Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Radiační ochrana

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBPRO ZK 4 2P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s principy a úkoly radiační ochrany. Přehledně jsou shrnuty stěžejní veličiny a jednotky potřebné ke kvantifikaci ozáření osob. Podrobně jsou diskutovány otázky spojené se stanovením příspěvků jednotlivých složek ozáření (vnější a vnitřní komponenta) k celkové efektivní dávce. Posluchači se seznámí s mechanizmy působení ionizujícího záření na živý organizmus na všech jeho úrovních (subcelulární, celulární, tkáňové a celotělové) s ohledem na zdroj záření, dávku, frekvenci a rozsah ozáření, stupeň vývoje ozářeného organizmu a jeho genotyp včetně možnosti jeho reparace. Zvláštní pozornost je pak věnována kontrole ozáření pracovníků, obyvatel a pacientů. Jsou uvedeny příslušné dávkové limity a jejich interpretace z hlediska příslušných legislativních požadavků. Jsou probrány také havarijní situace, které souvisí s jadernými a radiačními nehodami. U úvodu jsou pre-sentovány hlavní dokumenty a doporučení týkající se radiační ochrany.

Požadavky:

Zkouška

Ústní zkouška - tři otázky ze zadaných tematických okruhů.

Osnova přednášek:

I.Ionizující záření a legislativa České republiky

II.Základy fyziky ionizujícího záření

III.Interakce ionizujícího záření s hmotou

IV.Biologické účinky ionizujícího záření. Stochastické a nestochastické účinky

V.Veličiny a jednotky v ochraně před zářením

VI.Cíle a principy radiační ochrany

VII.Základy ochrany před ionizujícím zářením.

VIII.Limitování ozáření a monitorování

IX.Principy detekce ionizujícího záření

X.Využití ionizujícího záření

XI.Ionizující záření v životním prostředí. Radiační zátěž

XII.Radiační monitorovací sít

XIII.Radioaktivní odpad

XIV.Zneužití ionizujícího záření. Jaderné zbraně radiobiologický terorismus

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:

Cílem předmětu je v oblasti ionizujícího záření objasnění radiobiologické podstaty různých typů zevního radiačního poškození a kontaminace radioaktivními látkami, vysvětlení závislosti biologického účinku na druhu a dávce záření, na rozdělení dávky v čase, rozdělení dávky v organizmu a významu reparačních procesů. Studenti získají základní orientaci v oboru radiační ochrana, budou schopni analyzovat a hodnotit rizika ozáření při konkrétních způsobech využívání zdrojů ionizujícího záření ve společnosti.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

Podzimek,F.,: Radiologická fyzika. Aplikace ionizujícího záření, 2022, tištěná verze, ČVUT Praha, ISBN 978-80-01-06829-8

Podzimek,F.,: Radiologická fyzika. Fyzika ionizujícího záření, 2013, tištěná verze, ČVUT Praha, ISBN

online publikace ve formátu pdf, Data Agentura INFOPHARM, s.r.o., ISBN 978-80-87727-05-8

online publikace ve formátu ePUB, Data Agentura INFOPHARM, s.r.o., ISBN 978-80-87727-06-5

online publikace ve formátu MOBI, Data Agentura INFOPHARM, s.r.o., ISBN 978-80-87727-07-2

Online http://www.frpo.eu/

Podzimek,F.,: Radiologická fyzika. Příklady a otázky, 2012, tištěná verze, ČVUT Praha, ISBN 978-80-01-05093-4

online publikace ve formátu pdf, Data Agentura INFOPHARM, s.r.o., ISBN 978-80-87727-00-3

online publikace ve formátu ePUB, Data Agentura INFOPHARM, s.r.o., ISBN 978-80-87727-01-0

online publikace ve formátu MOBI, Data Agentura INFOPHARM, s.r.o., ISBN 978-80-87727-02-7

Online http://www.frpo.eu/

Kolektiv autorů (Editor: V. Klener): Principy a praxe radiační ochrany, SÚJB, Praha, 2000

Doporučená literatura:

Attix F.H., Introduction to radiological physics and radiation dosimetry, John Wiley, 2004,

Studijní materiály

Moodle - B211-17PBPRO - Radiační ochrana

Poznámka:
Další informace:
B201-17PBPRO - Radiační ochrana
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3073506.html