Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Integrovaný záchranný systém

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBPIZS Z,ZK 4 1P+1S česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Obsah je zaměřen na podíl základních a ostatních složek IZS při provádění záchranných a likvidačních prací, na postavení a úkoly orgánů obcí a orgánů krajů, práva a povinnosti právnických osob a fyzických osob při přípravě a řešení mimořádných událostí a plnění opatření ochrany obyvatelstva. Studenti budou rovněž seznámeni se zásadami taktického a operačního řízení složek IZS s organizací a činností krizových štábů při řešení mimořádných událostí, s dokumentací IZS a s problematikou ochrany před povodněmi.

Požadavky:

Požadavky zápočtu:

příprava a prezentace zadaného tématu v elektronické podobě;

udělení zápočtu a zápis zápočtu do KOS je podmínkou pro konání zkoušky.

Požadavky zkoušky:

Formou testu v rozsahu referenční literatury a látky odpřednášené na přednáškách a seminářích. Minimální počet bodů pro splnění testu je 16 bodů z 30 možných. Test obsahuje 30 otázek se třemi možnými odpověďmi (počet správných odpovědí nula až tři). Zkouška se provádí ve vyhlášeném termínu. Test bude proveden on-line formou. Student bude muset mít při vypracování testu zapnutou webkameru. Dále může být 1. opravný a 2. opravný termín formou ústního přezkoušení.

Klasifikace testu:

A - 29 - 30 bodů

B - 26 - 28 bodů

C - 23 - 25 bodů

D - 20 - 22 bodů

E - 16 - 19 bodů

F - méně než 16 bodů

Upozornění: interval mezi řádnou a opravnou zkouškou nebo opravnými zkouškami musí být minimálně sedmidenní.

Osnova přednášek:

1. Úvod do studia, legislativa v oblasti IZS, požární ochrany, ochrany obyvatelstva, krizového řízení a ochrany před povodněmi

2. Vznik, vývoj a struktura IZS

3. Místo a úloha základních složek IZS při provádění záchranných a likvidačních prací

4. Místo a úloha ostatních složek IZS při provádění záchranných a likvidačních prací

5. Taktické a operační řízení činnosti složek IZS

6. Zásady organizačního uspořádání a činnosti krizových štábů

7. Postavení a úkoly orgánů obcí a orgánů krajů, práva a povinnosti právnických osob a fyzických osob při přípravě a řešení mimořádných událostí

8. Dokumentace IZS

9. Opatření ochrany obyvatelstva při řešení mimořádných událostí

10. Ochrana před povodněmi

Osnova cvičení:

1.Úvod do studia, legislativa v oblasti IZS, požární ochrany, ochrany obyvatelstva, krizového řízení a ochrany před povodněmi

2.Vznik, vývoj a struktura IZS

3.Místo a úloha základních složek IZS při provádění záchranných a likvidačních prací

4.Místo a úloha ostatních složek IZS při provádění záchranných a likvidačních prací

5.Taktické a operační řízení činnosti složek IZS

6.Zásady organizačního uspořádání a činnosti krizových štábů

7.Postavení a úkoly orgánů obcí a orgánů krajů, práva a povinnosti právnických osob a fyzických osob při přípravě a řešení mimořádných událostí

8.Dokumentace IZS

9.Opatření ochrany obyvatelstva při řešení mimořádných událostí

10.Ochrana před povodněmi

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s legislativními základy a rozsahem činnosti integrovaného záchranného systému (IZS) v České republice. Získat základní znalosti o fungování jeho jednotlivých složek, základy součinnosti a řízení společných zásahů, tak aby absolventům umožňovaly práci v IZS nebo ve veřejné správě na úseku bezpečnosti.

Studijní materiály:

Martínek, B.; Linhart, P. et al. Ochrana obyvatelstva. Modul E. 1. vyd. Praha: MV-GŘ HZS ČR, 2006. 127 s.

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení

Šenovský, M.; Adamec, V.; Hanuška, Z. Integrovaný záchranný systém. 1. vyd. Ostrava: SPBI, 2005. 157 s. ISBN 80-86634-55-8.

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

Zákon č. 374/2011 Sb., o Zdravotní záchranné službě

Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii

Zákon č. 273/2008 Sb., o Polici ČR

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách

Zákon č. 320/2015 Sb., o HZS

Vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení IZS

Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany

Materiály ke stažení:

Metodická příručka nebo studijní opora:

https://predmety.fbmi.cvut.cz/sites/default/files/predmet/3285/metodicka_prirucka/17PBPIZS_20140917_150004_259a3927d3a473e39d753fa4cd396143.pdf

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3072206.html