Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Havarijní a krizové plánování

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBPHKP Z,ZK 4 2P+1S česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je zvládnutí základů krizového managementu, v nezbytném rozsahu pro pochopení problematiky zabezpečení ochrany obyvatelstva před účinky mimořádných událostí nebo krizových situací nevojenského charakteru. Obsah předmětu je zaměřen na teoretické základy řešící procesy, vazby a krizové jevy v systémech. Pozornost je také soustředěna na pochopení bezpečnosti v národním a mezinárodním měřítku. Předmět řeší základy rozhodovacího procesu při řešení mimořádných událostí. Dává informace potřebné pro přípravu preventivních opatření. Předmět také poskytne informace o zásadách pojetí civilní ochrany v Evropské unii a seznámí s principy humanitární pomoci apod.

Požadavky:

Zápočet:

zpracování uceleného referátu a vystoupení s ním na semináři,

70% účast a aktivní vystoupení na seminářích,

aktivita na seminářích bude hodnocena a brána jako jeden z předpokladů udělení zápočtu,

správné vyřešení týmové krizové situace formou společného rozhodovacího procesu,

zápočtová písemka - 10 otázek z probrané tematiky,

bez získání zápočtu a zápisu zápočtu do KOS není možné realizovat zkoušku.

Zkouška:

přezkoušení testem, požadavek 70% úspěšnosti

zkouška je tvořena písemnou částí v délce přibližně 60 minut o 20 otázkách z obsahu, přednášek, cvičení a zadaného samostatného studia a na ní navazující částí ústní pouze v případě nejasného hodnocení testu a nebo v případě,že student chce získat lepší hodnocení nebo v případě 2. a 3. zkušebního termínu

hodnocení testu: A - 20 otázek správně, B -19, C -18, D -17, E -15-16 otázek správně

Osnova přednášek:

Úvod do studia předmětu ?Havarijní a krizové plánování".

Charakteristika bezpečnostního prostředí.

Specifikace mimořádných a krizových situací.

Dokumentace, rozsah a posloupnost krizového plánování.

Dokumentace, rozsah a posloupnost havarijního plánování.

Síly a prostředky pro realizaci opatření havarijního a krizového plánování.

Přehled nejdůležitější platné krizové legislativy.

Postavení a úkoly státních orgánů a orgánů územních samospr. celků při mimoř. událostech a krizových stavech.

Postavení a úkoly orgánů obcí s rozšířenou působností a určených obcí.

Pojetí civilního a krizového plánování v Evropské unii a v NATO.

Mezinárodní civilní a vojenské záchranné operace OSN, NATO, EU, jejich historie a možnosti dalšího rozvoje.

Zásady organizace a řízení mírových operací.

Zásady poskytování humanitární pomoci

Osnova cvičení:

Specifikace mimořádných a krizových situací, jejich rozsah a projevy.

Civilní a nouzové plánování v NATO, podstata a pojetí.

Systém civilního a krizového plánování ČR, podstata a pojetí.

Dokumentace krizového plánování, struktura, zásady tvorby.

Charakteristika bezpečnostního prostředí. Současný stav, tendence rozvoje.

Přehled nejdůležitější platné krizové legislativy, její praktický význam a aplikace.

Postavení a úkoly státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků při mimořádných událostech a krizových stavech.

Orgány obce s rozšířenou působností a obcí při řešení krizových stavů.

Pojetí civilní ochrany v Evropské unii, podstata a pojetí.

Mezinárodní záchranné operace při nevojenských ohroženích.

Mezinárodní záchranné operace při vojenských ohroženích.

Zásady a formy poskytování humanitární pomoci.

Zásady řízení humanitárních misí, metodika tvorby plánu, praktické řízení misí

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

Horák, Danielová, Kyselák, Novák, Průvodce krizovým plánováním pro veřejnou správu. Linde, 2011, ISBN 978-80-7201-827-7

Valášek, Kovářík a kolektiv, Krizové řízení při nevojenských krizových situacích, Praha 2008

Doporučená literatura:

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky, ve znění pozdějších předpisů

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3073206.html