hrozby; Orgány zabývající se bojem proti organizovanému zločinu a mezinárodní spolupráce, minimalizace rizik a dopadů potencionálních teroristických útoků na území ČR.

Preventivní opatření ve strategii boje proti organizovanému zločinu a opatření strategie boje proti terorismu. Azyl, migrace a integrace. Integrační politika na ústřední, regionální a lokální úrovni, bezpečnostní aspekty integrace cizinců. Mezinárodní podmínky a vazby pro vznik migrační vlny a spolupráce při jejím řešení. Prezentace prací studentů.

Preventivní opatření při integraci cizinců do společnosti a při řešení migrační vlny velkého rozsahu. Protipovodňová opatření. Státní pomoc při obnově území. Kybernetická bezpečnost. Základní úkoly ochrany obyvatelstva. Povinnosti fyzických osob. Požární bezpečnost staveb. Prezentace prací studentů. Test.

Cíle studia:

Po absolvování předmětu získá student základní odborné znalosti z oblasti prevence mimořádných událostí v podmínkách České republiky.

Studijní materiály:

[1]VALÁŠEK, Jarmil a František KOVÁŘÍK. Krizové řízení při nevojenských krizových situacích: účelová publikace pro krizové řízení. Praha: Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2008. ISBN 978-80-86640-93-8.

[2]SKALSKÁ, Květoslava, Zdeněk HANUŠKA a Milan DUBSKÝ. Integrovaný záchranný systém a požární ochrana: modul I. Praha: MV – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2010. ISBN 978-80-86640-36-5.

[3]ŠENOVSKÝ, Michail, Vilém ADAMEC a Zdeněk HANUŠKA. Integrovaný záchranný systém. 2. vyd. V Ostravě: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007. Spektrum (Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství). ISBN 978-80-7385-007-4.

[4]EICHLER, Jan. Mezinárodní bezpečnost na počátku 21. století. Praha: Ministerstvo obrany České republiky – AVIS, 2006. ISBN 80-7278-326-2.

[5]Metodická pomůcka ministerstva vnitra, č. j.: PO 1590/IZS 2003 ze dne 30. června 2003, kterou se doporučují zásady pro jednotné rozlišování a vymezení preventivních, záchranných, likvidačních a obnovovacích (asanačních) prací spojených s předcházením, řešením a odstraněním následků mimořádných událostí.

[6]ŠTĚTINA, Jiří a kolektiv. Zdravotnictví a integrovaný záchranný systém při hromadných neštěstích a katastrofách, Grada Publishing, a.s. 2014. ISBN 978-80-247-4578-7.

[7]RICHTER, Rostislav. Slovník pojmů krizového řízení. Praha: MV – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru, 2018, ISBN 978-80-87544-91-4.

[8]TOMEK Miroslav, Strohmandl Jan a Rak Jakub. Zásobování obyvatelstva pitnou vodou za mimořádných situací. Academia 2014. ISBN 978-80-7454-462-0.

[9]Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

[10]Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního, ve znění pozdějších předpisů

[11]Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů

[12]Zákon o Policii ČR č. 273/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů

[13]Atomový zákon č. 263/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů

[14]Zákon o státní pomoci při obnově území č. 12/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

[15]Zákon č. 320/2015 Sb. o HZS České republiky, ve znění pozdějších předpisů

[16]Zákon č. 254/2001 Sb. vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů

[17]Zákon č. 224/2015 Sb. o prevenci závažných průmyslových havárií, ve znění pozdějších předpisů

[18]Zákon č. 241/2000 Sb. o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, ve znění pozdějších předpisů

[19]Zákon č. 97/1993 Sb. o Správě státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů

[20]Energetický zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

[21]Ústava České republiky

[22]Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky

[23]Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů

[24]Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

[25]Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

[26]Zákon č. 374/2011 Sb. o Zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů

[27]Zákon č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů

[28]Zákon č. 12/2002 Sb. o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou, ve znění pozdějších předpisů

[29]Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

[30]Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu , ve znění pozdějších předpisů

[31]Zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění pozdějších předpisů

[32]Zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky, ve znění pozdějších předpisů

[33]Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích, ve znění pozdějších předpisů

[34]Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů

[35]Zákon č. 19/1997 Sb. o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní, ve znění pozdějších předpisů

[36]ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty.

[37]ČSN 73 0804 – Požární bezpečnost staveb – výrobní objekty.

[38]ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb – společná ustanovení.

[39]ČSN 73 0831 – Požární bezpečnost staveb – shromažďovací prostory.

[40]ČSN 73 0833 – Požární bezpečnost staveb – budovy pro bydlení a ubytování.

[41]ČSN 73 0834 – Požární bezpečnost staveb – změny staveb.

[42]ČSN 73 0835 – Požární bezpečnost staveb – budovy zdravotnických zařízení.

[43]ČSN 73 0872 – Požární bezpečnost staveb – ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením.

[44]ČSN 73 0873 – Požární bezpečnost staveb – zásobování požární vodou.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3074506.html